Tillväxtverket

Följ reglerna kring statsstöd

När offentliga medel gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids gäller reglerna för statsstöd.

Stöd till företag

För verksamhetsbidrag kan aktiviteter mot företag genomföras om de ryms inom EU:s bestämmelser om försumbart stöd (de minimis).

Om ni planerar aktiviteter som indirekt kommer att gynna ett enskilt företag eller vissa grupper av företag ska det framgå av de aktiviteter ni beskriver i er ansökan. Det kan exempelvis handla om företag som får en ekonomisk förmån genom att delta i era aktiviteter eller tar del av en tjänst.

Tillväxtverket ska säkerställa att berörda företag får information om att det stöd som lämnas är ett försumbart stöd (de minimis) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Tillväxtverket behöver också kontrollera hur mycket försumbart stöd de företag som gynnas av projektet fått under den senaste treårsperioden, eftersom EU-reglerna anger ett takbelopp som inte får överskridas. Informations- och kontrollförfarandet hanteras med hjälp av särskilda intygsblanketter.

Ni ska medverka till att detta informations- och kontrollförfaranden genomförs. Mer information om de krav som gäller för er under genomförandet om ni beviljas verksamhet som innehåller stöd till företag kommer hösten 2022.

Sammanfattning av de villkor som gäller för att Tillväxtverket ska kunna lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna

  • Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.
  • Treårsperioden omfattar det innevarande och de två föregående beskattningsåren. Ett företags beskattningsår utgörs av räkenskapsåret.
  • Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget fått från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden.
  • Takbeloppet avser bruttobelopp, det vill säga före avdrag för skatt eller andra avgifter.
  • Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats i Sverige till hela koncernen.
  • Företag i vissa ekonomiska sektorer omfattas av särskilda restriktioner som begränsar utrymmet för försumbart stöd. Det gäller företag inom primär produktion av jordbruksprodukter¹, företag med verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn samt företag verksamma inom vägtransportsektorn.
  • Om takbeloppet för försumbart stöd överskrids gäller att hela det stödbelopp som medfört ett överskridande ska återkrävas från företaget.

¹ Med primär produktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Dessutom inkluderas jakt, fiske och insamling av vilda produkter.

PDF-version