Tillväxtverket

Rätt riktning för nyanlända företagar­kvinnor

Business navigation in Sweden stöttade ny­anlända entreprenörs­kvinnor i att navigera rätt i det svenska näringslivet. 18 kvinnor, alla med livskraftiga affärsidéer, medverkade i den framgångsrika satsningen.

Ann Sandström, projektledare Business Navigation in Sweden

En styrgrupp med två projektledare från Internationella kvinnoföreningen och representanter från Almi Företagspartner Skåne, Nyföretagarcenter Syd, SLU och Företagarna Region Skåne satte igång projektet hösten 2016, och aktiviteterna pågick sedan drygt ett halvår. Projektledarna skötte det operativa arbetet och var de drivande krafterna för att deltagarna i styrgruppen alla skulle bidra till att ge fart åt verksamheten, samt var ansvariga för att informera och förankra framstegen kontinuerligt. Syftet med projektet var att skapa arbete genom samverkan mellan den idéburna sektorn och de företagsfrämjande aktörerna.

Arbetet inleddes med att lokalisera entreprenörskvinnor som kunde delta i projektet. Styr­gruppens nätverk och kontakter i regionen gav utdelning.

– Vi körde näringslivsupprop och höll föredrag om projektet på SFI, SFI:s akademikerutbildningar, högskolor och universitet, internationella skolor och etniska föreningar. Våra kontakter med utrikesfödda som gjort resan själva var också ovärderliga i rekryteringsprocessen. De kunde tipsa om potentiella företagare i sina nätverk som var intressanta för projektet att komma i kontakt med, berättar Ann Sandström, projektledare för Business Navigation in Sweden.

Utrikesfödda företagare inspirerade

De utrikesfödda företagarna kunde användas som inspirationskällor under hela projekttiden. De hjälpte projektledarna att bli medvetna om möjliga hinder och motstånd och att hitta andra effektivare vägar framåt.

- Det var ett konstant lärande, och det gällde att ha örat tätt mot rälsen - känna av och göra snabba korrigeringar i tillvägagångssätt och upplägg. Det lyckades vi bra med i det här projektet, konstaterar Ann Sandström.

18 kvinnor från 13 olika nationaliteter deltog i projektet. Kvinnorna hade alla ett entreprenörsdriv, och deras enda egentliga hinder för framgång var att de saknade nätverk och kontakter. Det var detta som blev kärnan i projektet, att bredda deras nätverk och lotsa dem rätt i det svenska systemet så att deras idéer kunde få fart och lyfta.

– Vi har bidragit med luft under vingarna, resten fanns redan hos deltagarna själva i form av hög utbildning, gedigen kunskap inom sina respektive områden och framför allt drivkraft, säger Ann Sandström.

Gruppen hittade snabbt sätt att hjälpa varandra, trots olika nivå på kunskaperna i svenska. De drog nytta av varandras unika kompetenser på olika sätt.

– Vi hade till exempel en grafisk formgivare som hjälpte övriga med visitkort och förpackningar. När vi tipsade om nätverksträffar och utbildningar, gick de dit tillsammans för att få språkligt stöd av varandra.

Studiebesök och föreläsningar

Under fjorton tisdagar genomfördes tre-timmarspass med studiebesök hos företag och föreläsningar i marknadsföring, budget och finansiering, kommunikation, digitala kanaler och andra relevanta ämnen inom nyföretagande. Inspirationsföreläsningarna med de utrikesfödda entreprenörerna, som redan gjort resan och lyckats, gav deltagarna ännu bättre självförtroende.

– Goda exempel och framgångssagor inspirerar och skapar nya idéer, och det kommer vi att dra nytta av även i en fortsättning av projektet, berättar Ann Sandström.

Projektet avslutat, men mentorskapet lever kvar både inom styrgruppen och i kvinnornas nya nätverk, så att de ska kunna fortsätta i samma takt och förverkliga sina affärsidéer. Tillväxtverket har beviljat projektet ny fiansiering, nu med Arbetsförmedlingen som medfinansiär och det finns goda förutsättningar för att jobbet kan göras ännu bättre och effektivare eftersom mycket av förarbetet redan är gjort.  Projektet har fått hög trovärdighet hos de etniska föreningarna och kan visa på goda exempel och resultat och företagen vet också hur de kan bidra.

– De kvinnor som redan deltagit kan i ge inspiration till nya deltagare. Vi kan dra nytta av det vi fått upp till ytan och tillsammans med våra nätverk skapa ännu bättre förutsättningar för kvinnors företagande. Det känns positivt, avslutar Ann Sandström.

Snabbspår för nyanlända företagare

Sommaren 2016 fick Tillväxtverket i uppdrag att utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg för att underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige. 22 projekt fick finansiering. Uppdraget skulle utföras i samråd med Arbetsförmedlingen och i dialog med andra berörda myndigheter, branschorganisationer samt andra relevanta privata och offentliga aktörer. 

Tillväxtverket har förutom finansiering bidragit med kunskap och information och varit sammankallande till erfarenhetsutbyten med andra liknande projekt.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se