Tillväxtverket

Samverkan framgångs­recept för Stockholms industri

När Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde en förstudie inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag Smart industri i regionerna fann man snabbt att det inte räcker att kartlägga endast den egna regionen för att få en klar bild av industrin. Industrin är viktig även för närliggande regioner och nu vill Länsstyrelsen utveckla samarbetet över både regiongränser och branscher för att ta industrin till nästa nivå. 

En del av förstudien var en kartläggning av fordonsindustrin i regionen. Det gick snabbt att konstatera att branschen genererar många arbetstillfällen även i kringliggande regioner. Till exempel har ett företag som lastbilstillverkaren Scania underleverantörer i hela mellansverige. 

– Det är ganska självklart att industrin inte är begränsad av våra administrativa gränser, säger Johan Genneby, affärsutvecklare på Länsstyrelsens enhet för näringslivsutveckling i Stockholm.

Johan Genneby

Johan Genneby

Vinster med samverkan över både region- och bransch­gränser

Detta betyder att det finns stora vinster med ett tydligare samarbete över regiongränserna. Det finns också vinster med att samarbeta med andra branscher, som till exempel it- och spelbranscherna.

– Det gäller inte minst att få fram mer lättbegripliga och självförklarande gränssnitt för digitala hjälpmedel, vilket skulle kunna öka takten inom digitaliseringen, säger Johan Genneby. Scania och Ericsson samarbetar till exempel om mjukvara till fordonsindustrin.

Stockholm landets näst största industriregion

Förstudien visade att det finns betydande styrkor i Stockholmsregionen, en stark it-sektor, en utvecklad industrinära tjänstesektor, och industrisektorn har en betydande storlek. Trots detta har Stockholm ofta förbisetts som en industriregion.

- När man tittar på Stockholms näringsliv så fokuserar man lätt på kreativa näringar, it- och spelindustrin. Men vi är faktiskt landets näst största industriregion med över 70 000 sysselsatta, påpekar Johan Genneby.

– Industrin rör sig mycket mer mellan sektorsgränserna, säger Johan Genneby. Det blir mer relevant att prata om ekosystem än silos. Det uppstår nya värdekedjor och gränserna mellan branscherna blir mindre tydliga.

Och detta är till nytta för Stockholm och de kringliggande regionerna på flera sätt. Bland annat arbetar de med att bygga upp kontaktnät mellan inkubatorer och science parks för att utbyta kompetenser och erfarenheter mellan varandra.

– Fördelen med koncentrationen av huvudkontor och forskning- och utvecklingsenheter i vår region är att det blir lättare för oss att agera som katalysator och jobba över branschgränserna.

Tre fokusområden föreslås

För att ytterligare stärka regionens industriföretag och industrinära tjänsteföretag föreslås i förstudien att Länsstyrelsen särskilt bör fokusera på tre områden för att få störst genomslag för sina insatser, nämligen att:

  1. Skapa samverkan
    – Länsstyrelsen har som regional aktör förutsättningar att skapa samverkan dels mellan aktörer på lokal nivå, men även med aktörer nationellt och internationellt.
  2. Kommunikationsinsatser
    – Länsstyrelsen bör förmedla kunskap dels mellan aktörer inom regionen men även genomföra riktade insatser mot externa aktörer.
  3. Säkra kompetensförsörjning
    – Länsstyrelsen bör underlätta kompetensförsörjning både för industrisektorn och industrinära tjänsteföretag.

Ansökan ledde till samverkansprojekt

Förutom att utveckla rekommendationer för Länsstyrelsens fortsatta arbete, utgjorde förstudien ett underlag för den regiongemensamma ansökan för genomförandeprojekt. Ansökan ledde fram till projektet Smart industri i Östra Mellansverige, som sedan 2017 drivs av Region Västmanland i samverkan med Region Östergötland, Regionförbundet i Sörmland, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Linköpings universitet och Södertälje Science Park.

Smart industri i regionerna är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri – regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Under 2016–2017 genomfördes 14 förstudieprojekt som involverade 18 regioner. Länsstyrelsen i Stockholms län utförde en av förstudierna.