Tillväxtverket

Företagens villkor och verklighet 2017

Sju av tio små och medelstora företag vill växa, men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017.

Tillväxtverket genomför regelbundet undersökningen Företagens villkor och verklighet, som riktar sig till svenska små och medelstora företag. Cirka 10 000 företag har besvarat enkäten och resultaten kan brytas på bland annat företagets storlek, bransch och region.

Undersökningen visar att flertalet små och medelstora företag vill växa. Andelen som vill växa uppgår till knappt 70 procent, vilket är ungefär lika stor andel som i 2014 års undersökning.

Ju större företagen är desto större andel är det som vill växa. Likaså skiljer sig sättet på vilket företagen vill växa mellan företag av olika storlek. De större företagen vill i högre utsträckning växa genom att anställa och öka sin omsättning, medan framför allt soloföretagen främst vill växa genom att enbart öka omsättningen.

Det finns även relativt stora skillnader mellan branscher och regioner när det gäller företagens tillväxtvilja. Den största tillväxtviljan finns inom Hotell och restaurang samt Handel. Lägst är tillväxtviljan inom Vård och omsorg. På länsnivå hittar vi den största tillväxtviljan i Gävleborg, Jönköping, Västerbotten och Södermanland. Lägst är tillväxtviljan i Dalarna.