Tillväxtverket

Handbok för verksamhetsbidrag

Den här handboken är en vägledning för er som ansöker om och beviljas verksamhetsbidrag. Handboken ger er vägledande och allmän information. Om ni får verksamhetsbidrag så framgår de fullständiga villkoren för ert verksamhetsbidrag i ert beslut om stöd.

Informationen i handboken uppdateras löpande.

Ansök om verksamhets-bidrag

Vad krävs?

Vem kan få verksamhetsbidrag?

Verksamhetsbidrag offentliggörs genom utlysningar. Den som ansöker ska vara en juridisk person, ha tillräcklig kapacitet för att bedriva den stödberättigande verksamheten och ha god likviditet. Verksamhetsbidrag kan beviljas en icke-ekonomisk verksamhet som bedrivs i enlighet med de mål som beskrivs i Tillväxtverkets utlysningar för verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag kan beviljas till organisationer som vilar på demokratisk grund. Det innebär att medlems- eller ägarskapet i organisationen är öppet och frivilligt, självständig och demokratiskt uppbyggd, samt respekterar demokratins grunder.

Det ska finnas röd tråd mellan er verksamhet och Tillväxtverkets övergripande mål om en hållbar tillväxt och växande företag i hela landet, de specifika målen i utlysningen och föreslagna indikatorer. En organisation som beviljas verksamhetsbidrag ska fokusera på att åstadkomma resultat.

Det offentliga stödet utgör ett grundläggande bidrag för att driva verksamheten. Den bidragsgrundande verksamheten får inte bedrivas på en konkurrensutsatt marknad.

Läs mer på under avsnittet Vem kan få verksamhetsbidrag

Starta processen

Så går det till att planera och ansöka om verksamhetsbidrag.

Planera och ansök

Så ansöker ni

Innan ni ansöker behöver ni planera era insatser. En bra planering har stor betydelse för möjligheten att nå era mål. Verksamheten som ansökan omfattar måste passa in den aktuella utlysningen och ligga i linje med Tillväxtverkets krav och kriterier för bidraget.

Läs mer under avsnittet Så ansöker ni

Genomföra

När ni beviljats verksamhetsbidrag

Ni som beviljats verksamhetsbidrag ska rapportera under den period ni bedriver den bidragsgrundande verksamheten och när ni avslutar det. Hur ofta ni ska rapportera och för vilka perioder framgår av ert beslut om stöd.

Mer information om hur ni ska rapportera och genomföra er verksamhet kommer under hösten 2022.

Läs mer under avsnittet När ni beviljats verksamhetsbidrag

Avsluta

PDF-version