Var med och bidra till ett smartare Östra Mellansverige

 • Stängd 16 mars 2023
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Västmanland

Vill ni vara med och skapa en hållbar utveckling med utgångspunkt i regionens gemensamma utmaningar? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för att stärka små och medelstora företags innovationskapacitet, konkurrenskraft, digitala mognad och kompetensförsörjning.

Vem kan söka?

Företagsfrämjande aktörer som exempelvis samverkansorganisationer, offentlig sektor och lärosäten.

Vad kan ni söka för?

Hållbar utveckling genom att stärka företags innovations- och konkurrenskraft samt förmåga till digital omställning och kompetensförsörjning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden kan finansiera maximalt 40 procent av de totala kostnaderna för ett projekt eller förstudie.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

1.1 Stärk forskning och innovation
1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Målet för projekt inom de fyra specifika målen i PO1 är att göra direkta och indirekta insatser till företag och innovationsmiljöer med ambitionen att stärka konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling i programområdet Östra Mellansverige. Den övergripande ambitionen är att bidra till ett smartare EU genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till små och medelstora företag.

Specifikt mål 1.1 stärka forskning och innovation
För Östra Mellansverige är det nödvändigt att arbeta med innovationsfrågor i en global ekonomi. Innovation kan i sammanhanget innebära många saker. Det kan exempelvis vara nya produkter eller tekniska lösningar. Det kan också vara nya sätt att utveckla städer, landsbygder och boendemiljöer. Innovation kan vara nya sätt att hantera elanvändningen eller nyttja råvaror från naturen alternativt att genom AI möjliggöra för tekniska system att uppfatta sin omgivning och lösa problem på nya sätt.

Ett gott innovationsklimat ger ökad livskvalitet för människor, en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling och bidrar dessutom till stärkt attraktionskraft för ÖMS. Vidare leder det till tillväxt och nya jobb, eftersom efterfrågan på nya lösningar samtidigt lägger grunden för framtidens marknader. Innovation och förnyelse krävs inom flera områden för att främja hållbar tillväxt. Forskning- och utvecklingsinsatser behöver därför mötas upp av satsningar som främjar nyttiggörande och kommersialisering av idéer, entreprenörskap som attraherar investeringar.

Specifikt mål 1.2, Säkra nyttan av digitaliseringen
En väl utbyggd och fungerande infrastruktur kring digitalisering i Östra Mellansverige skapar förutsättningar för att bo och verka i hela regionen samt att bedriva en effektiv och innovativ produktion. Digitaliseringen är således viktig för att stärka konkurrenskraft, skapa sysselsättning samt driva en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Men också för att möta människors och organisationers behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet. I dag utvecklas dock digitaliseringen ojämnt i Sverige och går långsammare än i andra jämförbara länder, så tempot på den digitala transformationen behöver öka. Analyser visar till exempel att vi inte har satsat tillräckligt på insyn, öppenhet, samverkan och medskapande för att kunna säga att vi ligger i framkant när det gäller den digitala transformationen.

Att öka digitaliseringstakten och skapa digitalt kompetenta och trygga medborgare och organisationer som kan driva innovation blir därför viktigt för ÖMS, likväl som för andra regioner i Sverige. Digitalisering handlar i sammanhanget bland annat om att digitalisera offentlig förvaltning, främja digital kompetens, skapa goda förutsättningar för digital infrastruktur samt för utveckling och användning av ny teknik såsom data och artificiell intelligens. Genom att öka takten kan regionen bidra till att vi snabbare kan använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig i det svenska samhället. För såväl individer som näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentlig förvaltning. ÖMS behöver därför insatser som kan stärka den datadrivna samhällsutvecklingen och satsningar för ökad digitaliseringsmognad inom de fyra utmaningsområden som har identifierats. Det sker med fördel genom väl fungerande stödstrukturer, utifrån vilka digitaliseringens potential i sin tur kan utvecklas och stärkas.

