Tillväxtverket

Små och stora orter kan samspela smart

Vad är en regional kärna? Och vilken nytta har mindre orter av att finnas i en kärnas närhet? Det diskuterade politiker och tjänstemän från Skåne och Blekinge en dag under temat Regionala kärnor och tillväxtmotorer.

Två personer diskuterar modell för stadsplanering

I mars 2018 samlades 80 tjänstepersoner och politiker från Skåne och Blekinge till ett seminarium på temat ”Regionala kärnor och tillväxtmotorer”. Genom föreläsningar och workshopar fördjupade sig deltagarna i vad det innebär att vara en regional kärna och hur en sådan tillväxtskapande nod kan få med sig mindre orter i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Några kommuner och regioner som deltog jobbar just nu i egna projekt, medfinansierade av Tillväxtverket inom ramen för insatsen Utveckla svenska städer som regionala tillväxtmotorer.

Ny hamn kan skapa tillväxt i Trelleborg

Fredrik af Winklerfelt

Fredrik af Winklerfelt

Fredrik af Winklerfelt ansvarar för projektet Trelleborg som tillväxtmotor i sydvästra Skåne. Det ska bland annat ta fram ett kunskapsunderlag inför stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025, där ett tidigare stort hamnområde nu ska omvandlas till en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser och upplevelser. Något som kommunen hoppas ska bli en tillväxtskapande faktor för hela staden.

– Sydvästra Skåne har korta avstånd och god infrastruktur. Ändå kan vi se att det finns stora skillnader mellan de olika regiondelarna och det gör det fortsatt viktigt att stärka infrastrukturen i området, säger Fredrik af Winklerfelt.

Just nu jobbar projektet med en kunskapsanalys om näringslivet i Trelleborg ur ett regionalt perspektiv.

– Vi vill även inspireras av andras arbete och besökte nyligen Varberg som också planerar en ny stadsdel i ett gammalt hamnområde och vi har ett värdefullt kunskapsutbyte med dem. Nu söker vi också internationell inspiration för att få andra perspektiv på Trelleborgs omvandling.

Fredrik af Winklerfelt tror att egenutvecklade metoder och verktyg spelar en avgörande roll i det fortsatta arbetet.

– Trelleborg har traditionellt sett haft starka kopplingar till stora industrier. Nu går vi från att vara beroende av industrin, till en arena för mer kunskapsintensiva verksamheter. De har en annan typ av företagsetableringar, inom exempelvis smart logistik och besöksnäring och för att fortsätta vara relevanta måste vi som kommun utveckla nya verktyg och metoder för att möta dem.

Ystad vill skapa en samsyn

Susanna Winblad

Susanna Winblad

Ystad driver ett projekt tillsammans med grannkommunerna för att utveckla Ystad som tillväxtmotor och regional kärna. Projektledaren Susanna Winblad tipsar om metoden inquiry-based approach (IBA) för att komma igång med ett långsiktigt samarbete över kommungränserna. IBA går ut på att enas om en gemensam frågeställning som bjuder in till reflektion, experimenterande och lärande.

– Metoden är inte direkt kopplad till det här projektet utan handlade för oss mer om att skapa en samsyn hos alla inblandade aktörer. För att illustrera vad som gör en stad attraktiv använde vi en annan metod där vi ritade en karta utifrån ett antal indikatorer, som hållbarhet, trygghet och tillgång till offentlig och kommersiell service, säger Susanna Winblad.

Blekinge vill bort från stuprör

Jenny Rydquist

Jenny Rydquist

Ett mål med Strukturbild Blekinge 2.0 har varit att stärka samverkan mellan den kommunala fysiska planeringen och de regionala aktörerna. Jenny Rydquist är strateg och projektledare på Region Blekinge. Hon betonar vikten av att tänka över kommun- och regiongränser.

– Det är nödvändigt eftersom vi är beroende av hela vårt omland. Vi måste förstå att det som händer i grannkommunen eller grannregionen är relevant även för den egna tillväxten.

Region Blekinge ska nu starta en studie om tillväxtmotorer och regionala kärnor. Ett annat ben i strukturbildsarbetet är att ta fram gemensamma utvecklingsstrategier för offentliga aktörer inom samhällsbyggnad och samhällsutveckling.

– Vi börjar med att diskutera bostadsplanering och kollektivtrafik. Det är typexempel på områden med många aktörer med olika kunskap och mandat, som är inne och petar på samma saker. Därför behöver vi få till en samsyn mellan de offentliga aktörerna för att kunna arbeta långsiktigt och hållbart för Blekinges utveckling. Vi kan inte fortsätta planera i våra respektive stuprör, säger Jenny Rydquist.

Blekinges huvudsakliga verktyg för att komma framåt i sitt projekt har varit dialogen.

– På våra möten ska alla komma till tals. Jag tror att om man får möjlighet att bidra med sin egen kunskap, har man lättare att lyssna på andra. Samhällsplanering handlar till mycket stor del om att man ska förstå varandra, säger Jenny Rydquist.

Läs mer om tillväxtskapande samhällsplanering.