Osäkert läge för svenskt lantbruk inför 2023

Konkurrenskraftsgruppen på Jordbruksverket ger på bloggen Den svenska maten en lägesbild av hur det ser ut på marknaderna för jordbruksprodukter och hur detta påverkar svensk produktion.

Spannmål

Svenskt lantbruk har klarat årets utmaningar väl men står inför ett osäkert läge 2023. Det finns faktorer som talar för fortsatt höga priser på jordbruksprodukter och produktionsmedel och det finns faktorer som pekar i motsatt riktning. Det osäkra läget för export från Östeuropa driver priserna uppåt medan oro för lågkonjunktur drar priserna neråt.

Priserna till jordbrukarna i Sverige har stigit för i synnerhet mjölk, men prisuppgången för kött har däremot stannat av. För nötkött har ett av de ledande slakterierna sänkt priset på grund av att efterfrågan på ädla styckningsdetaljer minskat.

Ta del av sammanfattande insikter kring produktion och priser globalt för 2022, och påverkan på den svenska tillgången på insatsmedel som handelsgödsel och i förlängningen produktionsvolymer och lönsamhet.