Specifikt mål 1.3, stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
De små och medelstora företagen är avgörande för Östra Mellansveriges ekonomi i egenskap av jobbskapare och bidrar till dynamik och förnyelse av näringslivet. För att nå ökad och långsiktigt hållbar utveckling är dessa företag och tillblivelsen av nya företag samt relationen mellan mindre företag och stora företag avgörande. För Östra Mellansverige har följande tre insatsområden identifierats för arbetet med att utveckla företagens konkurrenskraft:

Här blir det viktigt med affärsutvecklingsinsatser samt ökad tillgång till olika nätverk, vilka båda är trånga sektorer. Här behövs även en breddad tillgång till och användningen av finansiella instrument och annan marknadskompletterande kapitalförsörjning i tidiga skeden, inte minst för bolag som har ambitioner att växa och expandera. Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi kommer kräva förändring av hela värdekedjor där innovativa hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och affärsmodeller, behöver utvecklas. Andra behov kopplat till företagens innovationsförmåga handlar om att utveckla och samordna metoder, samverkan och arbetssätt mellan aktörer inom stödsystemet. Det långsiktiga målet handlar här om att utveckla ett regionalt innovations- och företagsfrämjande system i hela programområdet med tydliga roller och en långsiktig finansiering. Inom detta särskilda mål kommer bidrag inte riktas till företagen utan till de företagsstödjande aktörerna vilka förmedlar insatser till företagen.

Specifikt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
Smart specialisering och innovation samt efterföljande samhällsomställning ställer på både arbetsgivarnas strategiska kompetensförsörjning och den enskildes långsiktiga förutsättningar för kompetensutveckling. Kompetensbrist riskerar att försvåra möjligheterna till innovation och tillväxt inom näringslivet och i de utpekade utmaningsområdena. För att realisera de strategiska satsningar som krävs för att omsätta smart specialisering behövs en stärkt samverkan mellan lärosäten, utbildningsaktörer och näringsliv. Vägen dit kräver, att utbildningar utvecklas som matchar näringslivets behov, fördjupa kunskapen om näringslivets kompetensbehov och stärka företagens förmåga i dess kompetensförsörjningsarbete.

Projektsökande ska i ansökan beskriva hur insatserna förhåller sig till Östra Mellansveriges utmaningsområden:

 • Smart industri
 • Morgondagens energilösningar
 • Hållbar livsmedelsförsörjning
 • Life science-välfärd och e-hälsa

Här kan du läsa mer om Östra Mellansveriges utmaningsområden:

3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle med flera Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Insatserna inom samtliga specifika mål i denna utlysning ska vara kopplade till något några av Östra Mellansveriges utpekade utmaningsområden:

 • Smart Industri
 • Morgondagens energilösningar
 • Hållbar livsmedelsförsörjning
 • Life science-välfärd och e-hälsa

Att försöka identifiera gränsytor med stor potential för samspel och generiska lösningar över dessa gränsytor är många gånger en nyckel. Satsningar i skärningspunkten mellan utmaningsområdena, smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning samt life science, välfärdsteknik och e-hälsa, ses därför som särskilt intressanta och värdeskapande. Likväl som satsningar som inkluderar såväl näringsliv, som akademi, offentlig sektor och civilsamhället.

Utgångspunkten för arbetet bör vara ett mer effektivt nyttjande av både naturresurser och humankapital för att de tre hållbarhetsdimensionerna ska nås. Genom att bedriva projekt ser vi att ni inom ramen för den här utlysningen kommer att bidra till att miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv integreras i insatsen.

Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden.

