Var med och skapa ett smartare innovationssverige

 • Stängd 16 mars 2023
 • Hela Sverige

Vi tror att Sveriges innovationssystem kan bli bättre genom samarbete. Kan ert projekt jobba för att få ihop olika nivåer i systemet och samtidigt jobba tillsammans med andra i olika delar av landet? Den här finansieringen ska gå till projekt som har en tydlig koppling till ett eller flera smarta specialiseringsområden som är aktuella i de geografier som är representerade.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer med representation från regional och nationell nivå.

Vad kan ni söka för?

Projekt eller förstudie med flera parter.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. För området finns totalt 130 miljoner kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål

 • 1.1 Stärk forskning och innovation

Vi vill se projekt som bidrar till omställningen mot en hållbar regional utveckling och ett långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige. Projekten ska leda till att Sveriges stödsystem kring företagen blir mer effektivt och sammanhållet. Vi vill se att insatser på nationell, regional och lokal nivå samordnas.

Enligt Nationell strategi för hållbar utveckling i hela landet krävs samverkan mellan olika politikområden, offentliga och privata aktörer samt civilsamhällets funktioner för att möta samhällsutmaningarna och hitta lösningar. Olika aktörers delaktighet och engagemang på nationell, regional och lokal nivå är central.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Projekten ska genomföras av partnerskap med minst en part med ett nationellt uppdrag samt regionala/lokala parter i minst två olika programområden.

Sökande kan vara en nationell eller regional aktör som genom samverkan på flera samhällsnivåer kan förstärka prioriterade områden med kunskap och kompetens. Sökande kan också vara befintliga och väl fungerande noder, innovationsmiljöer och kluster som är prioriterade i regionala strategier för smart specialisering.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Insatserna ska bidra till utveckling av områden inom ramen för regionernas strategier för smart specialisering i Sverige.

Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:

Insatser för saminvestera i uppbyggnad och utveckling av infrastruktur och miljöer för tillämpad forskning och innovation. Det kan röra sig om investeringar i både fasta och immateriella tillgångar, testbäddar och demonstrationsmiljöer.

Det efterfrågas särskilt projekt med huvudmål att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. Även i de projekt där huvudsyftet är ett annat förväntas aktiviteter för att främja jämställdhet.

Infrastrukturer, testbäddar och demonstrationsmiljöer som finansieras genom detta program ska fokusera på framtagande eller tillämpning av innovationer och behöver falla inom ramen för 'living labs', öppna testbäddar eller lösningar för exempelvis cirkulär ekonomi i linje med Sveriges smarta specialiseringsområden.
Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Ni kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars.

Tillväxtverket kommer fatta beslut om projekten under juni. Ett strategiskt GD-samråd mellan generaldirektörerna för Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket kommer genomföras i april. Där kommer inriktning för prioritering att diskuteras.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

Sverige placerar sig med sina 10,5 miljoner invånare på andra plats i Global Innovation Index. Sverige rankas även som starkaste innovationsland i EU enligt European innovation scoreboard. Dock finns det fortfarande regionala skillnader inom Sverige när det gäller forsknings- och innovationsresultat. Spridningen av innovationer och användningen av banbrytande tekniker, är inte optimal. Nya metoder och nya sätt att tänka, däribland nya/ökade kontakter mellan regioner, krävs för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

För att små och medelstora företag i Sverige ska bli internationellt konkurrenskraftiga inom regionalt prioriterade områden är samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata aktörer viktig, inte minst för att stärka tillgång till kompetens inom forskning och innovation. Exempelvis kan flera regioner ha helt eller delvis överlappande prioriterade områden. Det finns därför mervärden i att stärka samarbetet mellan olika län och mellan regional och nationell nivå.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Genom stöd till att koppla ihop regionala noder och innovationsmiljöer med nationella insatser till nyskapande och innovativa nationella plattformar, förväntas insatserna bidra till delmål 9.b ”diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri” och delmål 9.5 ”öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn”.

Insatser som ska stärka flernivåsamverkan mellan nationell, regional och lokal nivå bidrar till Agenda 2030. Det handlar om delmål 17.14 ”stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling”. Vidare, förväntas insatserna bidra till delmål 17.17 ”uppmuntra effektiva partnerskap” genom att samhällsaktörer involveras på lokal nivå. Det kan till exempel innefatta mobilisering av resurser och kompetens för att adressera utmaningar inom Agenda 2030.

Genom insatser för att stärka flernivåsamverkan förväntas flera projekt också innehålla särskilda insatser för jämställdhet. Särskilda insatser innebär att projektets huvudsakliga mål är att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Projekten bidrar därmed direkt till det globala målet 5.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

I den här utlysningen kommer Tillväxtverket välja ut de projekt som får stöd, baserat på de kvalitetskriterier vi tagit fram. Det kommer även att baseras på:

 • Projektets nationella relevans. Ju tydligare nationell relevans projektet har desto högre kommer projektet att rankas. Här kommer både den nationella aktörens uppdrag kopplat till ansökan och spridningen/nyttan över landet att vägas in.
 • En bredd av projekt som vänder sig till olika områden för smart specialisering. Vi eftersträvar en mix av projekt som adresserar olika smarta specialiseringsområden.
 • Geografisk spridning över landet. Vi eftersträvar en mix av projekt som representerar olika geografiska områden i Sverige.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Box 8: Stöd till innovationskluster

Box 5: FoU-stöd som gynnar företag

Box 4: Stöd till genomförbarhetsstudier.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Digitalt informationsmöte

om utlysningen:
tisdag 7 februari kl 10-11