Tillväxtverket
eu-logotyp

Krav, urvalskriterier och villkor

För att kunna ta emot stöd behöver ert projekt uppfylla grundläggande krav, urvalskriterier och villkor. Kraven, urvalskriterierna och villkoren är likadana i alla regionalfondsprogram och Fonden för en rättvis omställning.

Krav

Krav som kommer av förordningstexter måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna godkännas. Det kan vara krav som framgår av förordning eller föreskrifter, men också krav som beslutats för en specifik utlysning.

Krav som ska vara uppfyllda för alla projekt är:

 • att projektet/insatsen inte är påbörjat innan ansökan har kommit in
 • att ansökan innehåller alla obligatoriska bilagor
 • att ansökans alla delar är ifyllda
 • att ansökan ska ha kommit in i tid
 • att den sökande är behörig att söka (Enskild näringsidkare eller privat person kan inte söka)
 • att insatser som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU är föremål för en miljökonsekvensbedömning eller ett screeningförfarande och att bedömningen av alternativa lösningar vederbörligen har beaktats på grundval av kraven i det direktivet
 • att tillämplig lagstiftning har följts, om insatserna har påbörjats innan beslut om stöd fattats av den förvaltande myndigheten
 • att ansökan lever upp till den grundläggande nivån i hållbarhetstrappan

Obligatoriska urvalskriterier

Obligatoriska urvalskriterier som ska bedömas för varje projekt är:

 • att det ligger inom den berörda fondens tillämpningsområde.
 • att det är förenligt med programmet och bidrar till dess mål.
 • att det bidrar till den/de utmaningar som utlysningen pekar ut.
 • att det uppfyller övergripande nödvändiga villkor.
 • att det i förekommande fall för tematiskt nödvändigt villkor överensstämmer med strategi och planeringsdokument för uppfyllande av villkoret.
 • att stödbeloppet är rätt i förhållande till aktiviteter respektive måluppfyllnad.
 • att projektägaren har ekonomisk, operativ och administrativ kapacitet.
 • att projektet når upp till en godkänd nivå på kvalitetsbedömningen.

Övergripande och tematiskt nödvändiga villkor

För att ett projekt ska kunna beviljas stöd ska det vara i enlighet med de regionala programmen, som i sin tur måste uppfylla övergripande villkor. Som medlemsland uppfyller Sverige de övergripande villkoren på olika sätt. Det kan exempelvis ske övergripande på nationell nivå genom nationella myndigheter eller att Sverige som land förbundit sig att följa stadgar och konventioner. Det innebär att även programmen uppfyller villkoren. På projektnivå handlar det om att säkerställa att:

 • det finns rutiner i den sökandes organisation som säkerställer att rätt inköpsförfarande tillämpas,
 • säkerställa att reglerna om statsstöds efterlevs och att företag i ekonomiska svårigheter och som omfattas av ett krav på återbetalning inte tillgodogör sig stöd.
 • utlysningar, urvalskriterier, ansökningar och rapporter inte bryter mot stadgan.
 • bedömning sker om projektets aktiviteter kan ha negativ påverkan för personer med funktionsnedsättning och därmed är oförenliga med funktionshinderspolitiken.
 • det vid finansiering av infrastruktur säkerställs tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De politiska och specifika målen är villkorade med tematiskt nödvändiga villkor, detta för att efterleva olika EU-direktiv. Efterlevnad av de tematiska villkoren säkerställs genom nationella och regionala planer och strategier.

För specifikt mål 1.1 (Utveckla och förbättra forsknings och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik) och 1.4 (Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap) är det ett krav att programmen genomförs i enlighet med regionala strategier för smart specialisering.

Tillväxtverket har i detta fall ett särskilt ansvar att säkerställa efterlevnaden. Detta sker genom att:

 • Utlysningar utformas i enlighet med regionala strategier för smart specialisering.
 • Att projekt som beviljas stöd är enlighet med ett specialiseringsområde.

För er som söker stöd inom en sådan utlysning är det särskilt viktigt att ha kännedom om de strategier för smart specialisering som är aktuella i ert programområde.

PDF-version