Specifikt mål 1.1, stärka forskning och innovation
I Östra Mellansverige har tre insatsområden för arbetet med att utveckla forsknings- och innovationskapaciteten identifierats:

 • Att stärka företagens innovationsförmåga
 • Att underlätta steget från forskning till kommersialisering
 • Att främja nya samverkansformer mellan akademi och SMF

Utlysningen stödjer därför insatser som bidrar till att skapa förutsättningar för en positiv näringslivs- och samhällsutveckling, där samspelet är tydligt mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Det kan bland annat handla om strukturbyggande aktiviteter och/eller satsningar som främjar nya affärsmodeller för att skala upp verksamheter och/eller för att bidra till dess utveckling och omställning. Alternativt till att föra ut forskning och nya idéer i samhället och öka graden av kommersialisering. Vidare handlar det om att stärka, utveckla och driva strukturer som öppnar upp för en effektivare användning av kunskap, tillgångar och resurser kopplat till labb/testning, verifiering samt test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar.

Specifikt mål 1.2 säkra nyttan av digitalisering
I Östra Mellansverige har i första hand två insatsområden för arbetet med att öka nyttjandet av digitaliseringens fördelar identifierats:

 • Digitalisering av små och medelstora företag
 • IT-tjänsters och IT-tillämpningar för digitala färdigheter och digital delaktighet

Utlysningen stödjer därför utveckling av ändamålsenliga stödinsatser inom digitalisering för att utveckla digitala lösningar, affärsmodeller och koncept för uppskalning samt korsbefruktning mellan olika digitala lösningskoncept. Näringslivet inom de utpekade utmaningsområdena behöver ges bättre förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter. En ökad digital mognad hos företag och bland medborgare öppnar för en mer holistisk planering och genomförande av samhällsinsatser. Det kräver väl fungerande stödstrukturer så att potentialen med digitalisering kan tas tillvara och smart specialisering utvecklas.

Insatserna kan bland annat handla om satsningar som syftar till att samla stödstrukturerna och innovationssystemen för att SMF ska kunna erbjudas ett mer sammanhållet och ändamålsenligt utformat stöd. Vidare uppmuntras insatser som förbättrar och optimerar flöden av bland annat energi och avfall, men även flöden inom vård, medicinteknik och hälsodata. Utlysningen stödjer vidare insatser som bidrar till utvecklingen av nya tillämpningar och system för optimering, effektivisering och omställning i offentlig sektor.

Specifikt mål 1.3, stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
För Östra Mellansverige har följande tre insatsområden identifierats för arbetet med att utveckla företagens konkurrenskraft:

 • Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag
 • Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag
 • Forskning och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning

För att stärka entreprenörskapet relaterat till Östra Mellansveriges utmaningsområden, öka företagens möjlighet att utvecklas och fortsatt vara konkurrenskraftiga finns behov av direkta och indirekta insatser mot företag. Detta kan ske genom till exempel affärsutvecklingsinsatser som innefattar kunskap, rådgivning, coachning, tillgång till olika nätverk och stöd för internationalisering. Det handlar också om breddad tillgång till och användning av finansiella instrument och annan marknadskompletterande kapitalförsörjning i tidiga skeden, inte minst för bolag som har ambitioner att växa och expandera.

Insatser för ökad internationell samverkan kan involvera såväl aktörer som företag, med fokus på konkreta operativa samarbeten kring exempelvis test- och demonstrationsmiljöer och utveckling av färdigheter för hållbar omställning eller utgöras av andra internationella engagemang, som deltagande i relaterade EU-programs utlysningar där fler finansieringsinstrument är möjliga eller som pilotprojekt inom relaterade tematiska områden.

Ett annat prioriterat område handlar om att utveckla och samordna metoder, samverkan och arbetssätt mellan aktörer inom stödsystemet. Ytterst inbegriper detta att utveckla ett sammanhållet och tillgängligt innovations- och företagsfrämjande system med tydliga roller och en långsiktig finansiering. Här bör insatser kopplas till färdplanernas inriktningar inom respektive utmaningsområde där satsningar i skärningspunkter mellan utmaningsområdena ses som särskilt intressanta. Motsvarande erbjudanden finns i en bransch/sektor mot andra branschaktörer.

Inom detta särskilda mål kommer bidrag inte riktas till företagen, utan till de företagsstödjande aktörerna vilka förmedlar insatser till företagen.

