Tillväxtverket

Kommersiell service i gles- och landsbygder

Regeringen uppdrog 2011 åt Tillväxtverket att fördela 20 miljoner kronor (mnkr) per år under perioden 2011-2014 till länsstyrelser eller i förekommande fall berörda landsting respektive samverkansorgan.

Medlen skulle användas till utökade insatser för att stärka bl.a. butiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse i gles- och landsbygder samt för att utveckla innovativa servicelösningar i dessa områden. Rapporten redovisar länens beslutade och utbetalda medel.
Länen har beslutat om stöd till kommersiell service och projektstöd och slutligen utbetalat
74,7 mnkr inom olika stödformer. Av utbetalade medel så utgörs 51 mnkr av stöd till kommersiell service och 24 mnkr har använts till olika projekt för serviceutveckling.
De utökade medlen har varit betydelsefulla för länens arbete med att utveckla och samordna kommersiell och offentlig service. Genom de utökade insatserna till service så har frågan om service betydelse för företagare och boende på landsbygden fått större uppmärksamhet.

Uppdrag att fördela medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder. Slutrapport.

Pub.nr.: Info 0612
Årtal: 2015