Tillväxtverket

Regionala kompetensplatt­formar

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga både nationellt och regionalt. För att fortsatt stärka detta arbete presenterar vi här ett antal exempel från utvecklingsprojekt.

Tillgång till rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tidpunkt, är en avgörande faktor för svenska företags konkurrenskraft. Kunskap och kompetens är också en viktig konkurrensfaktor för Sveriges regioner.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer har ett ansvar att samordna det regionala tillväxtarbetet och där kompetensförsörjning är en central del. Kompetensplattformarna är ett viktigt verktyg för att få kunskap om utbud och efterfrågan av kompetens.

En tydlig majoritet av projekten har ett systemperspektiv – de arbetar med att samordna de aktörer som har delansvar för kompetensförsörjningen. Många av projekten tar fram strategier, handlingsplaner och liknande dokument som kan styra arbetet. De utvecklar processer för att skapa samsyn och dialog. Andra projekt tar fram underlag för kunskap och analyser, samt underlag för utbildningsplanering.

Mycket kommer att kunna spridas och användas av fler regioner

Många av de metoder och verktyg som tas fram i projekten, kommer att kunna spridas och användas av flera regioner. Projekten är beviljade utifrån att de ska bidra till att utveckla arbetet regionalt, men minst lika viktigt är deras möjligheter till spridning nationellt.

Denna översikt är en del i spridningen av olika exempel på aktiviteter, verktyg och angreppssätt.

Regionala kompetensplattformar – en översikt av utvecklingsprojekten mellan 2013-2017

Pub.nr.: Info 0676
ISBN: 978-91-88601-08-7
Årtal: 2017