Tillväxtverket

Storuman redo för större företags­etableringar

När Storuman sökte projektmedel från Tillväxtverket var ett större gruvprojekt aktuellt i Tärnaby. Med så stora planer blir det mycket för en liten kommun att lösa, särskilt rekryteringar.

- Vi kan exempelvis inte erbjuda ett uteliv som en stor stad utan vi måste marknadsföra oss på annat sätt, för tro mig det är fantastiskt här! säger Jimmy Lindberg, utredare i Storumans kommun.

Sex pilotprojekt har genomförts i Östersunds, Hedemora, Pajala, Ludvika och Storumans kommuner samt inom Västmanlands län. Projekten syftade till att främja kunskapsuppbyggnad, dialog genom att stärka samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Detta för att underlätta investeringar från näringslivet eller att underlätta för nya företag att starta sin verksamhet. Storuman kommun anställde Jimmy Lindberg för att jobba med detta.

Jimmy Lindberg

- Om Tillväxtverkets program inte funnits hade kommunen inte kunnat förbereda sig, säger Jimmy Lindberg, som flyttade tillbaka till sin hemort Storuman i och med detta.

Han ser sig som lite av en diversearbetare.

- I en liten kommun får man jobba med många frågor. Under projektet var det mycket fokus på att göra kommunen mer intressant för företag att etablera sig i. Nu arbetar jag med genomförandeprojekt, projekt- och processledning och översiktsplanering.

Två steg fram och ett steg bak

Han började med att skapa en översiktsplanegrupp med representanter från alla kommunala verksamheter och bolag som berörs vid större etableringar. Gruppen har arbetat proaktivt med förberedelser och har bland annat tillsammans med ett konsultföretag gjort en kartläggning av investeringar 2015 till 2030, som fungerar som en handbok. Men långa processer innebär ibland två steg framåt och ett steg bakåt.

Skiss över ombyggnad i Storuman. För musen över bilden för större bild.

- Nästa steg är att ställa om översiktsplaneringen till att bli mer strategisk från att tidigare handlat mycket om mark- och vattenanvändning.

En av de större utmaningarna, enligt Jimmy Lindberg, är att påskynda och tydliggöra tillståndsprocesserna vid gruvetableringar. Gruvföretaget Dragon Mining, som vill testbryta ett nytt område för att fortsätta guldproduktion, är ett exempel där besked från ansvarig myndighet dröjer. Tertiary minerals vars tillståndsprocess nu blivit återremitterad från regeringen till Bergsstaten, som hanterar tillståndsfrågor åt Sveriges Geologiska Undersökning, är ett annat exempel menar Jimmy.

- Det blir kostsamt att vänta. Risken är att företagen tappar intresset när det dröjer. Dragon mining har ju genererat mycket skattemedel på nationell nivå och bidrar till värdefulla arbetstillfällen på regional nivå.

I Storumans kommun finns ett flertal planerade vindkraftsetableringar. Längst har arbetet kommit i Blaiken som just färdigställts. Idag är Blaiken tillsammans med intilliggande Juktan norra Europas största landbaserade vindkraftpark med 109 verk.

Naturligt att samverka med grannkommuner

- Det är naturligt att samverka med grannkommunerna eftersom flera av projekten likt Blaiken ligger på kommungränserna. Det finns dock aldrig några garantier för att processerna blir okomplicerade. Sorsele kommun har som exempel haft folkomröstning om nya verk i Sandselehöjderna. I Storuman har frågan och dess effekter länge varit kända och därför avgjordes frågan i ansvarig nämnd. Det kan ha att göra med att vi har en historia av storskaliga investeringar som Sorsele saknar.

En av de investeringar som finns i kartläggningen genomförd av konsultbolaget är en gruva utanför Tärnaby. Arbetsmarknaden i Hemavan/Tärnaby skulle behöva öka med flera hundra procent om det blir av.

När vi planerade för det, var fokus på kommunens insatser. I en kommun som minskar handlar det annars om att dra in på service och stänga skolor snarare än att justera uppåt.

I Västerbotten är det ibland svårt med pendling eftersom närmaste kommuncentra är 8-10 mil bort.

Det är inte alldeles lätt att skrapa ihop folk om det blir stora rekryteringsbehov. Men jag anser att vi förberett oss väl när det är dags igen.

Ett exempel på hur Storuman arbetar med att lösa rekryteringsbehovet är att de arbetar med parrekryteringar.

- Vi måste jobba med inflyttningsservice, delvis en ickefråga för större kommuner. Vi jobbar med näringslivet för att hitta jobb för partnern till den som rekryteras till Storumans kommun.

Studier visar att det ofta är kvinnorna som påverkar var en familj flyttar och det är viktigt att ha i åtanke. Vattenfall exempelvis, är en viktig arbetsgivare i kraftkommunen Storuman. De jobbar redan med att rekrytera fler kvinnor och för att arbetsplatsen ska bli mer diversifierad. När Jimmy Lindberg analyserar erfarenheterna tror han att pilotprojektet har påverkat kollegerna i allra högsta grad.

- En förutsättning för ett sådant här projekt är att det finns förankring och uppbackning från kommunledningen i alla lägen, förtroende skapas ju vartefter man agerar.

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.