Var med och bidra till ökad innovations­kapacitet i Mellersta Norrland

 • Stängd 12 december 2023
 • Jämtland
 • Västernorrland

Har ni idéer på projekt som kan förbättra innovationsklimatet i Jämtland och Västernorrland? Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att hjälpa företagen bli konkurrenskraftiga genom insatser för innovation.

Vem kan söka?

Stödmottagare är offentliga aktörer, universitet och högskolor, övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar.

Vad kan ni söka för?

Projekt eller förstudier.

Hur mycket kan ni få i stöd

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 265 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Projekt som beviljas inom politiskt mål 1, specifikt mål 1 ska leda till att:

 • förbättra de små och medelstora företagens innovationskapacitet i Mellersta Norrland.
 • skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar.
 • stödja utvecklingen av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor.

  Näringslivets investeringar i forskning och innovation i programområdet är låg och insatser behöver vidtas för att företagen ska kunna ta tillvara innovationens potential. I Mellersta Norrland finns det ett behov av utvecklad samverkan mellan företag och universitet och högskolor på grund av den gleshet som råder i programområdet som skapar avstånd mellan näringslivet och aktörer inom forskning och innovation. Det krävs särskilda insatser kopplat till innovation för att skapa förnyelse, ökad inriktning på hållbarhet och ökad internationalisering samt höja förädlingsvärdet i små och medelstora företag.

  Projektens bidrag ska utgöras av kunskapshöjande och främjande insatser eller stöd för att utveckla och kommersialisera idéer i syfte att stärka företagens långsiktiga utveckling. Stödet ska även finnas tillgängliga för innovationsprojekt som utvecklar näringslivet i det sydsamiska området av Saepmie. Området kännetecknas av olika näringskombinationer och en småskalighet som innebär att det är svårt att ta del av satsningar och finansiering på nationell och europeisk nivå. Kontakter och insatser som görs tillsammans med aktörer utanför programområdet i form av mellanregionala och internationella samarbeten ska ses som ett naturligt inslag i innovationsarbetet.

  Exempel på effekter på lång sikt inom specifikt mål 1.1:
 • ökad förädlingsgrad genom innovation och kommersialisering av produkter och tjänster
 • konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv genom innovationsmognad
 • breddade marknader för små och medelstora företag genom internationalisering och samarbete i närområdet
 • ökad andel små och medelstora företag som introducerar produkt-, process- och tjänsteinnovationer
 • innovativa lösningar i offentlig sektor som hanterar utmaningar inom samhälls- och välfärdstjänster. kortfattat erbjudandet utifrån sökandes perspektiv.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.

Mer information

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar söka stödet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bedriva projekt som innebär direkta insatser till företag och/eller utveckling av stödstrukturer.

Direkta insatser till företag
Projekt ska stötta företag i hur de kan möta den industriella omvandlingen och ställa om till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Stödja med insatser inom forskning och innovation som utifrån strategier för smart specialisering leder till nya produkter, process- och tjänsteinnovationer samt företagens övergång till hållbarhet. Projekt ska utgå från företagens behov och utmaningar och utveckla innovationer och lösningar i samverkan med företag, vilket förutsätter medverkan av berörda företag vid projektets utformning och genomförande. Företagen ska i sin tur utveckla metoder för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, diversifiering och förbättrad konkurrenskraft.

Projekt ska bidra med stödjande insatser inom tillämpad forskning och innovation för att utveckling och tester av tjänster, processer och produkter, insatser som främjar korsbefruktning mellan prioriterade områden inom smart specialisering och nya områden. Det omfattar även stöd till internationalisering för underlättande att delta i europeiska partnerskap, innovationsplattformar och nätverk och insatser som stärker befintliga och främjar nya klusterinitiativ regionalt, nationellt och internationellt.

