Tillväxtverket

Unikt projekt för bättre pendling

En ny tågstation som ska underlätta arbetspendlingen mellan kommunerna Östersund, Åre och Krokom. Det är ett av resultaten av projektet Jämtlandsstråket, där man samarbetat för att utveckla arbetspendlingen och korta restiderna i regionen.

Jämtlands län har sedan 1950-talet haft en minskande befolkning bland annat till följd av strukturomvandlingen inom jord- och skogsbruket. Men utmed Mittbanan och väg E14 i Åre, Krokom och Östersund har befolkningen tvärtom ökat. Stråket är viktigt för regionen och fullt av utvecklingsmöjligheter, konstaterar Jan Molde, projektledare för Jämtlandsstråket och infrastrukturstrateg på Region Jämtland-Härjedalen.

- Vi har sett att många som har flyttat härifrån för att utbilda sig gärna kommer tillbaka senare i livet. Då är det viktigt att vi har ett stråk där man kan leva, och bo, säger.

Hållbar arbetspendling

I projektet Jämtlandsstråket deltog kommunerna Åre, Östersund och Krokom samt Regionförbundet Jämtland-Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Den bärande idén med projektet, som fick finansiellt stöd av Tillväxtverket, var att aktörerna gemensamt skulle utveckla arbetsmarknadsregionen.

Bland annat skulle möjligheterna till en hållbar arbetspendling förbättras genom att utveckla regionaltågtrafiken på Mittbanan.

- En fungerande infrastruktur och bra kommunikationer är avgörande för företagens möjligheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal, säger Jan Molde.

Samverkan över kommungränser

Projektet avslutades i december 2015 och var unikt i sitt slag, inte minst med tanke på den nya samverkansmodellen. Tjänstemän inom områden som näringslivsutveckling, infrastruktur och fysisk planering från regionförbundet och samtliga kommuner deltog. Dessutom fanns en styrgrupp med bland andra ledande politiker från kommunerna.

-  Vi fick inte bara tjänstemännen att samverka mellan sina respektive sakområden inom kommunerna, utan också över kommungränserna. Det var kul att vi fick ihop det på det sättet och att vi gemensamt fokuserade på ett specifikt område. Jag tror inte att det är ett vanligt arbetssätt ute i landet, säger Jan Molde.

Ny tågstation

Inom projektet har de i samarbete med myndigheten Tillväxtanalys tagit fram och använt finfördelad geografisk data som har bearbetats med ett GIS-verktyg. På detta sätt har relevanta data kunnat tas fram för ett geografiskt område som täcker samtliga tre kommuner – traditionellt sett är sådan statistik i stället uppbyggd utifrån kommungränserna.

Materialet har handlat om allt från arbetstillfällen till pendling. Utifrån statistiken har de bland annat lämnat underlag till ett beslut om att bygga en ny tågstation i samhället Nälden i Krokoms kommun. Den väntas invigas under 2018 och ska möjliggöra en smidigare arbetspendling mellan Östersund och Krokom men det förbättrar också funktionen i hela stråket.

Kan rekrytera från andra regioner

Han framhåller att infrastrukturen är central för näringslivet. Inom Persson Invest har de medarbetare som pendlar till Österstund från Brunflo och norska Trondheim.

- Jag är positiv till arbetspendling som möjliggör att folk kan bo i ett område och arbeta i ett annat. Det innebär att vi som företag får ett större geografiskt urval när vi lägger ut olika tjänster, säger Björn Rentzhog.
Han skulle önska att ytterligare satsningar på tågtrafiken genomfördes.
- Jag vill se en bättre tåglinje från Stockholm och Gävle via Ånge och sedan till Östersund, Krokom, Åre och vidare till Trondheim. På det sättet kan vi knyta samman Östersund med Stockholm och Trondheim – två städer med mycket tillväxt. Det vore intressant. Jag ser Jämtlandsstråket som ett delmål i det arbetet. 

- Jämtlandsstråket har varit ett kunskapsprojekt som i sin tur har lett till andra projekt där det faktiskt genomförs konkreta förändringar, säger Jan Molde.

En annan åtgärd har handlat om att bygga bort obevakade järnvägsövergångar, där tågen hittills har tvingats sakta in. På det sättet kan restiderna längs Mittbanan förkortas ytterligare.

Läs också artikeln Jämtlandsstråket är ett bra initiativ

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.