Tillväxtverket

Följ upp och rapportera

Alla projekt som finansieras av Tillväxtverket ska följas upp. Ni som stödmottagare ska lämna information till Tillväxtverket som är relevant för uppföljningen.

Ni ska redan när ni ansöker om stöd beskriva på vilket sätt projektets resultat kommer att följas upp. Ni ska också beskriva hur ni har tänkt ta tillvara och sprida resultaten, så att de bidrar till kunskapsutveckling och lärande. I utlysningen kan det finnas specifika krav på uppföljning och rapportering.

Rapportera projektets resultat och effekter

I läges- respektive slutrapporteringen ska ni:

  • Beskriva utvecklingen av projektet i förhållande till projektplanen.
  • Redogöra för de genomförda aktiviteterna och deras utfall.
  • Beskriva hur aktiviteterna har lett till resultat som bidrar till att projektet når sina mål.
  • Rapportera utfallet för eventuella indikatorer.
  • Redogöra för oförutsedda resultat och effekter.

Insamling och hantering av deltagaruppgifter för Tillväxtverkets uppföljning

Ni ska även samla in och rapportera organisationsnummer (eller personnummer i det fall deltagare ännu ej startat företag), och e-postadress för de företag/potentiella företagare som deltar i projektets aktiviteter.

Rapportering sker löpande när ni ansöker om utbetalning av medel/lägesrapporterar. Vi dessa tillfällen ska ni bifoga en deltagarlista i Excell-format med information om deltagares organisationsnummer (eller personnummer i det fall deltagare ännu ej startat företag) och e-postadress. 

På sidan "basinformation om GDPR" kan ni läsa om behandling av personuppgifter i verksamheter som Tillväxtverket finansierar och GDPR i våra stödärenden. Du kan även läsa om detta i dokumentet "Information om Tillväxtverkets behandling av personuppgifter i myndighetens stödverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Krav på årlig rapportering av de kortsiktiga resultaten - "kundnöjdhet" och "ökad förmåga".

Detta riktar sig till dig som är stödmottagare där andra företag/potentiella företag deltar i aktiviteter inom ramen för projektet.

För att Tillväxtverket ska kunna få en bild av vilken effekt som aktiviteterna i ert projekt har gett så ska företagen som deltar svara på en enkät varje gång du genomför en aktivitet. Enkäten berör två områden; ökad förmåga och kundnöjdhet. Svaren sammanställs i en rapport som du som stödmottagare skickar till din handläggare på Tillväxtverket senast den 15 december varje år.

Du skickar enkäten till de företag/potentiella företagare som deltar i aktiviteter inom projektet. Som stödmottagare sammanställer du därefter svaren och levererar dessa i form av en aggregerad* procentuell siffra för var och en av frågorna. På det sättet får Tillväxtverket en samlad bild av deltagarnas ökade förmåga och kundnöjdhet.

Ni använder ett valfritt online-baserat enkätverktyg för att samla in svar, och ni levererar de aggregerade siffrorna i excelformat till Tillväxtverket. Observera att många enkätverktyg erbjuder möjlighet att både visa samt ladda ner svaren i en aggregerad rapport.

*Varje gång du genomför en aktivitet där företag eller potentiella företag deltar vill vi att du ställer frågorna listade i enkäten. När ni sedan rapporterar in siffrorna vill Tillväxtverket ha en sammantagen total siffra för respektive fråga oavsett hur många olika aktiviteter ni genomfört inom ramen för projektet.

PDF-version