Var med och bidra till ett hållbart och konkurrens­kraftigt näringsliv i Mellersta Norrland

  • Stängd
  • Jämtland
  • Västernorrland

Vill ni vara med och främja ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i Mellersta Norrland? Nu finns det EU-finansiering att sök för aktörer i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Vem kan söka?

Stödmottagare är offentliga aktörer, universitet och högskolor, övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar.

Vad kan ni söka för?

Förstudier och projekt. Även ramprojekt med Region Jämtland/Härjedalen eller Region Västernorrland som projektägare.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 350 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Projekt som beviljas inom politiskt mål 1, specifikt mål 3 ska leda till att:
- små och medelstora företag utvecklar och effektiviserar sina tjänster och produkter
- fler hållbara företag
- fler företag som använder digitala system och tjänster
- fler företag som deltar i globala värdekedjor
- fler sammankopplingar mellan små- och medelstora företag och affärsnätverk på nationell och internationell nivå för att identifiera nya marknadsmöjligheter
- fler nya modeller för affärsutveckling i glesa miljöer tas fram

I Mellersta Norrland finns det ett behov av förnyelse och ökad hållbarhet. Det finns även behov av internationalisering och förädlingsvärde i små och medelstora företag. Näringslivet i programområdet har en låg digitaliseringsgrad och insatser behöver vidtas för att företagen ska kunna ta tillvara digitaliseringens potential.

Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Den ska också skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar. Pengarna ska stödja utveckling av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.

Mer information

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar söka stödet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bedriva projekt som innebär direkta insatser till företag och/eller utveckling av stödstrukturer.

Projekten ska:
- bidra till att fler företag verkar på en internationell marknad och att fler företag arbetar med nya typer av affärsmodeller och finner lösningar för sin kapitalförsörjning för att kunna växa. Insatserna bör riktas till företag med reell potential till tillväxt än till företag som enbart verkar på en lokal marknad.
- komma både män och kvinnor till godo för att lyckas tillvarata hela befolkningens erfarenheter, kompetenser och kunskaper. Projekt som utvecklar näringslivet i det sydsamiska området av Saepmie välkomnas. Det kännetecknas av olika näringskombinationer och en småskalighet som innebär att det är svårt att ta del av satsningar och finansiering på nationell och europeisk nivå.

Direkta insatser till företag
Projekt ska ge företag stöd inom affärsutveckling, produktutveckling och internationalisering. Företagen ska i sin tur utveckla metoder för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, diversifiering och förbättrad konkurrenskraft. Det görs genom deltagande i globala värdekedjor, utifrån smart specialisering och hållbar affärsutveckling. Insatser för att främja och underlätta digitalisering, ökad utveckling och användning av digitala verktyg och tjänster i företag är en viktig del i att skapa förutsättningar för att nyttja digitaliseringens potential för konkurrenskraft och tillväxt i små och medelstora företag.

Projekt kan också rikta insatser mot miljö- och klimatanpassade processer, både inom produkt- och affärsutveckling. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan främjas för att öka förutsättningarna för affärs- och produktutveckling. Insatser i projekten kan även stötta företag eller grupper av företag som siktar på generationsskifte eller aktörer som implementerar finansiella instrument för att öka företagens möjligheter till investeringar och utveckling. Viktiga resultat är att programområdets företag ökar sin konkurrenskraft, hanterar omvandlingstrycket och breddar sina marknader samt tillvaratar digitaliseringens potential.

Utveckling av stödstrukturer
Företagssamverkan är en kostnadseffektiv och väl fungerande metod för utveckling av små och medelstora företag. Ett starkt och sammanlänkat stödsystem i hela regionen är en förutsättning för ett välmående och växande näringsliv.

Exempel på insatser:
- projekt som utvecklar strukturer, nätverk eller kluster är exempel på insatser. Här kan projektet till exempel utgå ifrån branschtillhörighet, geografisk närhet eller internationalisering.
- projekt som erbjuder stöd till företag för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, internationalisering och affärsutveckling genom till exempel rådgivning, information och kontaktskapande.
- projekt som ger stöd för att etablera och stärka stödstrukturer för företagande och finansieringssystem. Det handlar även om insatser som skapar förutsättningar och bygger kapacitet för företag att attrahera externt kapital, såsom rådgivning samt kompetenshöjande insatser kopplat till finansiering.
- projekt som kopplar ihop små och medelstora företag med affärsnätverk och aktörer på nationell och internationell nivå. Detta för att bättre koppla samman små och medelstora företag med affärsnätverk och aktörer på nationell och internationell nivå.

