Vill ni bidra till tillväxt och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag?

 • Stänger 12 december 2023
 • Blekinge
 • Skåne

Nu söker vi en Region eller statlig myndighet i Skåne-Blekinge som vill arbeta för att stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt. Detta kan ske genom satsningar på digitalisering, export, internationalisering eller affärsutveckling.

Vem kan söka?

Regioner och regionalt utvecklingsansvarig aktör eller annan statlig myndighet.

Vad kan ni söka för?

Ramprojekt för regionala företagsstöd

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 57,7 miljoner för alla delutlysningar för Skåne-Blekinge.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen är öppen för ramprojekt inom specifikt mål 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Endast region eller annan statlig myndighet med egen stödordning som medger direkt stöd till företag kan söka finansiering.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt som ska leda till att små och medelstora företag bygger kapacitet inom särskilt utpekade områden. Områden som digitalisering, export, internationalisering eller ny teknik och omställning (inom teknik, kunskap och affärsmodeller). Detta ska leda till stärkt konkurrenskraft och produktivitet. Insatserna i projekt ska rikta sig till innovativa företag och/eller verkar för fler innovativa företag i Skåne-Blekinge.

Det är viktigt att ni planerar ert projekt rätt med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

Stärk företags förmåga att växa hållbart
Genom projektet ska företag få en ökad förmåga som leder till utvecklade produkter, processer och tjänster eller innovationer. Exempel på insatser som kan genomföras i projekt:

 • stöd till exportmognaden och stärka internationaliseringsgraden
 • stärka förmågan till digital omställning och öka digitaliseringsgraden. Exempelvis hur AI kan tillämpas och stärka upp delar i verksamhet eller produkt
 • stärka förmågan för innovations- och tillväxtprocesser för hållbar affärsutveckling
 • stärka finansiella kunnande och investeringsfärdigheter.

Ni kan fokusera på behov inom en eller flera branscher
Insatser inom dessa specifika mål kan vara branschinriktade om de sammanfaller med områdena i smart specialisering för respektive region. Det innebär att projekten måste på ett tydligt sätt beskriva hur de kopplar an och bidrar till regionens strategi för smart specialisering. Breda projekt, som inte riktar sig mot särskilda branscher eller nischer går söka finansiering för. Läs mer nedan på respektive regions hemsida om deras smarta specialiseringsstrategier/innovationsstrategier.

Region Skånes hemsida med beskrivning av smart specialisering Länk till annan webbplats.

Region Blekinges hemsida med beskrivning av smart specialisering Länk till annan webbplats.:

2. Ingen hunger. Senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rund matskål som det ångar ur.
3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Region eller statlig myndighet med egen stödordning som medger direkt stöd till företag.

Ett enskilt företag kan inte söka investeringsstöd för att utveckla exempelvis sin egna affärsidé eller produkt.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt och förstudier ska ha som mål att bidra till ökade förmågor och i och med det skapa förändrade beteenden hos sin målgrupp. Det är möjligt att söka finansiering för insatser inom områden som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. Aktuell resultatkedjorna för denna utlysning är:

 • Direkta insatser till företag

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa stärkta förmågor och förändrade beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

Projekt med direkta insatser till företag
Ni arbetar direkt med små och medelstora företag och bidrar till att de stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

 • stöd till satsningar som stärker internationaliseringsgraden
 • stöd till exportinsatser som ökar mognad hos företag
 • stöd till investeringsfrämjande
 • stöd till digitalisering, AI, digital omställningsförmåga, utnyttjande av digital teknik
 • stöd till innovations och tillväxtprocesser för en hållbar affärsutveckling inom omställning och ny teknik
 • stöd till att utveckla nya affärsmodeller inom exempelvis ny digital teknik
 • stärka finansiellt kunnande och investeringsfärdigheter.

För specifikt mål 1.3 är jämställdhetsintegrering ett krav.

Beskriv er rutin för urval av företag
Den rutin som projektet kommer att använda för att göra urvalet av insatser inom ramprojektet ska skickas in i samband med ansökan. Rutinen ska innehålla de kriterier som projektet kommer att använda för att välja ut företag eller delprojekt. Säkerställ att er rutin är tillräckligt specifik både gällande målgrupper som kommer kunna söka stöd och för vad.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 21 november och stänger 12 december. Prioritering av ansökningar sker 12 april 2024 av Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är 40 månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni behöver ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under Kontakt.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok för EU-projekt 21-27.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Projekt som söker finansiering i denna utlysning ska bidra till att lösa dessa utmaningar. Inom specifikt mål 1.3 Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft karaktäriseras utmaningarna på följande sätt:

 • I detta program möts både utmaningen i sysselsättning och produktivitet genom satsningar som i första hand syftar till ett mer produktivt och konkurrenskraftigt näringsliv. Det är genom ett konkurrenskraftigt näringsliv som Skåne-Blekinge kan säkra både framtidens arbetstillfällen och välfärd. Parallellt med de ekonomiska och sociala utmaningarna står vi inför både globala och regionala miljöproblem kopplade till ohållbara levnadsvanor. Det är därför avgörande att en ökning i produktivitet och tillväxt inte åtföljs av en ökad belastning på våra ekosystem.
 • Skåne måste öka sitt relativt låga exportvärde och Blekinge har en stark export per capita men antalet exporterande företag minskar, vilket utgör en utmaning och sårbarhet.
 • Den pågående digitaliseringen innebär att företag och andra organisationer utmanar och konkurrerar med varandra med nya affärsmodeller på en större spelplan och på ett mer intensivt sätt. Digitalisering är en utmaning som företag måste möta för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, men också en möjlighet för de som hittar rätt i omställningen. Digitaliseringen förändrar bland annat företags affärsmodeller, värdekedjor, produktion, försäljning och distribution.
 • Globala utmaningar och teknologiska förändringar ökar kraven på små och medelstora företags förmåga att driva innovativa processer och att ställa om sin verksamhet. Företagens omställnings och innovationsförmåga skiljer sig kraftigt åt i Skåne-Blekinge. Det finns behov av insatser som kan rusta företag exempelvis genom vidareutveckling av affärsmodeller, produktportföljer eller andra insatser för att kunna hantera en skiftande omvärld. Inte minst hållbarhetsutmaningen.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I er ansökan ska ni redogöra för vilka av de globala målen som projektet förväntas bidra till och motivera hur. Ni ska beskriva de förändringar som ska skapas i projektets målgrupp. De ska vara i linje med den förändring som beskrivs ska ske på samhällsnivå i de globala målen. Ni ska även redogöra för eventuella målkonflikter som kan uppstå i ert projekt och hur ni ska hantera dem – till exempel om era aktiviteter kan medför negativa konsekvenser för ett globalt mål.

