Tillväxtverket

Horisontella kriterier

Tillväxtverket bedömer hur ert projekt bidrar till hållbar utveckling

Ett av EU:s övergripande mål är att verka för hållbar utveckling, alltså utveckling som inte äventyrar kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov.

Tillväxtverket arbetar för likabehandling och icke-diskriminering genom att uppmana er som sökande till ett aktivt mångfaldsarbete som används som ett verktyg för att utveckla och göra projekten mer effektiva. När ni ansöker om stöd kommer Tillväxtverket därför att bedöma hur väl ni integrerar tre horisontella kriterier i projektets planering, genomförande och uppföljning.

De tre horisontella kriterierna är:

 • bättre miljö
 • jämställdhet
 • lika möjligheter och ickediskriminering.

Ni ska använda kriterierna som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat, samt för att fokusera på smarta, inkluderande och hållbara lösningar som kan öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen.

När Tillväxtverket handlägger er ansökan om stöd kommer den att bedömas utifrån hur väl de horisontella kriterierna har integrerats i projektets olika delar. Er ansökan kommer därefter att kategoriseras enligt någon av följande tre kategorier:

 • projekt som aktivt använder respektive horisontellt kriterium
 • projekt som delvis använder respektive horisontellt kriterium
 • projekt som inte använder de respektive horisontellt kriterium alls.

För projekt som söker stöd ur det nationella regionalfondsprogrammet kommer Tillväxtverket att göra en samlad bedömning av de horisontella kriterierna. Detta beaktas sedan vid prioriteringen och beslut om stöd.

För projekt som söker stöd ur något av de regionala strukturfondsprogrammen är kraven något högre och här krävs det att varje projekt ska använda minst två av de horisontella kriterierna åtminstone delvis för att projektet ska vara aktuellt för prioritering och beslut om stöd. Här finns alltså en tydlig lägsta nivå för samtliga projekt inom dessa program.

Projekt som AKTIVT använder respektive kriterium

Tillväxtverket bedömer att ert projekt aktivt använder respektive kriterium om ni uppfyller alla tre följande villkor:

 1. Ni redogör i bakgrunds- och projektbeskrivningen för hur ni ska använda respektive kriterium som verktyg eller medel för att nå projektets syfte och mål.
 2. Ni visar tydligt under Aktiviteter och Kostnader hur ni ska använda respektive kriterium som verktyg.
 3. Ni planerar att visa i uppföljningen hur ni har använt respektive kriterium som verktyg för att nå projektets mål och resultat.

Projekt som DELVIS använder respektive kriterium

Tillväxtverket bedömer att ert projekt delvis använder respektive kriterium om ni uppfyller två av tre följande villkor:

 1. Ni redogör i bakgrunds- och projektbeskrivningen för hur ni ska använda respektive kriterium som verktyg eller medel för att nå projektets syfte och mål.
 2. Ni visar tydligt under Aktiviteter och Kostnader hur ni ska använda respektive kriterium som verktyg.
 3. Ni planerar att visa i uppföljningen hur ni har använt respektive kriterium som verktyg för att nå projektets mål och resultat.

Projekt som INTE använder respektive kriterium alls

Tillväxtverket bedömer att ert projekt inte använder respektive kriterium alls om ni inte uppfyller något av följande tre villkor:

 1. Ni redogör i bakgrunds- och projektbeskrivningen för hur ni ska använda respektive kriterium som verktyg eller medel för att nå projektets syfte och mål.
 2. Ni visar tydligt under Aktiviteter och Kostnader hur ni ska använda respektive kriterium som verktyg.
 3. Ni planerar att visa i uppföljningen hur ni har använt respektive kriterium som verktyg för att nå projektets mål och resultat.

Varje horisontellt kriterium kommer att bedömas för sig i den bedömning som Tillväxtverket gör utifrån hur väl de är integrerade i projektets olika delar. Det kommer därför att vara möjligt att en och samma ansökan om stöd kategoriseras olika för de tre olika horisontella kriterierna.

En vägledande guide om Horisontella kriterier.

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

PDF-version