Tillväxtverket

Gävleborg vill sänka arbetslösheten med arbetsintegrerande sociala företag

För att sänka arbetslösheten har Region Gävleborg fokuserat på att främja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Två projekt har haft fokus på att kvalitetssäkra företagen och främja samverkan.

Tre män med promenerar med en cykel och en hund.

I Gävleborg har regionala projektet, Hållbara ASF i Gävleborg, etablerat stödstrukturer mellan regionala aktörer som möter arbetsintegrerande sociala företag i sin vardag. De har lyckats samla intressenter och skapa samsyn om arbetsintegrerende sociala företag. För att lyckas med det har regionen själv samverkat med Coompanion och Samordningsförbundet.

Regionens roll är att samordna

Lina Andersson på Coompanion, som har projektlett Hållbara ASF i Gävleborg anser att regionens roll är att agera som samordnare för insatserna. Att regionen går ihop med andra aktörer leder också till att frågan står kvar på agendan och får mycket uppmärksamhet.

- Vi är ett län som länge haft hög arbetslöshet, inte minst ungdomarbetslöshet, och höga sjuktal. Då är det extra viktigt att underlätta möjligheterna för den här typen av företag så att fler får möjlighet att arbetsträna, få lön och betala skatt, säger Lina Andersson.

Niclas Cronsell är ansvarig för projektet på region Gävleborg och tycker också att de arbetsintegrerande sociala företagen är viktiga för att sänka den höga arbetslösheten i länet. Han menar också att många regioner missar att se helheten med arbetsintegrerande sociala företag.

- Det är lätt detta enbart blir en näringslivsfråga eller en hälsofråga. Hos oss har det varit en mycket större fråga än så, säger Niclas Cronsell.

Kvalitetssäkrad arbetsträning

Ett annat projekt som har pågått parallellt, Framsteg - modell för arbetsintegrering i ASF, har projektletts av Coompanion och haft fokus på att ta fram en gemensam modell för att kvalitetssäkra den arbetsträning som sker på de arbetsintegrerande sociala företagen.

I modellen ingår verktyg och metoder för både handledare och deltagare. Arbetsförmedlingen och kommuner har bidragit med sitt perspektiv som beställare av arbetsintegrerande insatser. Tolv företag har deltagit i projektet.

- Projektedaren Elin Bogren har tillsammans med de deltagande företagen tagit fram mallar för arbetsträningsmetoder och verktyg, och haft en löpande dialog med arbetsförmedling och kommuner som köper tjänsterna, säger Lina Andersson.

Resultatet blev fler affärer med arbetsförmedlingen

De företag som deltagit i projektet har sett direkta effekter av insatsen, såsom fler affärer med Arbetsförmedlingen. Projektet har också lett till att tio av företagen har gått samman för att bilda en ekonomisk förening. Framöver avser de att dela resurser och göra affärer tillsammans. Ett av dessa företag är Stenbackens boende och arbetskooperativ.

- Tack vare projektet Framsteg har vi nu tydligare mallar och policydokument som hjälper oss i arbetet och vi kan också vid behov validera kompetenser genom ett nytt valideringssystem. Vi har även bildat en ekonomisk förening med företagen i projektet och utvecklat digitala verktyg för arbetsintegrerande sociala företag i hela landet, säger Andreas Helgesson, verksamhetsledare på Stenbackens boende och arbetskooperativ.

Vem gör vad?

Coompanion

Arbetar nationellt och övergripande för att stötta och synliggöra kooperativ. Finns i samtliga län i Sverige, som självständiga ekonomiska föreningar.

Samordningsförbund Gävleborg

Arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Ett arbetsintegerande socialt företag arbetar för människor, samhället och kunderna

Syftet är att dels att sälja varor och tjänster till kunder, dels att på samhällets uppdrag hjälpa människor till arbete. Man kan säga att alla ASF har minst två affärsidéer eller verksamheter, som har två olika ”kundgrupper”:

1. Verksamhet: Att sälja varor och tjänster till kunder i en affärsverksamhet. Det kan vara ett kafé, ett hotell, en fastighetsförvaltning, en städfirma eller en flyttfirma – vilken verksamhet som helst med andra ord.

Kundgrupp: Den som äter på kafé, bor på hotell och så vidare.

2. Verksamhet: Att stötta, utbilda och lotsa människor framåt, mot arbete och försörjning. Ett ASF försöker skapa nya arbetstillfällen men kan också ge arbetsträning och rehabilitering.

Kundgrupp: Svenska samhället, ofta via arbetsförmedlingen, en kommun eller ett samordningsförbund.