Tillväxtverket

Matmissionen minskar utsatthet och matsvinn

Den gamla Willysbutiken i Veddesta har blivit Matcentralen Stockholms Stadsmission. Hit levererar producenter, butikskedjor och matleverantörer, mat som annars skulle kastats. Det kan handla om sekunda varor, varor med kort datum eller bara emballage som har gått sönder.

Det som passar att sälja till konsumenter säljs i någon av Matmissionens två butiker. Alla kan handla här, men personer med försörjningsstöd eller mycket låg inkomst, kan bli medlemmar och få varor till en tredjedel av det vanliga priset.

Strax före klockan tolv ringlar kön lång utanför den av de två Matmissionsbutikerna som ligger i direkt anslutning till Matcentralen.

- Sortimentet varierar. Färskvarorna kan ta slut fort och därför köar kunderna tidigt, säger Anne Lunde Dinesen som arbetar som projektledare.

Egen modell för arbetsträning

Sedan 2012 arbetar Stadsmissionens sociala företag med en egen modell för arbetsträning. Den innebär bland annat att det på varje socialt företag finns en verksamhetsledare, en handledare och en yrkescoach. Handledaren ger det personliga stödet och diskuterar utvecklingen i arbetet och framtida planer med deltagaren medan yrkescoachen lär ut yrkesspecifika kompetenser. Verksamhetsledarna har det övergripande ansvaret för bland annat ekonomi och personal. 

- På det sättet får vi tydliga roller säger Anne Lunde Dinesen. Det blir också en bra arbetsfördelning, ingen behöver bära allt.

Det är viktigt att deltagaren själv väljer att arbetsträna hos Stadsmissionen. Ett studiebesök och ett samtal med handledaren, säkerställer detta. Deltagaren kan påverka vid månatliga arbetsplatsträffar. Minst varannan vecka träffar hen också sin handledare för att stämma av den individuella planen.

En stor organisation ger ett bra stöd

Anne Lunde Dinesen, projektledare Matmissionen

Anne Lunde Dinesen, projektledare

Att ha en stor och etablerad organisation i ryggen är en fördel när nya sociala företag ska utvecklas

- Vi ska gärna göra ett överskott, som vi kan använda till utveckling, men vi kan ha lite mer tålamod ekonomiskt om det inte bär sig från dag ett, säger Anne Lunde Dinesen

Förutom ekonomisk trygghet framhåller Anne Lunde Dinesen det stöd i form av kompetens och avlastning som en stor organisation kan bistå med. Arbetsuppgifter som lönehantering sköts centralt liksom vissa avtal med Arbetsförmedlingen och lokalfrågor.

- Vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, att erbjuda arbetsträning av hög kvalitet och minska matsvinnet.

Maträtt - det nyaste sociala företaget

MatRätt är det senaste i raden av sociala företag inom Matcentralen. Än så länge drivs det som ett projekt delfinansierat av Tillväxtverket. Det är ett kafé och en restaurang där nyanlända och personer med utländsk bakgrund arbetstränar i restaurangkök samtidigt som de lär sig svenska.

Här görs mat och fika på det som inte kan säljas i Matmissionen och som inte kan användas i det som kallas matbanksverksamheten, det vill säga mat som levereras ut till sociala verksamheter. På Maträtt är målet att minst 50 procent av det som serveras lagas av råvaror som annars skulle slängas.

- Vi har idag fyra anställda och fem som arbetstränar. Planen är tio arbetsträningsplatser, säger Anne Lunde Dinesen.

Social franchise och praktik i kombination med utbildning

Stockholms Stadsmission umgås nu med tankar på spridning av sina ”matverksamheter” och har tagit fram en modell för social franchise. Den gäller Matmissionen som man hoppas ska etableras i fler delar av landet.

Inom Stockholms Stadsmission finns också möjligheter att hitta kombinationer av utbildning och praktik. En ny etableringsutbildning för nyanlända som ska drivas av Stockholms Stadsmissions Folkhögskola med praktik på Stadsmissionens sociala företag planeras. Idén uppstod inom projektet MatRätt där lärarna på folkhögskolan var konsulter. Folkhögskolan kommer att betala bidrag till de sociala företag som tar emot praktikanterna. Att minska och förebygga utsatthet är Stockholms Stadsmissions högsta prioritet.

– Att vi, förutom vårt huvudsakliga syfte minskar matsvinnet och därmed möter två utmaningar samtidigt, känns väldigt meningsfullt säger Anne Lunde Dinesen.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Till skillnad från andra företag integrerar de också människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete i samhälle och arbetsliv. Det sker till exempel genom arbetssträning eller annan daglig verksamhet. Därför har ett arbetsintegrerande socialt företag alltid minst två affärsidéer. Arbetsintegrerande sociala företag kan driva alla möjliga affärsverksamheter till exempel hotell, kafé eller fastighetsservice.

Följande villkor gäller också:

  • De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • De återinvesterar i huvudsak sina vinster i egen eller liknade verksamhet.
  • De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.
  • De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera