Tillväxtverket
eu-logotyp

Kvalitetskriterier

Tillväxtverket bedömer ert projekts kvalitet utifrån ett antal kriterier. En förutsättning för att Tillväxtverket ska göra bedömningen av kvalitetskriterierna är att er projektansökan uppfyller krav och urvalskriterier i första bedömningen. Bedömningen av ert projekts kvalitetskriterier lämnas som underlag inför prioritering.

De olika kriterierna

De kvalitetskriterier ert projekt bedöms på är:

 • Relevans
  Projektets målgrupp har en roll i omställningen till en hållbar utveckling.
 • Samverkan
  Projektet har beskrivit vad för samverkan som sker i projektet och på vilket sätt det bidrar till genomförandet.
 • Måluppfyllelse
  Projektet har förutsättningar att nå förväntade resultat under projektperioden.
 • Hållbar förändring
  Projektet har bedömts sin hållbarhetspåverkan
  Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående och bidra till en hållbar utveckling

Läs mer om hållbarhetsarbete i Regionalfondsprojekt.

Bedömning av kvalitetskriterier

Varje kriterium betygsätts med: IG, G, VG eller MVG. Betyget hänger samman med en poängsättning:

betygsättning

Betyg

Poäng

IG

0

G

1

VG

3

MVG

5

För att ett projekt som helhet ska vara godkänt ska det nå upp till minst G på samtliga kvalitetskriterier. Om det finns begränsningar för vilket betyg som är möjligt att nå så framgår det av den enskilda utlysningen.

Bedömningen av projektets kvalitetskriterier lämnas inför prioritering som underlag till Strukturfondspartnerskapet i de regionala strukturfondsprogrammen.

Relevans

Relevans

Projektets målgrupp har en roll i omställningen till en hållbar utveckling.

IG

Det saknas beskrivning av målgrupp, målgruppens sammansättning och dess behov.

G

Det är beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov målgruppen har.

VG

Motiven till varför projektet behövs och målgruppens behov är underbyggda av tidigare erfarenheter eller kunskap som motiverar projektet.

MVG

Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen har varit involverad vid framtagande av ansökan.

Samverkan

Samverkan
Projektet har beskrivit vad för samverkan som sker i projektet och på vilket sätt det bidrar till genomförandet.

IG

Det saknas beskrivning av vad för samverkan som kan vara aktuell och med vilka aktörer.

G

Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra aktörer.

VG

Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan skapar ett värde för målgruppen.

MVG

Projektet samverkar gränsregionalt och/eller sektorsöverskridande och det framgår hur detta sker i aktiviteterna och hur det skapar ett värde för målgruppen.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Projektet har förutsättningar att nå förväntade resultat under projektperioden.

IG

Det är inte beskrivet hur aktiviteter förändrar målgruppens förmågor och beteenden.

G

Aktiviteterna syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden.

VG

Involverade aktörer har dokumenterade kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra planerade aktiviteter.

MVG

Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen.

Hållbar förändring

Hållbar förändring

Projektet har bedömt sin hållbarhetspåverkan.

IG

Projektet har inte beskrivit sin hållbarhetspåverkan.

G

Projektet har genom sina beskrivningar i ansökan synliggjort sin hållbarhetspåverkan.

VG

Projektet har identifierat och synliggjort målkonflikter.

MVG

Projektet har beskrivit hur man har planerat att hantera målkonflikter.

Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående och bidra till en hållbar förändring

IG

Det saknas beskrivning av hur målgruppens stärkta förmågor och beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.

G

Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.

VG

Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar.

MVG

Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter projekttiden.

Kvalitetskriterierna beslutas av programmens övervakningskommittér.

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program

PDF-version