Tillväxtverket

Skräddarsydd utbildning för jobb i livsmedelssektorn

I november startades en specialanpassad utbildning inom livsmedelsbranschen för kvinnor med utländsk bakgrund i Hällefors kommun. Utbildningen, som är en del av projektet "Grythyttan Livsakademi" drivs gemensamt av lokala och regionala aktörer, bl a Alfred Nobel Science Park, EFS-projektet All in, Hällefors kommun och Örebro universitet. Nyligen beviljade Tillväxtverket ett stöd till projektet på tre miljoner kronor.

De tre Habiba Sheik från Somalia, Nadejda Saxin från Uzbekistan, och Maryam Magsoosi från Irak håller om varandra och ler mot kameran utanför byggnaden där projektet All in, som de alla deltar i genomförs.

Habiba Sheik från Somalia, Nadejda Saxin från Uzbekistan, och Maryam Magsoosi från Irak deltar alla i utbildningen.

–Utbildningen riktar sig i första hand till utrikesfödda kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och bygger på arbetsgivares behov av kompetensförsörjning inom mat- och livsmedelssektorn, lokalt och regionalt. Den är till största delen arbetsplatsförlagd, vilket i sig är en bra språngbräda in på arbetsmarknaden och en enklare väg till jobb, säger Fredrik Rakar, projektledare All in.

Region Bergslagen har länge varit känt som ett kluster inom mathanterings- och livsmedelssektorn. Här ligger Måltidens hus, som bl a rymmer Örebro universitets Restaurang- och hotellhögskola, Grythyttans Campus, Grythyttans Gästgiveri, Spendrups, DelMat, Loka brunn. En dynamisk bransch med stort behov av kompetensförsörjning.

–Med ökad kompetensförsörjning för arbetsgivare inom livsmedelssektorn säkrar vi även en regional tillväxt, konstaterar Fredrik Rakar och pekar på att det är en stor vinst med att flera aktörer är inblandande:

Fredrik Rakar som är projektledare för projektet All in ler in mot kameran.

Fredrik Rakar

Dynamiska effekter av samverkan

–Tack vare det slipper vi omvägar. Näringslivet behöver självgående individer och den här utbildningen som skräddarsys för branschen, kommer leda till att deltagarna utbildas så nära till jobb man kan komma. Genom att involvera branschen kan vi även anpassa innehållet i utbildningen, så att den motsvarar behovet av kompetens, som arbetsgivare efterfrågar i regionen, konstaterar Fredrik Rakar och fortsätter:

–Projektet vänder sig i första hand till de kvinnor som har svårast att komma in på arbetsmarknaden och som inte blir hjälpta i det vanliga systemet. Utredningar har visat att de flesta insatserna i etableringen och andra arbetspolitiska program går till män och att kvinnor ofta riskerar att missgynnas i ordinarie verksamhet , menar han.

Vi måste skapa enklare vägar för att allas förmågor ska kunna tas tillvara.

Deltagarna i den här utbildningen har i de flesta fall tidigare deltagit i flera andra kompetenshöjande insatser, men som inte nått ända fram till jobb. Fredrik Rakar anser därför att det måste till nya och rakare vägar till jobb.

–Omvägarna måste vi identifiera och räta ut så gott det går. Vi måste skapa enklare vägar för att allas förmågor ska kunna tas tillvara. Det är viktigt både ur individperspektiv och för samhällets bästa.

–Genom att involvera näringsliv, kommuner och universitetet och använda alla de lokala och regionala byggstenarna så mycket det går, skapas ett mervärde för samtliga. Med projektet ser vi till att få pusselbitarna att passa ihop. Det är viktigt att inte missa de dynamiska effekterna som uppstår tack vare ett starkt samarbete mellan näringsliv och offentliga aktörer, konstaterar Fredrik Rakar entusiastiskt.

Annika Grälls ler mot kameran

Annika Grälls

Genererar utvecklingsmöjligheter i regionen

Lika förhoppningsfull och entusiastisk över samarbetet är Annika Grälls, profilområdesansvarig för Mat och Hälsa, Alfred Nobel Science Park:

-Det här är ett fantastiskt projekt utifrån alla perspektiv. Alla aktörer som är delaktiga har visat ett stort engagemang och en stark vilja att göra något bra tillsammans.

–Tack vare att utbildningen anpassas för deltagarna och efter de behov av kompetensförsörjning som finns hos lokala och regionala arbetsgivare inom livsmedelssektorn, blir det en bra matchning, som i förlängningen ger goda förutsättningar att leda till varaktiga jobb. Det i sig genererar utvecklingsmöjligheter vad gäller matproduktion och mathantverk i hela regionen.

–Många småföretagare har brist på arbetskraft och vill kunna växa successivt. Genom att utbildningen i hög grad förläggs ute på arbetsplatser ges möjlighet att se vilka personer som passar in verksamheten, samt att pröva om det finns förutsättningar att växla upp på marknaden.

Hon betonar vidare att projektet svarar mot många parallella behov, förutom att det stimulerar småföretagandet bidrar det till utvecklingen av innovationer - nya produkter, samt närproducerad och ekologisk matproduktion.

