Tillväxtverket

Företagsetableringar kräver planering och samverkan 

När det finns intresse från internationella företag att starta i Sverige är det svårt för små kommuner att klara av all planering som krävs. Sex pilotprojekt har genomförts för att stödja dem med detta.

- De här pilotprojekten har varit viktiga för att få en ökad förståelse för hur man kan gå tillväga vid stora investeringar säger Daniel Fahlander på Tillväxtverket.

De deltagande piloterna var Östersunds, Hedemora, Storuman, Pajala, Ludvika kommuner samt länsstyrelsen i Västmanland. Syftet var att få bättre planering vid nyetableringar och att stimulera till kunskapsuppbyggnad och dialog, men även att få beslutsfattare att förstå vad som krävs av en liten kommun inför en stor företagsinvestering.

Under resans gång har det blivit tydligt att det krävs ett strategiskt förhållningssätt och inarbetade arbetsformer snarare än fokus på en investering i taget. I Östersund exempelvis, där det var aktuellt med en datacenteretablering åt Facebook, skapade etableringschefen Magnus Lindgren ett system han kallar Företagslotsen, för att vara förberedda nästa gång en etablering är på gång.

Magnus Lindgren

- Vi har samlat 125 lokala personer som har med etableringar att göra. En förutsättning är att det finns acceptans från högsta nivån att ha fokus på detta, säger Magnus Lindgren.

Han och hans kollegor har utbildat dem så att de bättre förstår betydelsen av företagande och även av kommunikation.

- Det här har tagit många år, för det tar tid innan man vänder skutan och ändrar attityder, säger han.

Olika nivåer stärker kommunerna tillsammans

Lärdomarna av pilotprojekten är att genom nulägesanalyser och kartläggningar blir behoven tydligare, men också att det krävs ett gott samarbete mellan alla aktörer. Det krävs flernivåstyrning och samverkan mellan lokal och nationell nivå och tydlig kommunikation med såväl interna som externa aktörer. I Storuman har en utmaning varit att besked dröjer vid tillståndsprocesser. Gruvföretaget Dragon Mining, som vill testbryta ett nytt område för att fortsätta guldproduktion, är ett sådant exempel.

Jimmy Lindberg

- Risken är att styrelsen tappar intresset när det dröjer för länge. Dragon mining är ju ett företag som genererat mycket skattemedel på nationell nivå och som bidrar till värdefulla arbetstillfällen på regional nivå, säger Jimmy Lindberg, utredare i Storumans kommun.

Samverkansprojekt är ett lärande

Ytterligare en lärdom i projekten, är att erfarenhetsutbyten är viktiga och att samverkansprojekt är en lärandeprocess. För att underlätta för aktörerna i en region vid en etablering krävs också mötesplatser för befintliga företag där de kan inleda samarbeten med nya företag. En annan lärdom är att aktörerna måste vara förberedda på att stora investeringar i naturresurser ofta leder till konflikter, exempelvis etableringar på samisk mark. De deltagande kommunerna lyfter även fram betydelsen av kontinuitet och långsiktighet i sådana här projekt. I Storuman arbetar man med parrekryteringar, så att de som får jobb vid nyetableringar stannar.

- Vi samarbetar med näringslivet för att hitta jobb även åt partnern när en person får jobb här, säger Jimmy Lindberg. 

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.