Tillväxtverket

Matchning skapar anställningar och integration

Emmaboda jobbar effektivt med att ta tillvara ny kompetens som kommer till kommunen. I projekt Ny Resurs samarbetar kommunen med näringslivet för att matcha kompetensbehovet med nyanlända som har akademisk utbildning eller särskilda yrkeskunskaper.

- Hit till Emmaboda har det flyttat personer med kompetens som vi behöver i samhället! Vi vill använda deras kunskaper genom att matcha dem mot arbetsgivares behov, säger Madeleine Karlsson, projektledare på integrationsprojektet Ny Resurs.

Projektet startade i januari 2016, och matchar akademiker och yrkesspecialister till de behov som finns på arbetsmarknaden inom kommunen – både hos privata företag och inom kommunens förvaltningar. Personer med akademisk utbildning eller yrkeskompetens är eftertraktade, och de som skrivits in i projektet har en diger mix av yrken, exempelvis ingenjörer, målare, sjuksköterskor och apotekare. Projektet har sedan starten gjort kompetensbehovsanalyser hos arbetsgivarna i kommunen. Vid en matchning påbörjas en tremånaders praktik, med målet att den ska övergå i en anställning.

Madeleine Karlsson, Ny resurs

Madeleine Karlsson

- Arbetsgivarna i kommunen är positiva till att ta mot personer på praktik, vilket är en stor fördel för oss, fortsätter Madeleine. En annan framgångsfaktor är vårt arbetssätt med många täta uppföljningsmöten med deltagare och arbetsgivare, vilket skapar förtroende från alla håll. Att Arbetsförmedlingen är med i projektet är också positivt, eftersom de direkt kan förklara för arbetsgivaren vilket stöd som finns att få därifrån. Sen befinner vi oss mycket i SFIs lokaler för att bygga relationer och finnas nära tillhands vid frågor, och för att kunna snappa upp information som hjälper projektet framåt. Tillväxtverket har också varit en stor tillgång när de bidragit med snabb respons och kompetens vid frågor under projektets gång. Vi arrangerade också tillsammans ett erfarenhetsutbyte med andra projekt i glasrikets kommuner, samt deltog på Tillväxtverkets konferenser, vilket har var mycket givande. Tillväxtverkets engagemang är viktigt för oss, avslutar Madeleine.

I dagsläget har projektet 42 personer inskrivna och 11 personer ute i praktik runtom i kommunen. Tolv personer har sedan projektstarten gått vidare till anställning efter praktik. Bland annat har en ingenjör fått jobb på en industri, en målare har fått sina kunskaper validerade och blev sedan anställd på ett måleri, och vi har själva anställt en person med filmnings- och redigeringskunskaper för att göra inspirationsfilmer om projektet.

En del av Tillväxtverkets satsning Snabbare integration

Under hösten 2015 initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration. Det övergripande syftet med satsningen var att bidra till integration genom företagande och sysselsättning. Tillväxtverket beviljade drygt 11 miljoner kronor i projektmedel till sammanlagt 28 projekt, Ny resurs var ett av dem.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se