Insatser inom specifikt mål 1.4 Den här utlysningen syftar till att:

 • Utveckla strukturer och/eller samverkan mellan näringslivsfrämjande aktörer inom ÖMS. Utvecklingen kan också ske mellan aktörer i ÖMS och nationella/internationella aktörer.
 • Utveckla kompetens och färdigheter inom smart specialisering, missionsdriven innovation samhällets omställningsförutsättningar, innovationsupphandling, kompetensförsörjning, entreprenörskap och hållbarhet hos näringsfrämjande aktörer verksamma i ÖMS.
 • Utveckla den regionala attraktiviteten och öka kännedomen nationellt och internationellt om det regionala arbetet inom de fyra utmaningsområdena.

Utveckla strukturer och/eller samverkan
Programmet kännetecknas idag av stark samverkan inom respektive län, det finns en hög strategisk ambition för samverkan i den regionala utvecklingen och strategiska prioriteringar i de fyra utpekade utmaningsområdena. Det krävs fortsatt sammanhållande strukturbyggande insatser för att fortsatt utveckla den ÖMS-gemensamma innovationskapaciteten och de regionala arbetssätten och att dessa når ut i alla delar av ÖMS, även civilsamhället. Samarbetet med andra regioner, nationella och internationella aktörer behöver även stärkas för att nå de regionala målen. Samverkan mellan lärosäten, utbildningsaktörer, främjandeaktörer och näringsliv behöver fortsätta att utvecklas över tid. Nationellt finns flertalet starka näringslivsutvecklande erbjudanden som vi behöver bli bättre på att dra nytta av regionalt för att främja näringslivets utveckling. Utvecklingsprojekten kan till exempel handla om kunskaps- och informationsdelning, gemensamma affärsmodeller, utveckling av gemensamma kundflöden, resursdelning och utveckling av gemensamma strategiska ambitioner och mål.

Utveckla kompetens och färdigheter
Kompetensbrister och svaga/underkritiska strukturer, inom det offentliga systemet riskerar att försvåra möjligheterna till innovation och tillväxt inom näringslivet och i de av Östra Mellansverige utpekade utmaningsområdena. För att uppnå detta krävs utvecklingsinsatser riktade till det offentliga systemet. I takt med att EU utvecklar sitt innovationsarbete behöver också de regionala aktörerna utveckla sin kunskap om och förståelse för framtidens processer och finansiella verktyg. ÖMS har förutsättningar för att öka nyttjandet av EU:s innovationssatsningar till exempel Horisont, Vanguard, med flera större finansieringsverktyg inom EU samt även påverka EU:s innovationspolitik i en riktning som gynnar ÖMS färdplaner och ÖMS regionala utveckling.

Projekten kan till exempel handla om kunskapshöjande och metodutvecklade insatser inom smart specialisering, missionsdriven innovation, EU och entreprenöriellt utvecklande processer (EDP) samt hållbarhet. Utvecklingsprojekten kan exempelvis också handla om ökad kunskap om och insatser för det livslånga lärandet även inom det offentliga stödsystemet och fördjupad/uppdaterad kunskap. Insatserna behöver ske både på lokal och regional nivå samt långsiktigt stärka ändamålsenliga kompetensförsörjningsstrukturer.

Utveckla den regionala attraktiviteten
De strategiska ambitionerna som de fyra utmaningsområdena pekar ut vilar på regionala styrkor och nationell excellens inom dessa områden. De är samtidigt globala utmaningar och näringslivet i ÖMS har en möjlighet att bidra till att lösa dessa gemensamma mål. Kännedomen om det regionala näringslivets styrkor men den akademiska excellensen som utvecklas i ÖMS behöver öka för att stärka den regionala attraktiviteten. ÖMS som innovationsregion har förutsättningar att utvecklas ytterligare med internationell lyskraft och regionen är beroende av ökad talangattraktion, investeringar och etableringar för att nå detta. Här finns också förutsättningar för att korsbefrukta dessa kunskapsområden för att på så sätt öka utvecklingen och dra nytta av all den regionala kompetens som finns inom t ex AI, inbyggda system, additiv tillverkning, visualisering, IndTech, nya material, med mera. Utvecklingsprojekten kan till exempel handla om kommunikation, Inward Investment, etableringsfrämjande, talangattraktion med mera, kopplat till de fyra utmaningsområdena.

