Tillväxtverket
eu-logotyp

Allmänna vilkor - flera projektpartner

2022 års allmänna villkor för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden - flera projektpartner. Villkoren är ännu inte beslutade och förändringar kan därför ske.

Villkoren ska gälla såvida inte annat följer av förordning (2022:xxx) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, relevanta EU-förordningar, beslut om stöd, inklusive särskilda villkor, eller utlysningstext. Villkoren gäller för beviljade medel som beslutats från och med [den 1 oktober 2022]

Definitioner

Definitioner av begrepp som används i allmänna villkor

Begrepp

Definition

Stöd

Tillväxtverkets finansiering från regionala utvecklingsfonden, av stödmottagares stödberättigande kostnader i projektet.

Indirekt stöd

Stöd enligt kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (försumbart stöd), där kostnaderna för aktiviteten redovisas hos stödmottagaren. Stödet lämnas i form av en ekonomisk förmån som erhålls genom en projektaktivitet, till exempel värdet av en utförd tjänst eller för deltagande i en aktivitet.

Projektpartner

Organisation som deltar i utformningen av projektet och bidrar till dess genomförande.

Organisation som endast är mottagare av indirekt stöd är inte en projektpartner.

Inte heller är organisation som endast bidrar med extern finansiering en projektpartner.

Stödmottagare

Organisation som beviljas stöd enligt Tillväxtverkets beslut om stöd.

Mottagare av indirekt stöd

Organisation som får indirekt stöd genom Tillväxtverkets beslut om försumbart stöd.

Projektägare

Den organisation som samordnar projektet, tar emot Tillväxtverkets beslut om stöd och utbetalning av stöd och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt §1.6.

Projektets organisation

Samtliga projektpartner som ingår i projektet inklusive deras roller och ansvar i projektet.

Medfinansiering

En organisations finansiering av projektet som framgår av projektbeskrivningens budget.

Bekräftelse av åtagande

Projektpartners åtagande att genomföra projektet enligt Tillväxtverkets beslut om stöd.

Projektbeskrivning


Beskrivning av projektet, inklusive budget och aktivitetsplan, som finns i beslutet om stöd.

Statligt stöd

Offentligt stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som omfattas av artikel 107.1 i EU-fördraget.

Ansökan och intyg om försumbart stöd

Ansökan om försumbart stöd, tillika intyg från mottagare av indirekt stöd avseende tidigare mottaget försumbart stöd.

§1. Genomförande av projektet

Projektpartner ska genomföra projektet i enlighet med beslut om stöd, inklusive dess villkor och projektbeskrivning.

Samtliga projektpartner ansvarar gemensamt för att genomföra projektet.

1.1 Lagar och regler

Projektpartner och mottagare av indirekt stöd, ska vid genomförande av projektet följa tillämpliga lagar och regler.

Projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska respektera de grundläggande rättigheterna i rättighetsstadgan (Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).

1.2 Bekräftelse av åtagande

Samtliga projektpartner ska underteckna formuläret ”Bekräftelse av åtaganden”. Formuläret tillhandahålls av Tillväxtverket.

1.3 Kostnadseffektivitet

Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

Utgifter som bedöms avvika från dessa principer ska inte anses skäliga.

1.4 Uppföljning och rapportering

I samband med ansökan om utbetalning ska rapportering och uppföljning ske avseende

 • de aktiviteter som har genomförts i projektet och
 • de resultat som har uppnåtts.

Uppföljningen och rapporteringen ska följa Tillväxtverkets beslut och anvisningar. Uppgifterna ska vara tillförlitliga, exakta och av god kvalitet.

1.5 Utvärdering av projektet

Utvärdering av projektet ska göras under projektets genomförande om det krävs enligt beslutet om stöd. Utvärderingen ska följa Tillväxtverkets anvisningar och mallar.

1.6 Projektägarens särskilda åtaganden

Projektägaren har följande åtaganden, utöver de som gäller för alla projektpartner.

