Tillväxtverket

Rätt kompetens till företagen

Detta är en temarapport om kompetensförsörjning i serien Företagens villkor och verklighet. Den visar att företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har mer problem med tillgången på lämplig arbetskraft än andra företag.

Drygt var fjärde företag uppger i undersökningen att brist på arbetskraft är det största hindret för tillväxt. Det gör det extra viktigt att försöka minska denna problematik, annars riskerar tillväxten att hämmas såväl i enskilda regioner som i landet i stort. 

Svårast att hitta rätt arbetskraft har de större småföretagen och de medelstora företagen, men det finns även stora skillnader mellan olika branscher och i olika delar av Sverige. Företag inom branscherna bygg, tillverkning och transport är de branscher som upplever störst utsträckning ser bristen på lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. På länsnivå är denna problematik störst i Blekinge, Örebro och Gotland.

Här kan du läsa en sammanfattande artikel och ladda ner data från rapporten