Tillväxtverket

Kommersiell service är lands­bygds­utveckling på riktigt

Flera län har valt att koppla servicefrågorna till ett bredare sammanhang av lokal utveckling. Ett attraktivt lokalsamhälle ger stadigare underlag för matbutiker, mackar och paketombud som i sin tur ger ett attraktivare samhälle att bosätta sig och att driva företag i.

Allt fler ser nu hur viktigt det är att hitta sambanden mellan utvecklingsinsatser för service och besöksnäring, näringsliv och kommunikationer. En region som tagit fasta på det är Region Östergötland där Malin Gumaelius arbetar som processledare för det regionala serviceprogrammet. Med finansiering från Tillväxtverket testar regionen ett nytt grepp för att integrera service i utvecklingsarbetet.

– Från början var det regionala serviceprogrammet en ö. En ö som kommunerna och andra aktörer besökte någon gång ibland. Det som har varit framgångsrikt för oss i Östergötland är att binda ihop servicefrågorna med andra teman som vi också arbetar med, säger Malin Gumaelius.

Det handlar om företagsutveckling och de befintliga främjandesystemen. Om hållbara transporter och hur ett framtida fossilt oberoende påverkar tillgången till drivmedel på landsbygden. Hur kollektivtrafiken utformas och ökar tillgängligheten till service. Om serviceställen som viktiga noder för turistnäringens utveckling. Men också om gemensamma frågor i gränsområden mellan olika regioner eller kommuner.

Resenärer väntar på att få kliva på tåg.


Det går att göra skillnad om man arbetar tillsammans

– Kommersiell service är ju nästan det enda som är landsbygdsutveckling på riktigt. Ofta blir det svårt att greppa frågorna kring landsbygdsutveckling, men service kan vi som offentliga aktörer definiera och göra något åt. Service gör stor skillnad på riktigt både för företag och de som bor i landsbygderna i vår region, säger Malin Gumaelius.

Det är kanske inte konstigt att arbetet med det regionala serviceprogrammet följs med intresse av de regionpolitiker som beslutar om och följer upp de årliga handlingsplanerna. Frågan återkommer regelbundet i trafik- och samhällsbyggnads­nämnden.

Ortsanalyser sätter saker i perspektiv

Region Östergötland arbetar gemensamt med de 13 kommunerna i länet för att ta fram en metod för rumslig planering genom ortsanalyser. Arbetet sker tillsammans med varje kommun och ger underlag till flera strategiska planer än specifikt för service.

Ortsanalyserna består ofta av flera delar och tittar på ortens styrkor, svagheter och möjligheter, hur marken används, statistik och kartmaterial liksom en beskrivning av orten. Regionen bistår med underlag och metodstöd och vill vara delaktig eftersom den själv också har stor nytta av resultatet. Men det är kommunerna som äger processen.

– Ortsanalyser blir ett verktyg för att prioritera orter inom det regionala serviceprogrammet och kommunala serviceplaner. Regionalt serviceprogram blir en pilot för sättet att arbeta mer tydligt med rumslig dimension i planerings- och kunskapsunderlag. Allt sker ju i ett sammanhang och nästan alltid på en plats, säger Malin Gumaelius.

Service är viktigt för att verka, vistas och växa på en plats

Tillgänglighet till kommersiell service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i gles- och landsbygder.

Tillväxtverket främjar tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Vi jobbar främst via länsstyrelser, regioner och kommuner.

Varje län har ett Regionalt serviceprogram (RSP) som är framtaget utifrån en analys av rådande förutsättningar i länet. Syftet med Regionalt serviceprogram är att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service.

Läs mer om Tillväxtverkets insatser inom samordning av kommersiell service.