Alla projekt ska bidra till

 • Mål 5, jämställdhet
 • Mål 10, minskad ojämlikhet.

Projektet ska dessutom bidra till minst ett av följande:

Mål 2. Ingen hunger.
Mål 3. God hälsa och välbefinnande .
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen.
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Specificera gärna vilka specifika delmål ni avser att arbeta mot. För projekt som ligger i linje med smart specialisering finns goda möjligheter bidra positivt till ovanstående globala mål.

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena tech, smart industri, avancerade material och tillverkningsindustri samt ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village bidra till industriell omställning genom hållbar produktion genom ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn (mål 9). Insatser inom området Smarta hållbara städer genom grön-blå infrastruktur är centralt för att skapa städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (mål 11).

Insatser för att främja området livsmedel kan bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel (mål 12). Insatser inom området life Science och hälsa kan bidra till förbättrad hälsa och minska antalet dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt öka sjukvårdens tillgänglighet (mål 3).

Det smarta specialiseringsområdet Missions har förutsättningar att bidra horisontellt till ovan beskrivna och andra mål i Agenda 2030.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys.

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vi rekommenderar starkt att du testar din projektidé med handläggarna som arbetar med regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under Kontakt hittar du mer information. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé.

Medfinansiering
Om det projekt du söker finansiering för även beviljas stöd i andra utlysningar hos Tillväxtverket, kan du ta upp det som medfinansiering i din ansökan. För detta krävs att din projektansökan uppfyller kraven i båda utlysningarna.

För att ansöka om finansiering till ditt projekt utifrån mer än en utlysning så skickar du endast in en ansökan. Du gör din ansökan utifrån utlysningen från europeiska regionalfonden, och anger Tillväxtverkets nationella medel som medfinansiering. Medfinansieringen måste också beviljas.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på jämställdhet

Alla projekt ska omfattas av jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhet måste tas hänsyn till i projektet och alla projekt har gjort en jämställdhetsanalys. Analysen har påverkat projektets design och i aktiviteterna/någon av aktiviteterna finns en tydlig koppling till jämställdhet. Ni ska utifrån er förändringsteori beskriva varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till.

Ramprojekt- har särskilda krav

Ett ramprojekt är ett projekt som fördelar EU-stöd vidare till de företag eller andra organisationer som utför projektets aktiviteter och insatser. Ett ramprojekt omfattar alltså aktiviteter i ett andra led. Aktiviteterna kan till exempel bestå av företagsstöd, företagscheckar eller delprojekt inom projektet. Delaktiviteterna väljs ut inom projektet och har start- och slutdatum som ryms inom projektperioden. Det är bara regioner och vissa statliga myndigheter som kan vara ramprojektägare. En förutsättning är att det finns en godkänd stödordning som möjliggör att ramprojektägaren kan bevilja stöd direkt till företag eller andra organisationer.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar: 1.

Projektägare/partners kan vara företag
Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Ramprojekt
För denna utlysning ser Tillväxtverket att box 1: Stöd till företag genom ramprojekt är lämplig. Boxen ger möjlighet att kunna lämna stöd till enskilda företag inom ramen för stödordning som en statlig myndighet eller en region får tillämpa. Ramprojektägare kan vara en region under förutsättning att finansieringen utnyttjas vid företagsstödjande insatser inom ramen för tillämpning av förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag och/eller förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar.

Det ska i ansökan om stöd framgå vilken eller vilka stödordningar som kommer vara aktuella att använda. Det ska också framgå vilka delar av en stödordning, med angivande av berörd(a) paragraf(er), som bedöms vara relevanta för att nå berörda mål i det aktuella Regionalfondsprogrammet.

En motivering ska lämnas till varför finansieringen från Regionalfonden tillför ett mervärde till genomförandet av stödinsatser, jämfört med om dessa endast skulle ha genomförts med nationella medel eller ordinarie budget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet kommer fatta beslut om prioritering av ansökningar 12 april 2024. Tillväxtverket kommer därefter att skriva beslut.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Hör av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i utlysningen och Skåne-Blekingeprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé och mejla skaneblekinge@tillvaxtverket.se så återkommer vi och bokar gärna in ett möte.


Kontakta gärna region Skåne eller region Blekinge för att stämma av om er idé är i linje med smart specialisering. Ni kan även förhöra er om möjligheter för medfinansiering eller om andra initiativ som pågår som kan vara bra att känna till.

Ansökan till Regionalfonden Skåne-Blekinge - Utveckling Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats.
Ansökan till Regionalfonden- Region Blekinge. Länk till annan webbplats.

För att ta del Skåne-Blekinge programmet besök vår hemsida.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.