Tillväxtverket
eu-logotyp

Kostnadsslag som enbart gäller projekt som redovisar faktiska kostnader för inköp

Den här sidan samlar information om kostnadsslag som gäller för projekt som redovisar faktiska kostnader för inköp.

Externa tjänster

Köp av extern sakkunskap och andra externa tjänster som behövs för att genomföra projektet är stödberättigande.

Tjänster som innefattas i schablonen för indirekta kostnader är inte stödberättigande.

Resor och logi

Följande kostnader för projektpersonalens resor och logi är stödberättigande:

 • Resor som exempelvis biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning, parkeringsavgifter och vägtullar
 • Måltider, om de inte täcks av traktamente
 • Logi
 • Visum
 • Traktamenten

Konsulters kostnader för resor och logi ska budgeteras och redovisas i kostnadsslaget Externa tjänster.

Investeringar, materiel och lokaler

Investeringar och materiel

Kostnader för investeringar och materiel är stödberättigande om de köps, hyrs eller leasas av projektet. Investeringar som belastar projektet ska vara budgeterade och godkända i beslutet om stöd.

 • Till investeringar räknas kostnader för inköp av utrustning som är avsedd för stadigvarande bruk. Att uppföra eller köpa en byggnad är också en form av investering. En investering bör ha en beräknad ekonomisk livslängd på minst 3 år.
 • Till kostnader för materiel räknas inköp av utrustning av karaktären förbrukningsmateriel, till exempel laboratoriekemikalier som behövs för projektaktiviteter.

Om utrustningen som ni leasar eller köper in kommer att ha ett värde när projektet avslutas kan Tillväxtverket besluta att kostnaden bara är stödberättigande till en viss del.

Om ni säljer utrustningen i samband med att projektet avslutas ska ni räkna av inkomsten från projektets stöd. Om ni säljer eller för över utrustningen till en annan verksamhet under projektperioden måste ni redovisa det som en intäkt i projektet.

 • Kostnader som omfattas av schablonen för indirekta kostnader är inte stödberättigande i kostnadsslaget Investeringar, materiel och lokaler. Det gäller till exempel kontorsutrustning för projektpersonal.

Lokaler

Hyra för lokaler kan vara stödberättigande som direkt kostnad. Kostnader för projektpersonalens kontor ska täckas av schablonen för indirekta kostnader och är inte stödberättigande i kostnadsslaget Investeringar, materiel och lokaler. Ni kan därför inte ta upp dessa som en direkt kostnad, även om separat faktura finns. Det gäller oavsett vem som äger lokalerna och var de ligger.

 • Till lokaler räknas sådana lokaler som inte är projektpersonalens kontorslokaler men som behövs i projektverksamheten. Exempel är lokaler för laboratorie-, inkubator- eller testbäddsverksamhet.

Om det är en extern lokal kan ni få stöd för hyra motsvarande den andel av lokalytan och den tid ni använder lokalerna enbart för att genomföra aktiviteter i projektet. Ni ska kunna visa antingen en separat faktura för hyreskostnaden eller en tydlig beräkningsmodell som visar hur stor andel av hyran som har direkt med era projektaktiviteter att göra.

Om det är en intern lokal så ska ni ha en tydlig beräkningsmodell som visar hur ni beräknat kostnaden och som hör till de aktiviteter som genomförs inom projektet. Oavsett vilken hyra ni eventuellt skulle ta av andra vid uthyrning av lokalen så är det endast den faktiskt havda kostnaden som kan vara stödberättigande i projektet.

Exempel

I ett projekt arbetar en projektledare, en projektekonom och fem forskare. Alla sju har kontor där de utför en del av projektarbetet. Kontorslokalerna är en indirekt kostnad och får därför inte redovisas under något annat kostnadsslag än schablonkostnader.

De fem forskarna använder dessutom ett laboratorium för att undersöka om en tidigare oprövad teknik kan användas för att minska koldioxidutsläppen i regionen.

 • Projektägaren kan visa att hyran för hela laboratoriet under november månad är 40 000 kronor.
 • De fem forskarna använder 50 procent av laboratorieytan för projektaktiviteter i genomsnitt 50 procent av tiden under november.
 • Den stödberättigande kostnaden för externa lokaler i november blir då (40 000 kronor x 0,5) x 0,5 = 10 000 kronor.

Schablon för indirekta kostnader

Det finns två schablonsatser för att beräkna indirekta kostnader. De utgår från vilken typ av organisation projektpersonalen är anställd hos. Båda förutsätter att ert projekt har stödberättigande personalkostnader.

Schablonen för indirekta kostnader är

 • Upp till 25 procent för universitet, högskolor och forskningsinstitut
 • Upp till 15 procent för övriga organisationer.

Ni ska beräkna schablonen för indirekta kostnader som ett påslag på summan av de stödberättigande kostnaderna i kostnadsslagen löner och schablon för lönebikostnader.

Exempel

 1. a) Ett universitet har under oktober–december haft stödberättigande lönekostnader på 1 000 000 kronor i ett projekt. Universitetets schablon för lönebikostnader är 52 procent enligt egen redovisningspraxis. De stödberättigande personalkostnaderna (lön plus lönebikostnader blir då 1 000 000 + (1 000 000 x 0,52) = 1 520 000 kronor. De stödberättigande indirekta kostnaderna blir 1 520 000 kronor x 0,25 = 380 000 kronor om universitet väljer den högsta tillåtna procentsatsen för indirekta kostnader.
 1. b) En ekonomisk förening har april–juni haft stödberättigande lönekostnader på 150 000 kronor i ett projekt. Föreningens schablon för lönebikostnader är 44 procent enligt egen redovisningspraxis. De stödberättigande personalkostnaderna (lön plus lönebikostnader) blir då 150 000 + (150 000 x 0,44) = 216 000 kronor.

De stödberättigande indirekta kostnaderna blir 216 000 kronor x 0,15 = 32 400 kronor om föreningen väljer den högsta tillåtna procentsatsen för indirekta kostnader.

PDF-version