Tillväxtverket

Snabb järnväg ger nya regionala perspektiv i Jönköping

Det finns planer på höghastighetståg via Jönköping, vilket skulle ge hela regionen bättre transporter och större arbetsmarknad. För att lyckas behöver kommunerna i regionen samverka. Tillväxtverkets stöd bidrar nu till ett gemensamt regionalt utvecklingsperspektiv.

Tillväxtverkets insats Utveckla svenska städer ger en helt ny möjlighet till samverkan över kommungränserna, både för tjänstemän och politiker. Jönköpings kommun har tillsammans med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner målet att uppföra 14 000 bostäder fram till 2035, för att ta tillvara de nya möjligheterna som höghastighetsjärnvägen ger. Stefan Lind, projektledare och samhällsbyggnadsstrateg i Jönköpings kommun, är nöjd med resultatet av projektets första åtta månader.

Stefan Lind

Stefan Lind

– Vi har lärt känna varandra bättre och fått ett forum för att diskutera regionala frågor och övergripande planering. En framtida höghastighetsjärnväg ger avsevärt förbättrad tillgänglighet. Detta har varit vår utgångspunkt i diskussionerna kring hållbara kommunikationer, verksamhetsutveckling och bostadsbyggande, säger Stefan Lind.

Startskott för framtida samarbete

Inledningen av projektet har gett nätverket större kunskap kring regional planering, och en gemensam målbild och vision börjar nu ta form. Projektet har genomfört sex workshops med en extern konsult som ett led i arbetet.

Sofia Wixe är strateg inom samhällsplanering vid Region Jönköpings län. De är medfinansiärer till insatsen och mycket positiva till kommunernas initiativ, som innebär att de fått ett gemensamt regionalt utvecklingsperspektiv.

Sofia Wixe

Sofia Wixe

– Många planeringsfrågor spänner över kommungränserna, så det finns verkligen anledning att samarbeta. Workshoparna har varit kunskapsintensiva och lärorika för både regioner och kommuner.

– Vi hoppas naturligtvis att samarbetet fortsätter, och att det kan inspirera fler av länets 13 kommuner att starta liknande nätverk. Många mindre kommuner har svårt att jobba med den här typen av frågor på egen hand och då är det bra med draghjälp från varandra, säger Sofia Wixe.

Nya perspektiv för regionens bästa

Linda Tubbin, plan- och exploateringschef i Habo kommun, ser också stora fördelar med ett utökat samarbete över kommungränserna.

Linda Tubbin

Linda Tubbin

– Visst har vi haft kontakt även förut, men bara i enskilda ärenden. Tillväxtverkets insats har bidragit till ett nytt forum om regionala frågor där vi har gemensamma beröringspunkter. Det är oerhört värdefullt, eftersom vi får större förståelse för våra grannkommuners styrkor och utmaningar och nya perspektiv och ögon för regionens bästa.

Målbilden framåt är att kommungränserna inte blir så viktiga utan att det är helheten i regionen som ska bli bra. Länet behöver nyttja alla styrkor och arbeta för att profilera och marknadsföra sig utifrån dessa. Det ger en bredare arena för framtida nyetableringar.

– Mycket handlar om att ge alla bra förutsättningar på platsen där man bor. Det kan vara en variation av olika boenden och effektiva flöden för alla trafikslag, säger Stefan Lind.

Just nu ligger fokus på att skriva en slutrapport som ska klargöra hur kommunerna ska organisera sig och jobba framåt.

– Vi ser det som viktigt att samarbeta redan från start kring mobilitet, bostadsproduktion och grönstrukturer. Vi tittar också på hur vi kan få en mer resurseffektiv stadsplanering, nya kollektivtrafikstråk regionalt och förtätningar i centrala lägen, eftersom de är viktiga delar för att skapa en hållbar framtid i vår region. Nästa steg blir att föra dialog med invånarna och näringslivet, säger Stefan Lind.

Workshops för större kunskap och gemensam målbild

Bilderna nedan är från de workshops som projektet genomförde.