Projektägaren ska

 • ha behörighet att företräda övriga projektpartner avseende projektet i förhållande till Tillväxtverket,
 • samordna projektet,
 • inom fyra veckor från beslutet om stöd,skicka in kopior av samtliga bekräftelser av åtagande till Tillväxtverket,
 • förvara samtliga bekräftelser av åtaganden i original,
 • innan aktivitet som innebär indirekt stöd påbörjas
  • informera mottagaren i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar,
  • skicka kopior av ansökan och intyg om försumbart stöd till Tillväxtverket, samt
  • avvakta Tillväxtverkets beslut om försumbart stöd,
 • ta emot Tillväxtverkets utbetalningar av stöd,
 • överföra Tillväxtverkets stöd till övriga stödmottagare i enlighet med beslutet om stöd,
 • på begäran visa hur varje utbetalning har fördelats mellan stödmottagarna,
 • under projekttiden följa upp och rapportera enligt Tillväxtverkets beslut och anvisningar,
 • under projekttiden utvärdera projektet enligt Tillväxtverkets anvisningar och mallar för utvärdering,
 • genast vidarebefordra, till övriga projektpartner och mottagare av indirekt stöd, all information från Tillväxtverket som är relevant för dem, inklusive alla beslut och eventuella ändringsbeslut,
 • vidarebefordra återbetalningar från andra stödmottagare till Tillväxtverket, samt
 • genast underrätta Tillväxtverket
  • om projektet försenas eller riskerar att försenas
  • om sådant som kan påverka projektets genomförande eller finansiering
  • om det finns behov av ändringar i projektbeskrivningen
  • om eget eller annan projektpartners obestånd
  • om det finns misstanke om oegentligheter, jäv eller intressekonflikter hos projektpartner
  • om utebliven medfinansiering
  • om ändringar i projektets organisation
  • om ändring av företagsnamn, firmatecknare och adress
  • om ändring av plusgiro eller bankgiro
  • om byte av projektledare

Projektägaren är ansvarig för projektledaren. Projektledaren ska i förhållande till Tillväxtverket vara behörig att företräda projektägaren avseende projektet

1.7 Underlag till projektägare med mera

Alla projektpartner ska lämna den information och de underlag som projektägaren behöver för att denne ska kunna fullgöra sina åtaganden mot Tillväxtverket.

Stödmottagare eller mottagare av indirekt stöd, som är återbetalningsskyldig enligt § 8.2, ska återbetala beloppet till projektägaren som sedan betalar till Tillväxtverket.

En projektpartner som kommer på obestånd under projektet, ska genast informera projektägaren och Tillväxtverket om detta.

§ 2. Upphandling och leverantör

2.1 Upphandling och andra köp

Stödmottagare som inte omfattas av

 • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
 • lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller
 • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,

ska vid köp, hyra och leasing, följa principerna som framgår av 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Tillväxtverkets anvisningar avseende det särskilda inköpsförfarandet.

Stödmottagare som ska tillämpa någon av ovanstående lagar får inte dela upp upphandlingar mellan sig i syfte att kringgå upphandlingslagarna.

2.2 Leverantör

Uppgift om leverantörens organisationsnummer ska framgå av upphandlingskontraktet.

Projektpartner ansvarar för sin leverantör såsom för sig själv.

§3. Ändring i projektet

3.1 Ändringar i projektets organisation

Rätten till stöd eller indirekt stöd får inte överlåtas utan Tillväxtverkets skriftliga godkännande. Detsamma gäller om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

En projektpartner får inte ansluta till eller lämna projektet utan att först ha fått Tillväxtverkets skriftliga godkännande.

3.2 Ändringar och tillägg

Följande ändringar eller tillägg i projektbeskrivningen förutsätter ett godkännande av Tillväxtverket och en ändring av beslutet om stöd,

 • ändring av projektets inriktning,
 • väsentliga ändringar i projektets
  • budget
  • tidsplan
  • aktivitetsplan
 • ändrad finansiering,
 • väsentliga ändringar i projektets organisation,
 • andra väsentliga ändringar som påverkar möjligheterna att genomföra projektet.

Även ändringar som inte är väsentliga ska meddelas Tillväxtverket

§4. Ändrade förutsättningar

Om den ekonomiska, administrativa eller operativa förmågan att genomföra projektet (genomförandekapaciteten) hos projektets organisation försämrats, eller om förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet minskat i väsentlig omfattning, får projektpartner inte fortsätta driva projektet, utan att Tillväxtverket skriftligen godkänner det.

Detsamma gäller om det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra omständigheter som har väsentlig inverkan på projektets genomförande.

§5. Finansiella bestämmelser

5.1 Projektkostnader och stödberättigande kostnader

Projektkostnad är en kostnad i projektet som uppfyller kraven på stödberättigande kostnad. En projektpartner kan ha en projektkostnad utan att vara stödmottagare.

