Tillväxtverket

Gävleborg vill veta mer om osynlig geografi för att växa

Olika orter har olika dragningskraft, där större orter ofta ses som tillväxtmotorer. Men hur väl stämmer detta överens med verkligheten? Under en workshop diskuterade kommuner och regioner vilka synliga och osynliga samband det finns i vår geografi.

Workshop i Gävleborg

Livskraftiga regioner har starka samband mellan orter och ortssystem och tillsammans bildar de en funktionell geografi, som ofta inte är densamma som den administrativa.

Funktionell verklighet - som treårigt kunskapsprojekt

Ett försök att beskriva den funktionella verkligheten pågår nu i Gävleborg. Där har det treåriga kunskapsprojektet Gävles roll som regional tillväxtmotor och storregional nod nyligen startat. Projektet drivs gemensamt av Högskolan i Gävle, Mellansvenska Handelskammaren, Gävle kommun, Länsstyrelsen i Gävleborg samt Region Gävleborg och medfinansieras av Tillväxtverket.

En första workshop

Den 7 september höll projektet sin första workshop på temat ”ortsstrukturer och funktionella samband” i Gävle. Då mötte regionala aktörer kommunernas ansvariga för samhällsplanering och näringslivsutveckling för att dela med sig av insikter om orters verkliga och upplevda funktionella samband.

Olof Linde, samhällsplanerande strateg på Region Gävleborg, är en av de ansvariga i projektgruppen. Han ser att själva utgångspunkten för projektet är Gävles roll som tillväxtmotor.

– Men för att undersöka den betydelse Gävle har för andra kommuner, och tvärtom, kände vi att alla länets kommuner måste vara med i projektet. För att uppnå ett gemensamt kunskapsbyggande och lärande är det nödvändigt att vi gör den här resan tillsammans, säger Olof Linde.

Stärka sambanden i länet

Gävleborg är ett avlångt och glest befolkat län som i dagsläget har flera lokala arbetsmarknader. För att stärka länkar och samband med en snabbt växande Stockholmsregion behöver regionen också stärka sina egna samband.

– Större funktionella arbetsmarknader ger större branschbredd och därmed större möjligheter att matcha behov av arbetskraft med rätt kompetens inom pendlingsavstånd. Detta är en viktig nyckel för att minska en regions sårbarhet och för att skapa ökad attraktionskraft, säger Olof Linde.

Projektet inleds med en systemanalys, framtagen i samarbete med WSP. Den ska ge en samlad bild av regionens ortstruktur och funktioner. En grundfråga handlar därför om att undersöka samband och spridningseffekter av Gävles utveckling regionalt. Kan Gävle stärka sin regionala roll och utveckling på ett sätt som även stärker den övriga regionen?

Gränser mot en storstadsregion

Gävleborg gränsar till Sveriges största och snabbast växande storstadsregion, nämligen Stockholm-Arlanda-Uppsala.

– Det betyder mycket för oss att stora delar av vårt län når denna marknad inom 45–90 minuters tågpendling redan idag. Med framtida dubbelspår på Ostkustbanan går det att nå både Sundsvall och Stockholm inom en timme. Vi kan i framtiden dra stor fördel av bättre tillgänglighet till Stockholmsregionen och en alltmer hopkopplad storregional bostads- och arbetsmarknad inom Östra Mellansverige, på ett sätt som exempelvis inte Östersund eller Karlstad kan utifrån sin geografiska belägenhet, säger Olof Linde.

En grundläggande fråga för projektet handlar därför om hur Gävle kan förstärka sin roll som storregional nod i en mer sammanhållen region, samtidigt som Gävle ska fungera som en motor för regionen.

– Bland det mest ögonöppnande under workshopen var att Gävleborgs samband traditionellt har växt fram horisontellt – från inlandet till kusten och med tiden i bägge riktningar. För att kunna gå mot en mer dynamisk arbetsmarknad inom länet, och även stärka samband utanför länsgränserna, är det uppenbart att vi måste stärka våra vertikala länkar. Förutsättningar finns med både stambanan och ostkustbanan som knyter ihop många stationsorter genom länet, såväl norrut som söderut, säger Olof Linde.

Sagt om workshopen

En av deltagarna under workshopen var Peter Eriksson, som är näringslivschef i Bollnäs kommun.

– När vi pratar om samhällsutveckling finns det många grupper och begrepp att förhålla sig till. Det är många gånger både segmenterat och fragmenterat. Det jag upplevde som givande med dagens workshop var att den samlade alla parter. Här fanns både samhällsplanerare och näringslivsutvecklare.

Charlotta Fredriksson, strategisk planerare på WSP Strategi & analys, har fått i uppgift att ta fram gemensam kunskap på området.

– Ska man jobba med gemensamt kunskapsbyggande inom regionen, kommunerna, Trafikverket och andra viktiga parter, räcker det inte med att ta fram en statistikrapport. Vi är lika intresserade av den subjektiva bilden och vill fylla på den objektiva bilden med den subjektiva bilden av hur saker och ting hänger ihop. Där är workshopar ett bra redskap för att nå samstämmighet. Kan man få ihop de här två viktiga utvecklingsperspektiven, så har man tagit ett stort steg på vägen, säger Charlotta Fredriksson.