Viktiga resultat är att fler företag får rådgivning, tillgång till nätverk och kompetensutveckling. Detta ska vara kopplat till produktionsutveckling, hållbarhet, resurseffektivitet och värdekedjor för att utveckla sin affärsverksamhet, sina produkter och tjänster. Såväl för hemmamarknad som export. Insatserna ges främst i form av finansiellt stöd till målgruppen.

Exempel på effekter på kort och medellång sikt inom specifikt mål 1.3:
- små och medelstora företag utvecklar och effektiviserar sina tjänster och produkter
- fler hållbara företag
- fler företag använder digitala system och tjänster
- fler företag deltar i globala värdekedjor
- sammankoppling mellan små och medelstora företag och affärsnätverk på nationell och internationell nivå för att identifiera nya marknadsmöjligheter
- nya modeller för affärsutveckling i glesa miljöer

Följande insats (ibland kallad interventionstyp) ska ingå i projektet och bidra till specifikt mål 1.3:
- digitalisering av små och medelstora företag (inklusive e-handel, elektronisk affärsverksamhet och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsknutpunkter, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag samt företag till företag.
- affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag, inklusive produktiva investeringar.
- stöd till innovationskluster (även mellan företag), forskningsorganisationer och myndigheter samt företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 1, specifikt mål 3 finns totalt cirka 350 miljoner kronor att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar för ansökningar 8 augusti och stänger 12 september 2023.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker 19 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Mellersta Norrlands näringslivsstruktur består huvudsakligen av små och medelstora företag. Företagens förädlingsvärde, alltså antal anställda och antal nya företag är lägre än i övriga delar i landet. Samtidigt som de har god lönsamhet och tillväxt. När det gäller internationalisering och export har regionen en liten handelsbas som inte är särskilt integrerad i globala värdekedjor. Genom insatser som ger förutsättningar för fler företag att bredda sina marknader skapas tillväxtpotential. En mångfald av kunder med olika förväntningar och behov leder i sig till ökade förutsättningar för produktutveckling och tillväxt. Stödstrukturer som främjar företagsutveckling och företagens kapacitet att delta på internationella marknader finns till viss del, men behöver stärkas. Ökade samarbeten i närområdet är värdefullt som första steg i en process att komma ut på internationell marknad.

Små och medelstora företag i Mellersta Norrland har en lägre digitaliseringsgrad än många andra delar av Sverige och också en låg digital spetskompetens. En stor del av näringslivet i programområdet använder IT för administrativa processer medan ett fåtal använder IT för affärsutveckling. Det finns en tydlig koppling mellan företags digitala mognad och lönsamhet. I Mellersta Norrland behöver regionala aktörer som har möjlighet skapa förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens potentialer och skapa möjligheter för att utveckla nya affärsmodeller och affärsmöjligheter. Digitaliseringen innebär också förutsättningar för platsoberoende arbete och kreativa lösningar för företagande i hela programområdets geografi inklusive etableringar på landsbygd och i glesbygd. Även offentlig sektors behov av digitalisering inom bland annat samhälls- och välfärdstjänster innebär en potential för företagen i Mellersta Norrland.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 9.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriva hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

  • ha en tydlig förändringsteori
  • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Projektet bör tydligt beskriva hur aktiviteterna kopplar an till Smart specialisering inom det/de län projektet kommer bedrivas.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet

Projekten ska bidra till jämställdhet mellan kvinnor och män, möjliggöra jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män samt bidra till ett icke diskriminerande förhållningssätt och till hållbar utveckling. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet. Programmet ska bidra till hållbara företag och vara ett verktyg för att öka andelen företag som drivs av kvinnor och utrikesfödda. När det gäller såväl jämställdhet som mångfald är det viktigt att stötta etableringar av företag och entreprenörskapsviljan på ett sådant sätt att det inte förstärker näringslivsstrukturen i en segregerande riktning.

Effekter av mångfald och jämställdhet blir tydligare om de tar sig uttryck inom branscher och sektorer och inte enbart mellan dem. Därför prioriteras insatser som ger utrikesfödda förbättrade förutsättningar att starta och driva företag. Det specifika målet uppmärksammar också behovet av att förbättra möjligheter till finansiering. Det finns till exempel en kraftig obalans mellan kvinnor och män när det gäller finansiellt stöd inom ramen för produktutveckling och FoU. Jämställdhetsintegrering är ett krav. Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet ska ni genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas mål som adresserar detta. Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets handläggare i god tid innan inskickad ansökan, för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.