Tillväxtverket

Uppföljning av Nationella strategin

På regeringens uppdrag har Tillväxtverket följt upp En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.

Uppföljningen tar fasta på den regionala tillväxtpolitikens innehåll och form för genomförande. Uppföljningen definierar också 12 rekommendationer för det fortsatta genomförandet av den nationella strategin.

Uppföljning av Nationella strategin

Pub.nr.: Rapport 0245
ISBN: ISBN 978-91-88601-60-5
Årtal: 2018