Utveckling av stödstrukturer
Projekt ska ge organisationer stöd för att utveckla metoder, samverkan och arbetssätt i form av exempelvis nya produkter, tjänster och processer. Det ska leda till arbete med fokus på användar- och efterfrågestyrd innovation utifrån företagens behov och för att på sikt kunna kommersialisera fler produkter och tjänster behövs stödjande strukturer. Nya stödstrukturer behöver etableras och befintliga stödstrukturer kan behöva utvecklas för att skapa innovationskraft och kapacitet i glesa miljöer genom samarbete mellan forsknings- och innovationsaktörer och näringsliv. Stödet från projektet är främst inriktat på att genom stödinfrastrukturer stötta små och medelstora företag genom till exempel informationsinsatser, kunskapsuppbyggnad, coachning, tillgång till finansiering, nätverksbyggande, stöd för att utveckla och kommersialisera idéer, stärka kluster, samt hållbarhetsfrågor.

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur
Projekt ska bidra till möjliggörande av investeringar för uppbyggnad av miljöer, såsom tekniskt utveckling, test- och pilotverksamhet samt ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna i entreprenörsprocessen kopplat till smart specialisering. För investeringar i uppbyggnad av innovationsmiljöer måste det säkerställas i projektet att investeringen är av allmän nytta eller kommer många företag i programområdet till gagn. I vissa fall kan utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer behöva kombineras.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Inom politiskt mål 1, specifikt mål 1 finns totalt cirka 265 miljoner kronor att söka.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar för ansökningar 8 augusti och stänger 12 september 2023.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker 19 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Mellersta Norrland behöver förbättra den företagsnära forskningsinfrastrukturen för att få konkurrenskraftigare små och medelstora företag. Forskningsaktörer behöver utveckla sina möjligheter att stötta näringslivet men det krävs också ökad kunskap om innovation hos företag. Våra naturtillgångar är avgörande för tillväxtmöjligheterna i programområdet och att fokus på ökad produktivitet och förädlingsgrad krävs för fortsatt ekonomisk utveckling. Jämställdhet och jämlikhet är förutsättningar för hållbar samhällsutveckling och avgörande för innovationsförmågan. För Mellersta Norrland innebär det även att förutsättningar skapas för innovationer som utvecklar sydsamiska näringar.

Innovationsförmågan i Mellersta Norrland har sjunkit över tid och ligger nu bland de lägre nivåerna i Sverige. Analyser om programområdet lyfter ett småskaligt näringsliv med lägre andel tillverkande företag som orsaker till låg innovationsförmåga. En låg innovationsgrad påverkar i sin tur företagens kapacitet att utvecklas, attrahera kapital och delta på internationella marknader. För att företag ska nå en större marknad och komma i gång med internationaliseringsprocesser krävs samarbete och samverkan i närområdet. Analyser betonar också behovet av att främja olika typer av innovation. T ex process-, produkt- och organisationsinnovationer för olika typer av verksamheter såsom småskalig tillverkning, tjänstesektorn och industrin. Inom ramen för det smarta specialiseringsarbetet är innovationer för offentlig verksamhet på lands- och glesbygd av vikt för programområdets utveckling. Regionerna och kommunerna står inför stora utmaningar när det kommer till hantering av kostnadstryck och ökade krav på och behov av olika typer av service- och välfärdstjänster. Här kan digitaliseringen vara en nyckel för att öka utbudet och tillgängligheten av digitala samhälls- och välfärdstjänster.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 9.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Tag kontakt med aktuell Region (Jämtland Härjedalen och/eller Västernorrland) vad gäller projektets koppling till Regionernas Smarta Specialiseringsstrategier. Detta är obligatoriskt för samtliga projektansökningar inom detta specifika mål.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet

Programmet ska främja ökad delaktighet i innovationsarbetet i allmänhet och särskilt bland kvinnor och utrikesfödda. Det specifika målet uppmärksammar också behovet av att förbättra möjligheter till finansiering. Det finns en kraftig obalans mellan kvinnor och män när det gäller finansiellt stöd inom ramen för produktutveckling och FoU. Dessa fakta bör uppmärksammas inom ramen för de aktiviteter och projekt som genomförs. Jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav.

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Vid ansökningsförfarandet ska ni genomföra en jämställdhetsanalys som ska synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas mål som adresserar detta. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets handläggare i god tid innan inskickad ansökan, för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan!

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Eller till programmets mejladress: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.