Tillväxtverket

Planera er budget

I planeringsfasen inför ansökan om verksamhetsbidrag ska ni göra en detaljerad budget. Budgeten ligger till grund för vilket belopp ni kan beviljas verksamhetsbidrag för.

Planera er budget utifrån kostnader och intäkter

Budgeten ska baseras på de kostnader och intäkter som ni beräknar utifrån de insatser ni ska genomföra i den bidragsgrundande verksamheten.

En bra budget förutsätter därför väl genomtänkta och beskrivna insatser. Kostnader som ni tar upp i budgeten ska ha en tydlig koppling till de planerade insatserna. Ni ska ta fram en budget genom att använda mallen Ekonomisk verktygslåda.

En realistisk och kostnadseffektiv budget

Det är viktigt att er budget är realistisk och att ni beräknar kostnaderna med hänsyn till att bidraget består av offentliga medel. Offentliga medel ska ska användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Alla insatser ska genomföras till lägsta möjliga kostnad med bästa möjliga resultat.

Särredovisa kostnader

Ni ska särredovisa kostnaderna för verksamheten som finansieras av verksamhetsbidraget. Särredovisning innebär att alla transaktioner som finansieras av verksamhetsbidraget ska kunna utläsas direkt ur redovisningen, oavsett om någon annan verksamhet pågår samtidigt eller inte.

Moms

Kontakta Skatteverket och ta reda på vilka momsregler som gäller för just er verksamhet om ni är osäkra. De regler som gäller för er ordinarie verksamhet gäller inte nödvändigtvis för den bidragsgrundande verksamheten.

Moms får ingå i budgeten om

  • den utgör en slutlig kostnad för er som bidragsmottagare

Moms får inte ingå i budgeten om

  • ni har avdragsrätt för ingående moms för er verksamhet

Om ni är momsredovisningsskyldiga för verksamheten får ni tillbaka momsbeloppet från Skatteverket och den utgör då ingen slutlig kostnad för er. Då ska ni budgetera era kostnader exklusive moms.

Budgeten fastställs som klumpsumma

Om Tillväxtverket godkänner budgeten kommer den fastställas som en klumpsumma i ert beslut om verksamhetsbidrag. Ni ska därför skriva in den sammanlagda beräknade kostnaden som en kostnadspost i Min ansökan och bifoga den detaljerade budget ni tagit fram i mallen Ekonomisk verktygslåda.

Finansiering

I utlysningen framgår om Tillväxtverket finansierar hela den bidragsgrundande verksamheten eller om det finns ett krav på att ni själva eller en extern medfinansiär ska bidra med del av finansiering.

Finansieringen ska totalt vara lika stor som era beräknade kostnader.

Om ni har medfinansiärer är det viktigt att ni har säkerställt med era olika finansiärer att ni kommer att få in de belopp för medfinansiering som ni lägger in i finansieringsbudgeten.

Om ni söker stöd till kooperativ utveckling krävs medfinansiering med minst 50 procent av den sammanlagda beräknade kostnaden.

PDF-version