Tillväxtverket

Innovativ indu­stri som vill växa

Detta är en temarapport i serien Företagens villkor och verklighet. Den visar att 8 av 10 industriföretag tror på mer affärer de närmsta åren och har större framtidstro än företagen i genomsnitt. Men de ser ett stort problem, nämligen att få tag i folk som vill och kan jobba i industrin.

I denna rapport ingår företag med mellan 10 och 249 anställda. Industriföretagen är mer spridda mellan olika kommungrupper än övriga företag. Den största andelen, 23 procent, av industriföretagen ligger i Västsverige. Därefter följer Småland med öarna, där 17 procent av industriföretagen är lokaliserade. Industriföretagen är underrepresenterade i Stockholmsområdet.

Industrin är något mer utvecklingsoptimistisk än övriga branscher, 95 procent av industrin vill växa, jämfört med 88 procent av övriga företag. 78 procent av industriföretagen tror att företagets omsättning kommer öka inom tre år, jämfört med 69 procent av övriga företag.

Över hälften av industriföretagen anger att tillgång till arbetskraft är ett stort hinder för utveckling och tillväxt. Därmed hindrar arbetskraftsbrist industriföretag i samma utsträckning som övriga företag. I förra mätningen, 2014, var det enbart 22 procent av industriföretagen som ansåg att brist på arbetskraft var ett stort hinder medan övriga företag ansåg det i högre grad.