De stödberättigande kostnaderna är de kostnader som beräkningen av stödet baseras på. Beslutet om stöd anger om stödet utgörs av en klumpsumma eller redovisade kostnader, samt vilket av följande redovisningsalternativ som i förekommande fall gäller i projektet.

Följande redovisningsalternativ kan förekomma.

 • klumpsumma
 • enhetskostnader
 • schablonkostnader
 • faktiska kostnader
 • en kombination av ovanstående

För att en redovisad kostnad ska vara stödberättigande ska den, såvida inte annat framgår av beslut om stöd

 • ha uppkommit hos en stödmottagare,
 • ha uppkommit under projekttiden som anges i beslutet om stöd,
 • vara förenlig med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, samt med villkoren i beslutet om stöd,
 • vara skälig,
 • ha uppkommit enbart för att genomföra projektet,
 • kunna styrkas, och
 • följa stödmottagarens policyer och riktlinjer, särskilt gällande påverkan på miljö och klimat.

För enhetskostnader gäller ovanstående i förhållande till antal redovisade enheter.

För att en faktisk kostnad ska vara stödberättigande ska den också

 • vara bokförd i ett separat redovisningssystem, eller med en särskild redovisningskod för alla transaktioner som rör projektet,
 • vara bokförd och fastställd i enlighet med god redovisningssed, samt
 • vara betald.

Följande kostnadsslag är stödberättigande såvida inte annat framgår av beslutet om stöd.

 • Personalkostnader
 • Lönebikostnad
 • Indirekta kostnader (enligt schablon)
 • Resor och logi
 • Investeringar, material och lokaler

Moms är en stödberättigande kostnad om projektets totala budget uppgår till högst 5.000.000 Euro (inklusive moms) eller om stödmottagaren saknar avdragsrätt för ingående moms på projektets verksamhet.

Om stödet är ett statligt stöd utgörs de stödberättigande kostnaderna av faktiska kostnader. Stödgrunden avgör vilka kostnadsslag som är stödberättigande.

Vid beräkning av de stödberättigande kostnaderna ska avräkning göras för de intäkter som genereras vid genomförande av aktiviteter i projektet, såvida inte annat framgår av beslutet om stöd.

Följande kostnader är inte stödberättigande

 • kostnader för upprättande av avtal mellan projektpartner
 • räntekostnader
 • böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader

En kostnad är vidare bara stödberättigande i den omfattning den inte redan finansierats av offentliga medel.

Tillväxtverket prövar om en redovisad kostnad är helt eller delvis stödberättigande vid granskningen av ansökan om utbetalning. Tillväxtverket kan besluta om finansiella korrigeringar i enlighet med kommissionens vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen.

5.2 Utbetalning

För att stödet ska betalas ut krävs att;

 • läges- respektive slutrapporten och ansökan om utbetalning har lämnats in till Tillväxtverket i tid,
 • projektet har genomförts i enlighet med beslutet om stöd, inklusive dess villkor och projektbeskrivningen,
 • kostnaderna som rapporterats i ansökan om utbetalning är stödberättigande, och
 • Tillväxtverket har fått eventuella kompletteringar som begärts.

För den första utbetalningen krävs även att Tillväxtverket har fått kopia av samtliga projektpartners bekräftelse av åtaganden.

Om en projektpartner är på obestånd har Tillväxtverket rätt att ändra förutsättningarna för utbetalning.

Ansökan om utbetalning

När ansökan om utbetalning ska göras, framgår av beslutet om stöd.

Krav på innehåll i ansökan om utbetalning av stöd framgår av Tillväxtverkets ansökningsformulär på www.minansökan.se

Ansökan om utbetalning ska omfatta en period om 1–6 månader, om inte annat framgår av beslutet.

5.3 Förskott

Stödmottagarna kan efter ansökan, få upp till halva stödet utbetalat i förskott, dock maximalt fyrahundratusen (400 000) kronor totalt för projektet under projektperioden.

För att förskott ska beviljas förutsätts att stödmottagaren;

 • har svag likviditet eller annat särskilt skäl,
 • inte har skulder hos Skatteverket
 • inte har skulder för indrivning hos Kronofogden

Krav på innehåll i ansökan om förskott framgår av Tillväxtverkets ansökningsformulär på www.minansokan.se

5.4 Kvittning

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig har Tillväxtverket rätt att kvitta fordran mot framtida utbetalningar inom samma projekt.