Bidrar till ökad integration och egenförsörjning

–Med utbildningen har vi skapat ett slags grundkoncept, som är skalbart och tillämpbart inom andra sektorer och områden i landet. Genom, som nu, satsa på området mat- och livsmedelsförsörjning kan vi också ta tillvara en grundkompetens som deltagarna har. De flesta kvinnorna har tidigare arbetat i hemmet och är väl förtrogna med mat och matförsörjning, något som vi vill bygga vidare på och som stärker självkänslan hos enskilda individer, konstaterar Annika Grälls och slår fast:

–Viktigast av allt, ur individperspektiv, är att vi med den här utbildningen bidrar till ökad integration, minskat utanförskap och egenförsörjning.

–Viktigast av allt, ur individperspektiv, är att vi med den här utbildningen bidrar till ökad integration, minskat utanförskap och egenförsörjning. Det känns helt enkelt fantastiskt att vi nått så här långt och hittat ett utbildningskoncept som svarar mot så många behov. Med det här projektet får inte minst småföretagare hjälp att utvecklas i sin verksamhet och kvinnorna med utländsk härkomst en bra chans att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.

–Alla parter vill känna att de gör skillnad. Man måste fråga sig vad alternativet är, om vi inte väljer att arbeta för inkludering och och utveckling, säger Annika Grälls.

Stärker regionen och besöksnäringen

Även Tommy Henningsson, kommundirektör i Hällefors kommun sätter stort hopp till projektet:

–Att hjälpa personer gå från utanförskap till egenförsörjning är alltigenom positivt. Med det här projektet som erbjuder en skräddarsydd utbildning till kvinnor med utländsk härkomst, som står långt från arbetsmarknaden, hoppas vi att fler ska komma i jobb, samt att flera av kommunens företag inom livsmedelsbranschen ska få hjälp att lösa sitt behov av arbetskraft. Något som i sin tur stärker hela regionens mat- och livsmedelssektor samt vår besöksnäring.

Fredrik Rakar betonar i sin tur vidare värdet av att skapa en lokalt och regionalt anpassad utbildning genom praktisk samverkan som möjliggörs tack vare Tillväxtverkets satsning.

–Genom att involvera näringslivet tas ett direkt kliv in på arbetsmarknaden. Men det gör vi även genom samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet, där det bedrivs forskning inom livsmedelshanteringsbranschen, men även genom att inkludera sistaårselever från Campus Grythyttan. De blir viktiga utbildningsresurser inom projektet.

Utvecklar klimatsmarta matprodukter

Magnus Westling, doktorand vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet har sedan tidigare samarbetat med företaget DelMat vad gäller utvecklingen av klimatsmarta och gastronomiskt intressanta måltider. Han ser nu stora möjligheter att genom samverkansutbildningen ta ett steg till för att kunna göra verklighet av sin forskning kring gråärtan och möjligheterna att i industriell skala använda gråärtsfärs.

–Tack vare utbildningen kan de kvinnor som går den nu, tillföras kompetens just inom detta område, vilket möjliggör att vi kan ta ett steg till för att implementera gråärtsfärsen i industriell matproduktion på företaget DelMat. Något som jag självfallet ser väldigt positivt på ur alla aspekter. Jag kommer även vara delaktig vid vissa moment av utbildningen, vilket känns väldigt spännande, säger Magnus Westling.

Bättre matchning mellan olika behov

Även forskaren Markus Klinton, samverkanschef vid Örebro Universitet och forskare i företagsekonomi, betonar att projektet har en styrka tack vare samarbetet mellan olika aktörer:

Markus Klinton ser glad ut.

Markus Klinton

–Det finns stora fördelar med att samhällets sektorer samarbetar för att gemensamt lösa samhällsutmaningar, exempelvis inom området kompetensförsörjning. Ofta är nyttan av samverkan ömsesidig och bidrar till bättre matchning mellan arbetsgivares behov och behovet av regionala och lokala utbildningsinsatser, konstaterar han och pekar på att universitetet har en viktig roll vad gäller att tillföra ny kunskap, inte minst till små och medelstora företag. Genom samverkansprojekt får också universiteten tillgång till nya influenser som kan påverka och utveckla både forskning och utbildning.

–Likaså kan privata företag omsätta kunskap och forskning från universitetsvärlden till innovationer och kommersiellt gångbara produkter, vilket också är en god tanke med det här projektet, säger Markus Klinton.

Text och bild: Agneta Berghamre Heins
Bild på Annika Grälls: Mikael Sundberg

Fakta om projektet Grythyttan Livsakademi

Projektet innehåller 12 delkurser under tre månader med mellan åtta och tio deltagare åt gången. Insatserna kommer att vara helt gruppanpassade, praktiskt orienterade och fokus ligger på att få arbete via praktikplats. Utbildningen kommer att innehålla både teori och praktik och vara specialanpassad för så väl arbetsmarknaden som deltagarna. Målet är dels att få fler arbetstillfällen inom livsmedelsbranscher, dels att säkra arbetsgivarnas nuvarande och framtida behov av utbildad arbetskraft.

I artikeln Win-win situation för lokala företag och regionen, kan du läsa om DelMat som är ett av företagen som är engagerade i projektet.

I artiklen Bättre svenska, gemenskap och jobb kan du läsa om vad den arbetsplatsanpassade utbildningen innebär för några av deltagarna.

Mer om Tillväxtverkets pågående insatser

Tillväxtverket har flera pågående satsningar för att underlätta näringslivets kompetensförsörjning samtidigt som fler nyanlända, utrikes födda kvinnor och långtidsarbetslösa får jobb, praktik och/eller utbildning. I satsningarna deltar företag, kommuner, föreningar mfl som projektägare. Satsningarna pågår under 2018-2021.

Läs mer om satsningarna och beviljade projekt.