Tillväxtverket

Finansiering i svenska företag

Detta är en temarapport i serien Företagens villkor och verklighet. Den visar att lån och krediter är den vanligaste finansieringen för små och medelstora företag, följt av finansiering från familj, släkt eller vänner, offentligt stöd och externt ägarkapital.

Finansiering upplevs inte som ett stort hinder för företages utveckling och
tillväxt sett till hela företagsstocken. Men studeras materialet mer detaljerat så framträder vissa specifika grupper där finansiering är ett betydande hinder för utveckling och tillväxt. Speciellt kan vi se att företag som har tillväxtambitioner och innovativa företag, ser större hinder än andra företag.

Nästan en fjärdedel av de internationellt inriktade företagen upplever finansiering som ett stort hinder för att internationalisera företagets verksamhet. Även här kan vi se skillnader mellan olika grupper av företag. Soloföretag och företag med upp till nio anställda upplever större hinder, likaså företag i Norrland. Vissa branscher sticker också ut. Företag inom Hotell och restaurang, Information och kommunikation samt Uthyrning och fastighetsservice upplever störst hinder och företag inom Utbildning upplever minst hinder.