Tillväxtverket

Smidigare detaljplaneprocess i Karlshamn

Ökad dialog, en gemensam målbild och strukturerad projektledning är resultatet av arbetet med att förbättra processer för detaljplaner i Karlshamn. Huvudtanken var att ge invånarna mer insyn i processen och större möjlighet att komma med synpunkter.

Den 16 januari 2015 träffas ett hundratal invånare för en gemensam promenad på Väggaområdet i Karlshamn. Kommunen ska upprätta en ny detaljplan som ett led i att fortsätta utveckla turism- och fritidsverksamheterna och testa möjligheten till bostäder i området. Under promenaden får medborgarna ta del av utvecklingstankarna och därmed ge sina synpunkter på planen.

Väggaområdet ligger i Karlshamns östra del och har sedan slutet på 1800-talet varit ett omtyckt rekreations- och friluftsområde, både för invånare från trakten och för turister. I dag finns här båthamn, café, restauranger och fiskrökeri samt badanläggning och campingplats.

- Vi fick en väldigt bra respons. Många var positiva till våra idéer för att fortsätta utveckla området. Då gäller det också att vi har en detaljplan som stödjer dem, säger Fredrik Gummesson, näringslivsutvecklare i Karlshamns kommun.
Gåturerna för Väggaområdet arrangerades inom projektet Tillväxtorienterad samhällsutveckling i Karlshamn, som fick finansiellt stöd av Tillväxtverket och som avslutades i oktober 2015. Målet var att ta fram en samverkansorienterad och mer effektiv arbetsmetod för planerings- och exploateringsprocessen i kommunen.

Snabbare svar för bygglov

Kortfattat är en detaljplan ett juridiskt dokument och kan betraktas som ett avtal mellan kommun och markägare. Avtalet reglerar hur marken får användas och talar om vad, var och hur man får bygga.

Att upprätta en detaljplan sköts enligt ett demokratiskt förfarande och tar vanligen ganska mycket tid, från sex månader upp till två år beroende på planens innehåll, områdets geografiska läge och hur många invånare som påverkas. Fredrik Gummesson säger att de såg en möjlighet att förbättra detaljplaneprocessen för att minska antalet överklaganden och ge medborgarna mer insyn.

- Många överklaganden innebär att processen försenas eller i värsta fall stoppas. Det får i sin tur konsekvenser för ett företag som vill etablera sig och bygga någonting i kommunen. Om vi är bättre på att kommunicera hur vi arbetar med detaljplanerna och gör medborgare och näringsliv delaktiga i ett tidigare skede så kan vi också korta ned tiderna till ansökan om bygglov, säger han.

Startmöten med alla berörda

Flera instanser inom kommunen är involverade i arbetet med en detaljplaneprocess – miljö, infrastruktur, vatten/värme och el är några exempel. Fredrik Gummesson berättar att Karlshamn tidigare inte har lyckats koordinera de olika områdena på ett optimalt sätt. Inom projektet har de försökt skapa mer samverkan och dialog.

- Nu har vi startmöten med alla berörda kommunala enheter och eventuella exploatörer och fastighetsägare vid uppstart av ett planarbete. I större kommunala planprojekt finns en projektledare inkopplad som håller i projektet från idé till färdig etablering. Alla medverkande får en gemensam målbild och är tidigt insatta i projektet. Vi har i dag också samrådsmöten i större utsträckning ute på plats eller i närheten av planområdet jämfört med tidigare, säger Fredrik Gummesson.

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.