Tillväxtverket

Framtidens Kristianstad idag

Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad har lett arbetet med att skapa en framtidsvision för stadsdelen Näsby. Projektet är en del av Tillväxtverkets insats Tillväxtskapande samhällsplanering som stärker kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling. 

Illustration på framtidsvision för stadsdelen Näsby

I framtidsvisionen syns planer på ett unikt innovationscentrum kantat av linbanor, entreprenöriella smältdeglar och nya, klimatsmarta bostäder mitt i det intilliggande UNESCO-biosfärområdet Vattenriket.

Det här är den möjliga nya stadsdelen Kristianstad Innovation Garden

Med en stark framtidstro och ett uppmuntrande innovationsklimat kan man skapa attraktiva miljöer där människor vill leva och arbeta. Det är devisen som ligger till grund för den framtidsvision som Krinova Incubator & Science Park tagit fram tillsammans med Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad, Akademiska Hus och SLU i Alnarp.

Under fyra månader har parterna genomfört workshops och intervjuat företagare, politiker och medborgare för att skapa ett underlag till arbetet med Kristianstad Innovation Garden. Den färdiga rapporten presenterades 27 oktober 2017 och i den målades ett spännande framtidsscenario upp där faktorer som områdets närhet till biosfärområdet Vattenriket, Krinovas specialisering på livsmedelsinnovation samt invånarnas mångfald lyftes fram som särskilt viktiga.

Behov att samla tankar om utvecklingspotential

Charlotte Lorentz Hjort

Charlotte Lorentz Hjorth

Charlotte Lorentz Hjorth, VD på Krinova Incubator & Science Park, var en av initiativtagarna till projektet. Hon berättar att det som föranledde arbetet var att man identifierat ett behov av att samla alla redan existerande tankar om områdets utvecklingspotential under ett tak.

– Vi har länge varit trångbodda här, vi har behövt ytterligare fastigheter på Näsby och i vår science park. Nu ska det byggas både bostäder och ett badhus på området, på Näsby. Det var många individuella utvecklingsplaner på gång och vi kände att det skulle vara bra om vi kunde tänka lite större och längre tillsammans, för att hålla ihop organisationerna och sikta mot en gemensam vision.

Bland planerna märks bland annat underjordiska garage, gröna odlingar och broar ut till biosfärområdet som alla ska bidra till att göra området till ett attraktivt besöksmål. Vidare menar Charlotte att man som inkubatorer vill driva utvecklingen av fysiska miljöer som stimulerar entreprenörskap. Hon beskriver hur ett innovationssamhälle håller på att växa fram i takt med att vi lämnar produktionssamhället bakom oss. Vi befinner oss fortfarande i början av den utvecklingen. En ”Innovation Garden” – där man försöker hitta tänkbara former för det här nya idédrivna samhället – är dock inget nytt påfund utan ett beprövat koncept.

– Att bygga en ny stadsdel är ingenting som man gör på 20 år. Där behöver man tänka 30, 50 och kanske till och med 100 år in i framtiden. Det kan ibland vara lite svårt att föreställa sig hur saker och ting kommer att vara så långt fram i tiden men vi har utgått ifrån de verksamheter som redan finns i området idag och den innovationsstadsdel som finns hos Kristianstads vänort Esbo i Finland, Esbo Innovation Garden. Där bildar universitet, företag, inkubatorer och science park tillsammans en egen, dynamisk stadsdel, säger hon.

Även behov av en utvecklande miljö för företag

Pierre Månsson

Pierre Månsson

Pierre Månsson är kommunalråd på Kristianstads kommun. Han ser med tillförsikt på visionsarbetet.

– Mitt mål för Kristianstads utveckling är att få en mer nyfiken befolkning. Vi har i nordöstra Skåne en lite för låg utbildningsnivå, även om Kristianstad sticker ut något. Överlag behöver vi ha en högre utbildningsnivå. Vi behöver även en utvecklande miljö för företag, och sådana grundar sig ofta på nyfikenhet, att man använder sina kunskaper för att skapa någonting nytt.

Han hoppas att framtidsvisionen kan bidra till ökad nyfikenhet.

– Det finns egentligen ganska få sätt som en kommun kan jobba för att stötta näringslivet. Krinova är vårt sätt att göra det, genom deras inkubatorverksamhet och innovationsarena. Vi behöver hjälpa både nya och befintliga företagare. I det här området kommer kommunen att bygga ut mycket framöver. Det kommunala badhuset kommer att flyttas hit och vi kommer att bygga fler bostäder. Alla kommuner jobbar med samhällsplanering i någon mån, men vi vill samarbeta med Krinova för att skapa en stadsdel som i sig bidrar till utvecklingen.

Det behövs visioner för positiva tillväxtspiraler

Mats Åhlander

Mats Åhlander

Mats Åhlander arbetar med uppdragsutbildningar för näringslivet på Högskolan Kristianstad Uppdrag AB. Han har länge strävat efter att skapa positiva tillväxtspiraler inom regionen. Krinova kopplade därför in honom för att stötta visionsarbetet.

– Ska man skapa en positiv spiral i en större region – som det här i grunden handlar om – behövs det visioner, och det behövs många olika metoder för att lyckas driva igenom dem, förklarar han, och fortsätter:

– När jag började arbeta med de här frågorna ställde jag mig frågan: varför har vi inte nått längre? Jag tror att det beror på att vi arbetar i mindre öar i regionen och att vi alla i Skåne Nordost skulle vara betjänta av att skapa en gemensam plattform med olika samhällsaktörer såsom kommuner, näringsliv och offentlig verksamhet, samt Krinova och Högskolan Kristianstad, för att kunna skapa en samsyn kring strategiska planer och visioner.

I visionen Kristianstad Innovation Garden ser Mats en potential att samla olika viljor som arbetar med tillväxtfrågor och få dem att dra åt samma håll.

– Under året som gått har jag sett hur människor, när de väl sitter ner tillsammans och diskuterar de här frågorna, inser att visionen är fullt genomförbar. Krinova har lyckats väldigt bra med att sätta igång visionen kring en ny, större och mer attraktiv stadsdel men vi skulle kunna bli många fler som bidrog till det här. Det avgörande är att attrahera människor till plattformen som har förmågan att se den stora helheten och viljan att skapa ännu fler positiva spiraler för alla aktörer i samhället.

Projektet Kristianstad Innovation Garden är en del av Tillväxtverkets insats Tillväxtskapande samhällsplanering, som utvecklar kunskap och samarbeten och investerar i utvecklingsprojekt för att stärka kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling. Tillväxtskapande samhällsplanering