Tillväxtverket

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare

Oxford Research har enligt uppdrag från Tillväxtverket genomfört fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare i syfte att undersöka de unga företagarnas syn på vilka hinder och behov som är kopplade till att fundera, starta, driva och utveckla företag.

Djupintervjuer och fokusgrupperna har löpt parallellt och total har 94 unga företagare, representerandes både aktiebolag som enskilda firmor, fått dela med sig av sina erfarenheter. Respondenterna har hämtats från olika delar av landet, storstad som glesbygd, samt från olika branscher. Vi har också undersökt om företagarnas behov är avhängiga sociala, ekonomiska eller demografiska faktorer.

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare

Pub.nr.: Info 0574
Årtal: 2015