Tillväxtverket

Regionala riskkapitalfonder – Slututvärdering 2015

Rapporten utgör Ramböll Management Consultings slutrapport från utvärderingen av 11 regionala investeringsfonder.

Under perioden 2009-2015 investerat fonderna medel i form av riskkapital inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfondens programperiod 2007-2013. I rapporten konstateras att fonderna överlag har fungerat väl.

De kom i en bra tid med tanke på det ekonomiska klimatet – särskilt vad gäller finansiering till unga, innovativa, tillväxtorienterade företag fanns det ett gap att fylla, och privata medinvesterare har varit positiva till det likviditetstillskottet som fondernas verksamhet skapade i regionerna. Det finns tydliga indikationer att fondernas verksamhet har bidragit till utveckling i de företag som har fått investeringar, att fonderna har medverkat till en ökad förståelse för externt ägarkapital som finansieringsform i regionerna och att privata medinvesterare har stärkt sin kompetens genom samarbete med fonderna.

Samtidigt pekar utvärderingen på att det i vissa regioner har funnits brist på lämpliga investeringsobjekt vilket gjort att fonderna investerat i företag som inte fullt ut motsvarar den profil som vanligtvis kommer i fråga för riskkapital. Det har även funnits viss otydlighet avseende fondernas övergripande syfte och mål.

Regionala riskkapitalfonder – Slututvärdering 2015

Pub.nr.: Rapport 0195
ISBN: 978-91-87903-48-9
Årtal: 2016