Tillväxtverket

Erfarenhets­träff Strategisk kompetens­försörjning 13-14 november

Tack för att du var med på Tillväxtverkets erfarenhetsträff på temat ”strategisk kompetensförsörjning” den 13 - 14 november. Här hittar du bilder och presentationerna som visades under dagen.

Alla bilder är tagna av Olof Billebo, Tillväxtverket.

Presentationer

Strategisk kompetensförsörjning i näringslivet – Region Halland

Pernilla Isaksson står på scenen och presenterar

Pernilla Isaksson

”Region Halland har påbörjat ett arbete kring strategisk kompetensförsörjning i näringslivet som består av tre delar; trendanalys, utbildning för företagsledningar och kommunikation av utvecklingscheckar för strategisk kompetensförsörjning. Nu har vi börjat jobba och pratar med de olika regionala aktörerna i Halland".

Presentationen från Region HallandPDF

IF Metall Västbo –Östbos projekt inom uppdraget strategisk kompetensförsörjning i industriföretag. Framgångsfaktorer och företagens engagemang.

Ingegerd Green står på scenen och håller en presentation

Ingegerd Green

"Vi har erbjudit företagen något som de vill ha och som de litar på att vi kan leverera. Idag deltar ett 70-tal företag i projektet. Några av framgångsfaktorerna är IF metalls nära koppling till industriföretagen och branschorganisationerna samt att många regionala aktörer är engagerade”.

Presentationen från Skärtekniskcentrum SverigePDF

Validering i ett nationellt perspektiv

Valideringsdelegationen

Elin Landell blickar ut över publiken från scenen medan hon presenterar valideringsdelegationens slutbetänkande.

Elin Landell

”Validering är en process för att kartlägga och bedöma kompetensen och ge individen ett gångbart formellt intyg/betyg/certifikat. Kompetensförsörjning inklusive validering bör ingå som en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret. Regionala strukturer är beroende av ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering men det har vi inte än.”

Presentation ValideringsdelegationenPDF


 

Skolverket

Geoff Erici tittar in i kameran från scenen.

Geoff Erici

”Idag finns ett 60-tal nationella yrkespaket, som är några exempel på hur gymnasiekurser kan förankras i arbetslivet. Yrkesprov ligger nära validering och inom detta område pågår en försöksverksamhet under perioden 2018-2021.”

Presentation Skolverket – yrkespaketPDF

Presentation Skolverket - yrkesprovPDF

Myndigheten för yrkeshögskola

Svante Landell från myndigheten för yrkeshögskola tittar ut över publiken från scenen.

Svante Sandell

 

”Arbetslivet måste veta vad de behöver, och när de behöver det​. Individer behöver kunna visa vad de vet, kan och kan göra (och kunna fylla på)”

Presentation från Myndigheten för yrkeshögskolaPDF


 

 

Validering från ett branschperspektiv

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

Magnus Norin gestikulerar med händerna under sin presentation på scenen.

Magnus Nordin

”Vi kvalitetssäkrar alla vägar in i branschen genom att säkerställa att samma krav ställs i valideringen som i utbildningssystemet”.

Presentationen från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - BYNPDF

 

Ny modell för regional samordnad industrirelevant utbildning för vuxna

Boo Rundqvist står vid ståbord på scenen och tittar ut över publiken samtidigt som han presenterar

Boo Rundqvist

”Vi vet att vi minskar i befolkning. Därför måste företagen jobba med för stegförflyttning och rekrytera nytt underifrån. Industriråd Värmland har 3 uppgifter; valideringssamordning, omställningsinsatser och uppstart av regionala yrkescentra. All industrirelaterad kompetensförsörjning är nu koncentrerad till de fem värmländska innovationsnoderna."

Presentationen från Industriråd VärmlandPDF

 

Parallella workshops:

Validering som verktyg för bättre kompetensförsörjning – erfarenheter från ESF-projektet ”Effektivare validering i Örebro län”

Det övergripande målet med ESF-projektet är att etablera en regional valideringsplattform i länet. Projektet genomförs tillsammans med Karlskoga kommun.

Projektet har konstaterat att:

Utbildningsvalidering är ett okänt begrepp inom industrin

Branschvalidering – Det är en kommunikationsfråga, industrin vet inte riktigt vad det betyder.

I de efterföljande diskussionerna konstaterades bland annat att:

 • Att efterfrågan på utbildningsvalidering är extremt låg.
 • Hur ska validering presenteras för att skapa efterfrågan? En av utmaningarna är terminologin, vi pratar om verktyget som är validering istället för syftet.
 • En erfarenhet utifrån företagen är att det är svårt att få dem intresserade. Viktigt att kunna förklara vad det är som är bra? Vem ska betala kompetensutvecklingen och det livslånga lärandet? Behövs även pengar för kompetensutveckling i direkt anslutning till testet.
 • Det krävs bättre styrning och kan inte bygga på projektmedel.

