Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

 1. Metodkatalog - strategisk kompetensförsörjning

  Strategisk kompetensförsörjning som område, och strategisk kompetensförsörjning som fält för utvecklingsprojekt mot små och medelstora företag, håller…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens

 2. Så satsar Sveriges regioner - 2021

  "Så satsar Sveriges regioner – 2021" beskriver hur Sveriges 21 regioner konkret arbetar för ett hållbart samhälle. Rapporten kan inspirera det…

  Publikation Regioner Andra aktörer Regional kapacitet Finansiering

 3. Effektanalys av EU:s regionalfond i Västsverige

  Vi behöver förstå betydelsen av våra EU-program och ett tillvägagångssätt kan vara att analysera programmens projektportföljer. Just den här projektanalysen…

  Publikation Regioner Andra aktörer EU

 4. Utvärdering av Öppna upp!

  Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor, 2015–2020. En majoritet av svenska företag drivs av män och som en konsekvens har det företagsfrämjande…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande

 5. Hur syns lands­bygder i myndig­heters verksamhet?

  Går det att utveckla landsbygdsperspektivet hos myndigheter? Ja, menar denna rapport. I propositionen ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder…

  Publikation Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 6. Fakta om svensk turism 2021

  Fakta om svensk turism är en årlig rapport där resultaten från några av Tillväxtverkets undersökningar inom turism och besöksnäring presenteras. Rapportens…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Turism

 7. Mäta regional utveckling

  Förslag på indikatorer i budgetprocessen för utgiftsområde 19 Regional utveckling. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att tillhandahålla indikatorer…

  Publikation Regioner Andra aktörer Statistik

 8. Gröna industri­satsningar i norra Sverige

  Den här rapporten visar bland annat att det kan uppstå cirka 40 000 nya arbetstillfällen i de två norra länen till följd av nya industrier och de spridningseffekter…

  Publikation Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 9. Näringslivet under Covid-19

  Utvecklingen av företag med stöd för korttidsarbete 2020 och åren dessförinnan. I jämförelse med det totala näringslivet hade många av stödföretagen en…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande

 10. Svenskars resande 2020-2021

  Svenskars resande under 2020 och 2021 påverkades framför allt av den då rådande Coronapandemin och de rekommendationer och restriktioner Sverige och andra…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism