Vill ni bidra till ett smartare Västsverige?

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Halland
 • Västra Götalandsregionen

Har ni idéer om hur vi kan lyfta Västsverige? Vi vill finanserna projekt som arbetar för ett hållbart och mer konkurrenskraftigt näringsliv. Vi vill stärka små och medelstora företag genom att öka deras deltagande i forskning och innovation och stärka kompetensförsörjningen. Vi söker också breda insatser för att öka konkurrenskraften i små och medelstora företag.

Vem kan söka?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, såsom branschorganisationer, regioner, myndigheter, utbildningsaktörer och forskningsinstitut.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att skapa hållbar utveckling med utgångspunkt i smart specialisering samt stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av era kostnader. Förstudier max 400 000 kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

 • 1.1 Stärk forskning och innovation
 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Tillväxtverket erbjuder finansiering för projekt som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft och gör dem mer hållbara.

Grunden är att möta dagens samhällsutmaningar och öka omställningstakten inom näringslivet. Målen om stärkt forskning och innovation och utveckla färdigheter är knutna till Västsveriges områden för smart specialisering – vi ska jobba där vi har kapacitet och potential att bli ledande.

Vi vill öka innovationskapaciteten, öka konkurrenskraften och öka företagens förmåga att hitta rätt kompetens. Denna utlysning adresserar tre av programmets mål:
1.1 Stärk forskning och innovation
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
Läs mer nedan om vad vi vill uppnå inom respektive mål.

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Läs gärna mer om programmet och våra mål på våra programsidor. Länk till annan webbplats.

3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Viktiga aktörer för åtgärder och genomförande av projekt är universitet och högskolor, branschorganisationer, andra utbildningsaktörer, utvecklingsbolag, forskningsinstitut, samverkans-/klusterorganisationer, Science Parks, offentliga verksamheter, och övriga näringslivsfrämjande organisationer inklusive små, medelstora och stora företag.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, men inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför. Syftet med finansieringen är inte att utveckla enskilda organisationers egna verksamhet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs och bemannas av pepersoner med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är en viktig finansiering för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Ni behöver välja ett av tre mål. Här följer de med en beskrivning av vad projekt inom varje mål ska bidra med:

Mål 1.1 - Stärk forskning och innovation. I utlysningen söker vi projekt som ökar samarbetet mellan akademin och små- och medelstora företag och ökar företagens förmåga att ta forskningsresultat ut på marknaden och ut i samhället. Vi ser behov av stärkta nätverk, kluster, hubbar, innovations-, test- och demonstrationsmiljöer samt inkubatorer.

Vi söker projekt som:

 • ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar sin innovationskapacitet.
 • förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat och ökad samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv.
 • stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer.
 • bidrar till grön omställning och digitalisering

Mål 1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Målen med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga.

Vi söker projekt som:

 • ökar små och medelstora företags förmåga för att ta sig an nya utmaningar
 • skapar nya hållbara affärsmodeller inom digitalisering och grön omställning.
 • bidrar till att företagen i Västsverige i större utsträckning använder digitala arbetssätt kopplat till resurser och produktutveckling.
 • ökar små och medelstora företags förmåga att bli internationellt konkurrenskraftiga genom export.

Parallellt med denna utlysning finns möjlighet att söka nationell medfinansiering för projekt inom regeringsuppdraget för Regional Exportsamverkan. Läs mer under rubriken övrig information nedan.

Mål 1.4 – Utveckla färdigheter inom smart specialisering. Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart specialisering i Västsverige. Insatserna ska stärka näringslivets förmåga att systematiskt arbeta med att utveckla färdigheter (utbildning och livslångt lärande), proaktivt hantera strukturomvandlingar och teknikskiften på arbetsmarknaden samt främja entreprenörskap.

Vi söker projekt som:

 • Utvecklar strukturer för strategisk kompetensförsörjning i näringslivet samt ger små och medelstora företags förutsättningar att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, utbildning och behovskartläggningar.
 • Utvecklar strukturer som bättre möter näringslivets behov av livslångt lärande. i med hjälp av samverkan och gemensam kunskapsbildning mellan utbildningsaktörer, offentlig sektor, näringsliv och samhälle.
 • Ökar små och medelstora företags förmåga att ta tillvara mångfalden av arbetskraft och kompetens som redan finns i Västsverige Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt, nya strukturer eller validering.
 • Genom kompetenshöjande insatser skapar fler utmanings-, miljödrivna, resilienta och innovativa små och medelstora företag samt fler entreprenörer.
 • Främjar entreprenörskap för individer i befintliga och nya företag.


Social hållbarhet som drivkraft
Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar för att öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt bidrar till ökad social hållbarhet.

Insatser utanför Västsverige
Ni kan arbeta med insatser och med partners utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till utlysningens syfte.