Maria Svensson Hallberg, Region Örebro län och Anna-Maria Béregi Amnéus, Karlskoga kommun

Presentationen från Region Örebro län och Karlskoga kommunPDF

Smart industri Västerbotten – Ett regionalt helhetsgrepp för industrins utveckling och omvandling i samverkan med kommunerna.

Bengt Strömgren står på scenen och sätter på mikrofonen han har i handen.

Bengt Strömgren

Stina Johansson står på scenen och gestikulerar med händerna.

Stina Johansson

”Industrin är superviktig för Västerbotten. Den står för 41 procent av ekonomin och 17 procent av jobben. Det handlar inta bara om Northvolt, vi har många jättestora investeringar på gång. Det är viktigt att få med de stora drakarna, så att underleverantörerna blir involverade. Vårt projekt är ett konkret sätt att få ihop industrifrågorna och kompetensförsörjningen genom etablering av samverkansstrukturer.”

Presentationen från Region VästerbottenPDF

Vad krävs för att validering ska bli ett efterfrågat verktyg/metod för att bidra till rörlighet och kompetensförsörjning?

Valideringsdelegationen, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskola

Diskussionen med deltagarna landade i att det krävs ödmjukhet inför företagens behov och företagen behöver stöd i strategisk kompetensförsörjning. Vi behöver beskriva nyttan av validering för företagen och var valideringsmöjligheterna finns. Till exempel att genom kompetenskartläggning och validering av befintlig personal så kan stegförflyttning ske i företaget. Då kan man fylla på med ny personal underifrån. Nyanlända och utrikesfödda är en arbetskraftsresurs och där är validering ett särskilt viktigt verktyg.

Presentation inte tillgänglig

Enskilt program för erfarenhetsutbyte inom Smart industri i regionerna 2.0

Kopplingen mellan science centers och kompetensförsörjning

Christine Sundberg Carendi står på scenen och blickar ut över publiken

Christine Sundberg Carendi

”Syftet med science centers verksamhet är att bidra till att tillgodose landets behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft.

Presentationen från Svenska Science centersPDF

Ramböll - presentation av delrapporten från Strategisk kompetensförsörjning i industriföretag

Vy över publiken som tittar på Erik Joachimsson och Gustav Larsson som presenterar framför en skärm

Erik Joachimsson och Gustav Larsson

”En tidig slutsats är att pilotprojektens och uppdragets kanske främsta mervärde är att öka förståelsen för industriföretags faktiska behov av kompetensförsörjningsinsatser, det vill säga hur framtida offentliga insatser bäst kan riggas för att från början skapa bästa möjliga förutsättningar för effekt.”

Presentationen från RamböllPDF

Enskilt program för erfarenhetsutbyte mellan kompetensförsörjningsstrateger

Hur kan ett långsiktigt arbete med validering se ut på nationell och regional nivå?

Elin Landell från Valideringsdelegationen fördjupade diskussionerna kring delegationens kommande förslag för framför allt den regionala nivån. Strategerna ifrågasätter att validering som enskilt verktyg ska pekas ut särskilt när inte kompetensförsörjningsuppdragets övriga delar är reglerat i förordningar. En annan livlig diskussionspunkt handlade om möjligheterna att bygga regionala strukturer för validering innan nationellt erkända valideringsmodeller finns på plats från branscherna.

Presentation inte tillgänglig

Goda exempel - spridning

Utifrån behovet av att sprida goda exempel finns också ett behov av att tänka hur de sprids bäst. Strategerna fick arbeta med de exempel som lyfts under erfarenhetsträffen för att identifiera budskap, målgrupp, form för spridning och kanaler. Övningens mål var att möjliggöra för goda regionala exempel att paketeras och spridas på ett sätt som är användbart för strateger eller andra aktörer. Tillväxtverket kan därefter bidra till ytterligare spridning.

Goda exempel arbetsbladPDF

Goda exempel hjälpfrågorPDF

Erfarenhetsutbyte kring aktuella utmaningar och idéskisser för projekt

 • Den 15 november stängde utlysningen för idéskisser till Tillväxtverket. Deltagarna vid denna workshop hade därför en möjlighet att utveckla sina idéer och eventuella framtida projekt genom att plocka in mer synpunkter och erfarenheter. För de som inte hade en idéskiss fanns möjligheten att utbyta erfarenheter kring olika områden. Ett antal grupper bildades kring ämnen som:
 • Analys och prognoser och användandet av dessa
 • Utvecklat samverkan med aktörer tex kommunerna – där samverkansfrågan är utmaningen
 • Validering mot högskolan
 • Handlingsplan för kompetensförsörjningsområdet
 • Branschsamverkan
 • Lärcentra som nod för regionalt yrkesvux och analysunderlag
 • Vanliga frågor som en ny strateg behöver sätta sig in i när det gäller grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

Frågor som stöd för att konkretisera arbetetPDF

Kontakt

Regional kompetensförsörjning
Camilla Karlsson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Smart industri i regionerna
Olof Billebo
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.