Tillväxtverket

Ny mental karta ska locka fler till Kramfors

Befolkningen i Kramfors kommun minskar. Samtidigt råder konkurrens mellan kommunens identitetsstarka småsamhällen. För att på sikt stärka kommunens attraktionskraft, fanns en önskan om att kartlägga invånarnas attityder till sin egen bygd. Så startade projektet Framtidsbygget.

När Tillväxtverket sökte pilotkommuner som ville utveckla sitt arbete med nya arbetssätt och metoder för att stärka den lokala attraktionskraften, passade det väl in på Kramfors. Genom projektet ”Framtidsbygget – en hel kommun” lyckas nu Kramfors måla upp en tydligare bild kring vad invånarna själva tycker om sin kommun och grannbyarna. I förlängningen ger det verktyg för att arbeta med attityder samt öka samarbetet och vi-känslan inom hela kommunen. Projektledaren Andreas Gylling på Kramfors kommun berättar att den nya mentala kartan har två olika mål.

– Det kortsiktiga målet var att skaffa oss kunskap om hur orterna förhåller sig till varandra, säger Andreas Gylling.

Den kollektiva kunskapen är värdefull

Projektet ville få fram de mjuka värdena som tankar och åsikter hos medborgarna, och veta mer om hur kommunen upplevs som plats och organisation.

Andreas Gylling

Andreas Gylling. Foto: Jakob Svärd

– Det gör att vi tillsammans med invånarna och näringslivet kan stärka livskraften. Den kollektiva kunskapen som finns i kommunen är väldigt värdefull. Medborgarna är experter på sin egen livsmiljö, därför måste vi lyssna på dem för att skapa engagemang och stolthet för Kramfors, säger Andreas Gylling.

Projektet har samlat in kunskapen genom strukturerade djupintervjuer med invånare på olika platser, till exempel på marknader. 203 personer med jämn fördelning kvinnor och män, samt i ålder, intervjuades. Svaren har sedan analyserats och utmynnat i en mental karta över kommunen.

– Först när vi vet hur invånarna själva tänker kan vi ändra vårt förhållningssätt, och därmed få en riktning för nästa steg när vi ska skapa attraktionskraft, säger Andreas Gylling.

Mental karta visar kända och okända samband

Den mentala kartan visar vilka orter som är mest välbesökta och vad man gör där, vilka orter som är bärande för handel och service och vilka områden som har fokus på natur och rekreation. Den tydliggör också vilka platser som hör ihop av olika anledningar, vilka barriärer som finns och varför de finns.

Förutom ökad kunskap om varför olika platser besöks eller undviks i kommunen, ger den mentala kartan en bild över hur stolt invånaren är över den egna hembygden och över kommunen som helhet. Detta ska bana väg för att nå det långsiktiga målet, nämligen att hitta nya vägar för att öka kommunens attraktionskraft.

Eldsjälar spelar stor roll

– Nästa steg är att ta fram en konkret handlingsplan kring hur vi bör förändra vårt sätt att arbeta som kommun för att fler orter ska känna sig inkluderade och dra åt samma håll. Vi vill att fler flyttar hit och att vi själva är goda ambassadörer för vår kommun och region, och att de som besöker oss gärna återvänder och delar med sig av sina upplevelser.

– Kramfors har länge kallats den tudelade kommunen. Den nya mentala kartan är början på förändringen. Här spelar lokala intresseföreningar och eldsjälar en oerhört viktig roll. Vi behöver deras hjälp att lyfta de styrkor som finns lokalt och dra nytta av dem även i ett större perspektiv så att vi kan bli starka tillsammans. Det är något vi alla vinner på, säger Andreas Gylling.

Kontakt

Maria Engström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 96