Tillväxtverket

Planera er verksamhet

Genom bra planering skapar ni goda förutsättningar att beviljas verksamhetsbidrag. Ni ska ta fram ett utkast till en förändringsteori och göra en plan för utvärdering.

När ni planerar ska ni ta med i beräkningen att ni ska uppfylla mål och krav i utlysningen, organisatoriska förutsättningar och allmänna villkor.

Se till att ni har en verksamhetslogik

Det ska tydligt framgå i er ansökan vilken koppling er verksamhet har till de mål och utmaningar som finns beskrivna i utlysningen. Denna koppling ska vara tydlig när ni i ansökan beskriver vilka insatser ni planerar att genomföra.

Ta fram en förändringsteori

I er ansökan ska ni bifoga ett utkast till en förändringsteori. En förändringsteori beskriver hur olika händelser i er verksamhet förmodas hänga samman, från utmaningar till insatser och deras resultat. Genom att ta fram en förändringsteori för er bidragsgrundande verksamhet blir det lättare för er själva att beskriva vad ni vill göra, varför ni vill göra det och vad det leder till.

Om ni beviljas verksamhetsbidrag kommer ni tillsammans med er handläggare på Tillväxtverket utveckla er förändringsteori. Denna förändringsteori kommer ligga till grund för vilka indikatorer som ni ska följa upp och rapportera.

Varför förändringsteori?

Förändringsteorin hjälper er att planera den verksamhet som ansökan avser. Förändringsteorin är en logisk karta över verksamhetens upplägg, som visar hur olika delar förhåller sig till varandra och till verksamhetens mål. Förändringsteorin hjälper er i genomförandet av den stödberättigande verksamheten, då ni ska kunna visa vilka resultat som er verksamhet bidrar till.

Så här tar du fram en förändringsteori

Förändringsteorin tar sin början i en samhällsutmaning – Tillväxtverket lyser ut medel med utgångspunkt i en utmaning och ni har en idé om hur ni vill bidra till förändring.

 1. I första steget i förändringsteorin beskriver ni hur er verksamhet kopplar till utmaningen. Utlysningen innehåller information om vilka samhällsutmaningar som Tillväxtverket jobbar för att förändra och er beskrivning ska koppla till utlysningens innehåll. I första steget behöver ni även klargöra vilken eller vilka målgrupper ni har.
 2. I andra steget beskriver ni de insatser ni vill genomföra. Insatserna ska leda till de förändringar ni vill uppnå med er verksamhet. Dessa förändringar ska uppstå i den eller de målgrupper ni fokuserar på.
 3. I tredje steget ska ni beskriva resultat på kort sikt. Med resultat på kort sikt avser vi de förändringar som sker i målgruppen/målgrupperna i samband med att insatserna genomförs. Resultat på kort sikt handlar om att förändra förmågor i målgruppen/målgrupperna, det vill säga ge målgruppen tillgång till en ny, eller förändra en befintlig, resurs.
 4. I fjärde steget ska ni beskriva resultat på medellång sikt. Med resultat på medellång sikt avser vi vad målgruppen/målgrupperna gör med hjälp av deras nya eller förändrade resurs. Resultat på medellång sikt handlar om att förändra vad målgruppen/målgrupperna gör med hjälp av eller tack vare den nya resursen eller förändrade resursen.
 5. I femte steget beskriver ni vilka effekter ni vill se på lång sikt. Effekter på lång sikt handlar om de förändringar som sker i samhället när målgrupperna börjar göra det som ni eftersträvar med er verksamhetsidé. Det vill säga den effekt era insatser får på samhällsutmaningen ni kopplar er verksamhetsidé.

Frågor att ta i beaktande under er planering

För att komma igång med att ta fram en förändringsteori kan ni ta hjälp av de här frågorna:

 • Hjälper insatserna er att lösa de utmaningar ni ser?
 • Har ni med rätt aktörer?
 • Har målgruppen/-erna förmåga att lösa utmaningarna?
 • Saknar ni någon insats eller någon aktör?
 • Leder insatserna ni planerar att göra till förändringar hos målgruppen?
 • Leder insatserna ni planerar att göra till de resultat och effekter ni vill uppnå?

Gör en plan för användningen av resultatet

I er ansökan ska det framgå

 • Att målgruppen efterfrågar resultatet.
 • Att målgruppen har rätt förutsättningar att använda resultatet.
 • Att det finns någon som ansvarar för att resultatet kan användas efter avslut.

Titta gärna på inspirationsfilmen längst ner på sidan, som handlar om att planera med förändringsteori inom Regionalfonden.

Planera för utvärdering

Om ni beviljas verksamhetsbidrag ska ni arbeta med uppföljning. Dels för att ni löpande ska kunna rapportera till Tillväxtverket, men också för att ni ska kunna se vad genomförandet ger för resultat. Ni ska alltså samla in information som visar vad ni gör. Här är förändringsteorin till stor hjälp!

Planera för att visa resultat

Det är viktigt att kraven på att följa upp och rapportera finns med i er planering, så att ni säkerställer att ni har resurser till det. Förändringsteorin talar om för er vilken information som är intressant att samla in under genomförandet. På så sätt blir planering för uppföljning och utvärdering mer träffsäker – ni vet vilken information ni ska fråga efter och kan anpassa er därefter.

PDF-version