Hindrar lagstiftningar turistresande och innovation?

Det finns flera lagar som hindrar hållbart turistresande och som hämmar utveckling av hållbara transportalternativ. Det framgår av rapporten Analys av policy och regelverk som hindrar hållbart turistresande.

Rapporten identifierar bland annat behovet av att se över och uppdatera regelverk som utgör hinder för att främja hållbara resealternativ för besökare i hela landet. Studien tar också upp flera goda exempel på lösningar som kan användas och skapa värde beroende på destinationens eller besöksmålets förutsättningar och behov.

Personer står på en perrong med resväskor

Konsultföretaget Ramboll har under våren 2024 genomfört en analys av policy och regelverk som hindrar hållbart resande i Sverige. Studien har tre huvudsakliga syften:

  • Undersöka vilka lagar som skapar hinder, vilka hinder som skapas och för vem,
  • Undersöka vilka möjligheter som finns att påverka lagarnas utformning, och
  • Undersöka och paketera goda exempel på lokala lösningar på utmaningarna.

Studien fokuserar huvudsakligen på paketreselagen, resegarantilagen, taxitrafiklagen och kollektivtrafiklagen.

Det finns flera utmaningar med regelverken

Paketreselagen och resegarantilagen riskerar att skapa en komplex och kostsam miljö, främst för mindre företag inom besöksnäringen. Brist på tydlighet kring kriterier och processer kan hämma paketering och utveckling av hållbara transportalternativ.

Taxilagstiftningen försvårar för framväxten av hållbara transportlösningar, framför allt på destinationer som saknar kommersiell taxi. Lagens utformning kan hämma innovation och skapar en gråzon där verksamheter eller privatpersoner frestas att bedriva olicensierad taxitrafik (svarttaxi), vilket utgör en säkerhetsrisk. Kollektivtrafiklagen skapar utmaningar för besöksnäringen eftersom trafiken inte planeras utifrån besökares eller näringens behov. Det finns en möjlighet att inkludera besöksnäringens behov i högre utsträckning i regionernas trafikförsörjningsprogram.

Vissa lagar är enklare att justera än andra

Det finns goda möjligheter och behov att uppdatera taxilagstiftningen med anpassningar som skulle främja mer hållbara turisttransporter. Framför allt handlar det om att säkerställa att lagstiftningen inte missgynnar destinationer som saknar kommersiell taxitrafik. Övriga analyserade lagar baseras på EU-lagstiftningar vilket gör dem svåra för en enskild medlemsstat att påverka. Däremot kan man säkerställa att lagarnas villkor tydliggörs och kommuniceras.

Det finns flera goda exempel på lösningar

Studien har identifierat flera goda exempel på lösningar som kan implementeras och skapa värde i andra delar av landet. Vilka lösningar som kan tillämpas beror på destinationens eller besöksmålets förutsättningar och behov.

Andra faktorer påverkar

Det finns flera andra faktorer som påverkar möjligheten att erbjuda och främja hållbara turisttransporter. Till exempel andra lagstiftningar som indirekt påverkar, samt turisters beteenden och värderingar. Det räcker inte med att enbart möjliggöra och tillgängliggöra hållbara transporter, utan man behöver även skapa incitament, kommunicera och marknadsföra till turister hur de kan resa på ett hållbart sätt.

Besöksnäringen behöver ta eget ansvar

Det räcker inte enbart med att det offentliga driver på och främjar omställningen till mer hållbart turistresande. Besöksnäringens företag och aktörer behöver också själva ta ansvar för hur gäster reser till och från dem. Offentlig finansiering kan till viss del möjliggöra utveckling och införande av nya transportlösningar. Samtidigt behövs det långsiktiga affärsmodeller som fungerar även efter att den offentliga finansieringen tar slut. Det offentliga och privata behöver samverka för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar.

Om rapporten

Rapporten är beställd av Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring och plattformen Smartare tillsammans, ett samarbete mellan Tillväxtverket, Visit Sweden och regionala och kommunala turism- och besöksnäringsfunktioner samt Storstadsnätverket.