Tillväxtverket

Arbetsintegrerande sociala företag kan lyftas med regional styrning

Tidigare var de arbetsintegrerande sociala företagens roll i det regionala arbetet liten och otydlig. Med Tillväxtverkets utlysning kom möjligheten att lyfta frågan. Nu jobbar Region Örebro län med en handlingsplan med 18 aktiviteter för att främja arbets­integrerande sociala företag, ASF, under de kommande fyra åren.

Anders Bro

Anders Bro

- Att socialt företagande benämns i regionala styrdokument är viktigt för att tjänstemän i regionen, kommunerna och andra näringslivsaktörer ska agera. Inget händer annars, säger Anders Bro, projektledare för ett regionalt ASF-projekt i Örebro som har tampats en del just med den här utmaningen.

I Region Örebro län konstaterades för några år sedan att det inte fanns en strategi och officiell plan för att hantera frågor om arbetsintegrerande sociala företag på regional nivå. Avsaknaden av en gemensam strategi ledde till att frågorna inte fick något utrymme. Sedan dess har en fyraårig handlingsplan tagits fram. Den ska fungera både som ett strategiskt styrdokument och ett operativt verktyg. I samråd med civilsamhället har regionen identifierat 18 aktiviteter som ska genomföras under de kommande fyra åren, bland annat för att lyfta arbetsintegrerande sociala företag.

- Vi har jobbat brett med styrdokumentet och bjudit in flera parter till samtal, inte minst civil-samhället. Vi har också försökt konkretisera så mycket som möjligt för att göra det enkelt att förstå. Personer i och utanför regionorganisationen hänvisar nu till strategidokumentet. Det har aldrig funnits ett särskilt dokument inom det här policyområdet tidigare i länet, säger Anders Bro.

Örebros styrdokument är dessutom översatt till engelska och regionen kommunicerar sina insatser även på en internationell nivå.

- Vi har fått stor uppmärksamhet utanför Sveriges gränser. Vi har informerat om handlingsplanen bland annat på internationella konferenser och i EU-parlamentet, säger Anders Bro.

För att hålla frågor om socialt företagande levande har regionen också skapat en grupp med bland annat tjänstepersoner inom olika områden inom förvaltningen som träffas sex gånger per år och diskuterar hur socialt företagande och social ekonomi kan relatera till välfärd, folkhälsa, näringslivsutveckling, utbildning, arbetsmarknad och andra områden.

Torbjörn Ahlin, andre vice ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideell sektor i Region Örebro menar att de arbetsintegrerande sociala företagens samhällsinsats är viktig.

- Den stora poängen med projektet är det inkluderande synsättet. Vi vill att människor, som har svårigheter att få ett arbete, ska ges möjlighet att komma in i arbetslivet och i ett positivt socialt sammanhang. De ska få möjlighet att växa som människor, säger han.

Ett arbetsintegerande socialt företag arbetar för människor, samhället och kunderna

Syftet är att dels att sälja varor och tjänster till kunder, dels att på samhällets uppdrag hjälpa människor till arbete. Man kan säga att alla ASF har minst två affärsidéer eller verksamheter, som har två olika ”kundgrupper”:

1. Verksamhet: Att sälja varor och tjänster till kunder i en affärsverksamhet. Det kan vara ett kafé, ett hotell, en fastighetsförvaltning, en städfirma eller en flyttfirma – vilken verksamhet som helst med andra ord.

Kundgrupp: Den som äter på kafé, bor på hotell och så vidare.

2. Verksamhet: Att stötta, utbilda och lotsa människor framåt, mot arbete och försörjning. Ett ASF försöker skapa nya arbetstillfällen men kan också ge arbetsträning och rehabilitering.

Kundgrupp: Svenska samhället, ofta via arbetsförmedlingen, en kommun eller ett samordningsförbund.