§6. Information om projektet och nyttiggörande av projektresultat

6.1 Informationsansvar

Stödmottagarna ska;

 • informera om projektet,
 • informera om att projektet delfinansieras av Europeiska unionen, samt

även i övrigt följa bestämmelserna om informationsansvar i artikel 47 och 50 samt bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060.

6.2 Sprining och nyttiggörande av resultat mm

Projektpartner ska sprida kunskap om sådana resultat från projektet som kan vara av allmänt intresse och även i övrigt nyttiggöra projektresultatet. Till exempel kan projektpartnerna göra resultaten offentliga, kommersialisera dem eller licensiera dem.

Den som offentliggör projektresultat ska ta hänsyn till projektpartnernas behov av att skydda immateriella tillgångar och företagshemligheter.

En stödmottagare får inte överlåta eller upplåta projektresultat, eller på annat sätt vidta någon åtgärd, som medför att det blir fråga om indirekt statligt stöd.

Tillväxtverket gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat.

6.3 Rätt för Tillväxtveket med flera att sprida information från projektet

Europeiska unionen, Tillväxtverket, och andra svenska myndigheter har rätt att kopiera och sprida kommunikations- och marknadsföringsmaterial om projektet.

Tillväxtverket har också rätt att

 • publicera den inlämnade projektsammanfattningen,
 • kopiera och sprida hela eller delar av rapporter från projektet,
 • i övrigt sprida information från och om projektet.

Tillväxtverket får inte genom de uppräknade åtgärderna röja uppgifter som omfattas av sekretess.

§7. Granskning, uppföljning och utvärdering

7.1 Granskning (revision), uppföljning och utvärdering

Under projekttiden, och sex (6) år efter beslutet om slututbetalning, har följande organ rätt att granska, följa upp och utvärdera projektet:

 • Tillväxtverket
 • nationella revisionsorgan
 • nationella kontrollorgan
 • EU-kommissionen
 • Europeiska revisionsrätten
 • en person som är utsedd av dessa organ.

Ovanstående har rätt att få alla handlingar som kan ge upplysningar om förhållandena i projektet, till exempel ekonomiska eller tekniska förhållanden.

Alla projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska därför spara alla handlingar som rör projektet. Projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska på egen bekostnad tillhandahålla allt material, och alla uppgifter i övrigt, i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar och förfrågningar.

För statligt stöd och försumbart stöd gäller ovanstående i tio (10) år efter beslut om stöd.

7.2 Revisorsintyg

Om Tillväxtverket begär det, ska ett revisorsintyg bifogas till ansökan om utbetalning. I intyget ska revisorn intyga att de uppgifter som lämnas in är riktiga. Intyget ska i övrigt utformas enligt Tillväxtverkets anvisningar.

Intyget ska utfärdas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

För kommuner och regioner accepteras också intyg från en sådan revisor som avses i 12 kap. kommunallagen (2017:725).

För statliga myndigheter accepteras också intyg från en sådan internrevisor som avses i internrevisionsförordningen (2006:1228).

§8. Sanktioner

8.1 Hinder mot utbetalning

Tillväxtverket kan besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut,

 • om en stödmottagare genom att lämna oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift, eller på annat sätt har förorsakat att stödet beslutats felaktigt eller med för högt belopp,
 • om stödet av andra skäl beslutats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha förstått det,
 • om stödet inte har utnyttjats eller använts eller kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats, eller
 • om en stödmottagare inte har följt villkoren för stödet.

8.2 Krav på återbetalning

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av grunderna i 8.1 ovan föreligger.

En stödmottagare är även återbetalningsskyldig om denne fått mer pengar än den har rätt till enligt beslutet om stöd. Stödmottagaren är skyldig att återbetala det överskjutande beloppet till Tillväxtverket.

Tillväxtverket kommer att kräva tillbaka beloppet plus ränta enligt räntelagen (1975:635).

Om stödet eller det indirekta stödet visar sig utgöra ett olagligt stöd kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka beloppet plus ränta i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

En stödmottagare som inte är projektägare liksom mottagare av indirekt stöd ska återbetala till projektägaren, som sedan ska vidarebefordra pengarna till Tillväxtverket.

PDF-version