Vi arbetar med resultatkedjor: vem ska ni påverka, och hur?
Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser. Vi kallar dem resultatkedjor;

 • Direkta insatser till företag
 • Utveckling av stödstrukturer
 • Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur (ej möjligt inom mål 1.4, utveckla färdigheter)

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och -mål, för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå. Utifrån ett förenklingsperspektiv rekommenderar vi att ni väljer en av dem, ni bedömer vilken som är den mest framträdande.

Smart specialisering är ett krav inom två av målen
Projekt inom mål 1.1 och 1.4 ska ligga inom ramen för ett eller flera områden för smart specialisering.
De områden som är prioriterade i Västsverige är följande:

 • Intelligent och hållbar industri
 • Life science och informationsdriven vård
 • Hållbara material och energisystem
 • Framtidens transporter och mobilitet
 • Kreativ affärs- och produktionsutveckling
 • Food tech och maritim utveckling

Andra finansieringskällor
Finansieringen kan med fördel fungera för att bygga upp kapacitet och strukturer för att arbeta vidare med andra nationella och internationella finansieringskällor. Exempelvis hos Vinnova, Naturvårdsverket, Horisont Europa och Interreg-programmen.

Det är möjligt att söka medel för förstudier
Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Vi kan finansiera förstudier med upp till 400 000 kronor i EU-stöd. För genomförandeprojekt finns ingen beloppsgräns.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 27 januari och stänger 16 mars. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Västsverige sker den 16 juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Genomförandeprojekt kan pågå max 40 månader. Det kan finnas möjligheter till förlängning.

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

Vi måste bli mer hållbara och konkurrenskraftiga

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse och diversifiering av näringslivet i Västsverige. Ofta bygger innovationsverksamheten på ett begränsat antal globalt konkurrenskraftiga storföretag. För en starkare konkurrenskraft behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser möjligheter i hållbara produkter och tjänster. Som en del i det behöver vi också stärka företagen inom internationalisering. Vi har idag hög miljö- och klimat påverkan. Den behöver vi minska exempelvis genom att utveckla cirkulära resursflöden. Det kräver förändring av hela värdekedjor där vi utvecklar innovativa, hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Västsverige behöver ställa om sin kompetens

Vi behöver möta bristen på arbetskraft och att förbättra matchningen mellan arbetskraftens kompetens och den rådande efterfrågan. Brister finns inom flera områden, exempelvis medför automatisering att vissa kompetenser blir mer eftersökta, samtidigt som andra kompetenser kan behöva ställas om. Västsverige behöver bli snabbare och mer effektivt inom kompetensomställning.
Tillgång till rätt kompetens är en central fråga för att utveckla regionens smarta specialiseringar, både på kort och lång sikt. Det saknas också kunskap och samverkan mellan olika aktörer inom området behöver stärkas.

Vi har demografiska och sociala utmaningar

I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och födelseland är också exempel där individers livschanser inte är jämlika vilket också får negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala skillnader, vad gäller arbetslöshet, utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De insatser vi finansierar förväntas bidra till exempelvis dessa mål. I ansökan behöver ni välja vilka och motivera varför.

Ett grundkrav är att ni bidrar till:

Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet.
Insatserna förväntas exempelvis arbeta för att att motverka diskriminering (delmål 5.1 och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).


Utöver det behöver ni också bidra till ytterligare två mål, exempelvis:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Insatserna i projekten förväntas exempelvis arbeta för hållbar ekonomisk tillväxt (delmål 8.1) och för att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4).

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Insatserna förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bl.a. miljövänliga tekniker och industriprocesser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Insatserna förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bland annat miljövänliga tekniker och industriprocesser, delmål 12.4 om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall och 12.6 om att uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Inom mål 1.1 och 1.4 behöver ni arbeta med ett eller flera områdena för Smart Specialisering. De berör också Agenda 2030, exempelvis såhär:

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena Framtidens transporter och mobilitet och Intelligent och hållbar industri kan bidra till minskad energiförbrukning inom industriell produktion (mål 7), ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12), genom exempelvis utveckling av kretsloppsprocesser för industriella produkter. Insatser inom Life science och informationsdriven vård kan bidra till att minska antalet dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3).

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Det går också att arbeta med andra boxar, men det är då viktigt med en dialog med handläggare inför ansökan.

Var tydliga med vilka boxar ni ser som relevanta och ange dem i er aktivitetslista i ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hör av er till: vastsverige@tillvaxtverket.se Ni hittar vidare kontaktuppgifter här.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Informationstillfällen

Vi erbjuder seminarier knutna till utlysningarna.

 • Seminarium om budget och ekonomi, 23 februari klockan 10-11.
 • Seminarium där vi går igenom Min Ansökan, 28 februari  klockan 13-14.

Anmälan görs till vastsverige@tillvaxtverket.se