Regional exportsamverkan
Regional exportsamverkan startade 2016 genom ett regeringsuppdrag och genomförs regionalt i samverkan mellan offentliga exportfrämjande aktörer (Almi, Business Sweden, Enterprise EuropeNetwork och Exportkreditnämnden) och regionerna i 21 regionala RES-partnerskap. Arbetet har som övergripande mål att fler små och medelstora företag ska exportera.

Syftet med denna del i utlysningen handlar om att stärka erbjudandet och att nå fler företag genom att vidareutveckla och tillgängliggöra ett samlat basutbud av tjänster från de offentliga exportfrämjande aktörerna, baserat på företagens behov, som kan anpassas utifrån regionala förutsättningar. Ett sätt att nå fler företag med exportpotential kan vara att etablera nya och/eller stärka samarbeten och kontakter med exempelvis näringslivskontor, bransch-och klusterorganisationer, science parks eller andra företagsfrämjande aktörer.

Insatserna kan inkluderas i andra internationaliseringsinsatser, exempelvis genom regionens smart specialiseringsstrategi.

Möjlighet finns att utveckla och växla upp fungerande metoder och arbetssätt genom gränsöverskridande insatser, samarbeten och kunskapsutbyten mellan regioner inom programområdet, mellan regioner i olika programområden samt med andra regioner och organisationer internationellt.

Utifrån regionala behov finns även möjlighet att integrera investeringsfrämjande och exportfrämjande insatser och perspektiv.

Parallellt med denna utlysning finns möjlighet för regionalt utvecklingsansvarigai att söka nationell medfinansiering. Kontakta Tillväxtverket för mer information.

Detta specifika mål har klara beröringspunkter med socialfonden ESF+. Programmen skiljer sig dock åt genom att regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna ur perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering, medan utgångspunkten i socialfonden ESF+ är att stärka individernas kompetens och ställning på arbetsmarknaden. Eventuellt kommer möjligheten finnas att söka medel ur socialfonden ESF+ då fondsamordning förväntas bidra till synergieffekter för såväl ESF-rådet som Tillväxtverket.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige sker i juni. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig i ert län.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningarna?

Östra Mellansverige har pekat ut gemensamma utmaningsområden där det finns samlad kunskap, starka strukturer och förmåga att adressera utmaningar, behov och utvecklingsriktningar i näringslivet och samhället. Utmaningsområdena är definierade med utgångspunkt i länens smarta specialiseringsområden.

 • Smart Industri

Industrins aktörer står inför utmaningar och har stora utvecklingsbehov i relation till digitalisering, innovations- och teknikutveckling. Ökade krav på hållbar produktion och ökad konkurrens ställer krav på investeringar i innovations- och produktionsprocesser. Omställningsförmåga kräver även utveckling av nya hållbara affärsmodeller, att företag kan nå nya marknader. Med nya arbetsprocesser kommer krav på ny kompetens och nya färdigheter. Investeringar i innovationsstrukturer för att omsätta kunskaper inom AI, visualisering, produktionsteknik, automation, materialutveckling och tillverkning inom Life science, med mera till nytta inom industrin är nödvändiga.

 • Morgondagens energilösningar

Övergången mot innovativa och förändrade energisystem med nya produktions-, tjänsteleverans- och distributionssätt för energi samt en accelererande elektrifiering ställer krav. Det reser också nya behov runt utveckling av teknologi, ökad och ny kompetens och hållbarhet. Digitaliseringen medger nya lösningar inom områden som fastighet, stadsutveckling med byggnation, mobilitet/transporter, fordon och industriproduktion. Utmaningen för näringslivet är att kunna visa hur integrationen av fristående teknologier och produkter bidrar till framtida energi- och resurseffektiviseringslösningar. Detta samtidigt som affärsnyttan påvisas för kunder och leverantörer på befintliga och nya marknader.

