Tillväxtverket
eu-logotyp

Version 3.3

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.3.

AVSNITTET PLANERA

Ni som sökande och samtliga samverkansparter ska ingå ett samverkansavtal. Samverkansavtalet som ni ska ni bifoga tillsammans med ansökan om stöd.Avtalet ska vara underskrivet senast vid tidpunkten för beslut om stöd.

Tillväxtverket arbetar för likabehandling och icke-diskriminering genom att uppmana er som sökande till ett aktivt mångfaldsarbete som används som ett verktyg för att utveckla och göra projekten mer effektiva. När ni ansöker om stöd kommer Tillväxtverket därför att bedöma hur väl ni integrerar tre horisontella kriterier i projektets planering, genomförande och uppföljning.

AVSNITTET ANSÖKA

  • Uppdaterad text på sidan Att skriva en ansökan
    Samverkansavtal för samverkansprojekt. (Ordet underskrivet är borttaget)
  • Ändrat i stycken på sidan 8. Indikatorer
    Stycket 8.4 har flyttats och skrivits samman med stycket 8.2.

AVSNITTET GENOMFÖRA

Under rubriken Så får ni affischen har texten ändrats till att lyda:
Ni kan också beställa affischen direkt hos tryckeriet.

En mening i andra stycket har ändrats till: Utvärderingen börjar med att den eller de som genomför utvärderingen samlar in information om projektets genomförande.

Tecknet ”-” har ersättas med ”0” dvs. att ni ska fylla i alla kolumner som man inte har något värde med ”0” istället för "-".

Lathund - Sammanställning av kostnader och intäkter

Ver.nr

Ver.text

Bokförd

Betalad

Konto

Kontonamn

Leverantör

Belopp

0

Indirekta kostnader

2015-12-31

2015-12-31

0

0

0

85 360

0

Lönebikostnader

2015-12-31

2015-12-31

0

0

0

42 804

0

Enhetskostnader

2015-12-31

2015-12-31

0

0

0

87 000

PDF-version