 • Hållbar livsmedelsförsörjning

En hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsdelskedja måste kunna möta de utmaningar som finns i form av till exempel lönsamhet och behov av säkrad kompetensförsörjning. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad hållbar produktion och förädling av livsmedel uppmuntras. Då kan även efterfrågan stärkas på nya marknader. Livsmedelskedjan står inför utmaningar men utveckling medger även nya möjligheter genom till exempel digitalisering, ökad forskning och innovation. Här finns stora tillgångar inom hela kedjan från primärproduktion via förädling och förpackning, till handel- och konsumentledet samt ett utvecklat innovationssystem. Här finns kopplingar till smart industri.

 • Life science, välfärdsteknik och e-hälsa

Vård- och omsorgsorganisationer står inför betydande utmaningar, där bland annat demografiska förändringar kräver innovation och nytänkande. Det kräver också utveckling av kompetens, implementering av lösningar för digitalisering/välfärdsteknik och nya sätt att organisera välfärdssektorn. Området kräver förnyelse och innovationsutveckling och här kan den industriella Life science- sektorn bidra. Branschen inkluderar ledande företag inom utveckling, produktion och distribution av läkemedel och medicinteknik, men även grundforskning och klinisk forskning. Dess bidrag gäller både i verksamheter som generellt i näringslivet. Det gäller även inom de verksamheter som beställer och levererar vård och omsorg och där igenom skapar nya marknader. Inom vård- och omsorgssektorn är behovet av en väl fungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer helt avgörande.

För mer information: se länkarna längst ner i informationen i fliken ovanför

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Genom insatser som möter Östra Mellansveriges utmaningsområden förväntas projekten i denna utlysning bidra till ett eller flera av följande globala mål:

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att kunna beviljas stöd från Regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett övergripande begrepp för jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling vara mycket energikrävande, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad vilket har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploatering med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Det är viktigt att ta del av utlysningsspecifika urvalskriterier, läs mer om detta på vår webb under Utlysningar. Filtrera på din region.

När det gäller poängsättning för kvalitetskriterier så finns information om detta i handboken.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfonden för Östra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge återkoppling och svara på frågor inför er kommande ansökan.

Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé som vi sedan ger återkoppling på.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:
Samtliga boxar är aktuella.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Östra Mellansverige programmet om ni vill om ni har frågor om tillämpning av statsstödsboxarna.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Efter Tillväxtverkets handläggning bedöms ansökan av regionerna i Östra Mellansverige enligt följande kriterier:

 • Relevans för Östra Mellansverige och regionalt: Projektets innehåll har en koppling till de regionala utvecklingsstrategierna och färdplanerna för ÖMS utmaningsområden.
 • Skalbarhet, hållbar förändring efter projektavslut: Projektet beskriver det bestående resultatet och vilka förutsättningar som behöver finnas för fortsättningen och skalning.
 • Aktörer: Projektet har beskrivit hur aktörskonstellationen ska genomföra projektet och nå förväntade resultat.
 • Budget och tidplan: Budget och tidplan bedöms i förhållande till värdet, prioritering och förväntat resultat.
 • Insatsens resultat: Som ökat värde för ett stärkt, sammanhållet och tillgängligt innovationssystem Söker du medfinansiering av din regionalt utvecklingsansvarig organisation i ditt län så kan regionen ha egna kriterier som ska uppfyllas. Säkerställ därför en tidig dialog om din projektidé och ansökan.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan.

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Använd direktlänken Ansök via Min ansökan för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.

Kontakt

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfonden för Östra Mellansverige innan ni skickar in er ansökan. Vi kan ge er feedback inför er ansökan, använd mallen för Tidig projektidé. Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027.

Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Datum för digitala informationstillfälle:

Fredag 15 februari klockan 10-11.
Anmälan görs till ostramellansverige@tillvaxtverket.se