Var med och bidra till den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Stockholm

Vill ni främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering för arbetet att minska klimatpåverkan genom projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.

Vem kan söka?

Samverkansplattformar, offentliga aktörer som ex kommuner, akademi, företagsnoder med flera

Vad kan ni söka för?

Förstudier och projekt som syftar till att främja en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Även insatser för attitydpåverkan och beteendeförändring är möjliga

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Ytterligare finansiering om ca 10 procent kan sökas från Tillväxtverkets nationella projektmedel anslag 1:1. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering i budgeten.

Budget för utlysningsomgånen är 80 miljoner kr. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras.

Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

Stockholmsregionen har en ambitiös vision om att vara en ledare inom cirkulär ekonomi. Det pågår många spännande insatser för att Stockholmsregionen ska bli klimatneutral. Inom näringslivet och den offentliga sektorn finns behov att genomföra nödvändiga satsningar för att uppnå de ambitiösa mål som formulerats och nu finns en möjlighet att få ekonomiskt stöd för insatserna genom Regionalfonden i Stockholms län. Med rätt initiativ, ´lösningar och samarbete kan Stockholmsregionen bli en förebild för andra regioner runt om i världen i sin hantering av resurser och material.

Men för att nå dit, finns det flera utmaningar som behöver övervinnas. En av de stora utmaningarna är att öka medvetenheten om fördelarna för företag att anta en cirkulär affärsmodell och hur det kan bidra till hållbar ekonomisk tillväxt. Aktörer runt om i regionen behöver också få kunskap och verktyg för att implementera nya cirkulära förhållningssätt i sin verksamhet.

En annan utmaning är att utveckla och etablera effektiva processer för insamling, sortering och återvinning för olika material. Det behövs ökad kunskap och beredskap för att optimera de möjligheter som regionens utvecklade återvinningscentraler och sorteringsenheter erbjuder för att främja en cirkulär ekonomi. Det är också viktigt med ökad samverkan mellan företag och kommuner för att skapa en mer integrerad värdekedja.

Det behövs också en kulturell förändring i synen på de produkter som används och utvecklas samt hur vi konsumerar dem.

Vi välkomnar en bredd av projekt. Utlysningen utgår från programmets samtliga inriktningar inom cirkulär ekonomi:

 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och till klimatresiliens, inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag samt stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

Insatserna ska bidra till att möta Stockholmsregionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling, exempelvis genom att:

 • främja utveckling och implementering av mer effektiva, hållbara processer, innovativa lösningar och ny miljöteknik. Till exempel genom att öka produkters effektivitet, livslängd och reparerbarhet,
 • öka resurs- och energieffektivitet samt främja cirkulär omställning i små och medelstora företag, inklusive stödja små och innovationsbaserade företags process från innovation till implementering. Det handlar även om att utveckla alternativa material och främja användandet av återvunnet material i produkter, inklusive en hållbar utveckling av plastens livscykel,
 • identifiera resurs- och klimateffektiva synergiåtgärder och systematiskt främja övergången till en mer cirkulär ekonomi, till exempel genom industriell symbios och samverkan,
 • främja omställningen i regionens markanvändning och fysisk miljö så att förutsättningarna ökar för en cirkulär koldioxidsnål ekonomi,
 • främja en ökad klimatmedvetenhet, som stödjer hållbara konsumtionsmönster och ett hållbart beteende.


Med stöd från Regionalfonden kan även viktigt arbete göras inom exempelvis

 • kravställande i upphandlingar gällande tekniska lösningar, affärsmodeller och beteendeförändringar
 • främja företagens innovationsförmåga, kunskap och teknikanvändning inom ramen för den gröna omställningen. Detta kan bland annat handla om
 • design av produkter,
 • förädlade metoder för produktion,
 • intelligent resursanvändning, affärsmodeller för ökad resurs- och energieffektivitet samt klimatfrämjande åtgärder.

För att möta utmaningarna behövs en utveckling av regionens strukturer som kan bidra till en ökad resurseffektivitet. Det kan handla om metoder och arbetssätt för att hantera avfall på ett mer cirkulärt sätt. Utmaningarna står mer utförligt beskrivna i regionalfondsprogrammet för Stockholms län

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver en ökad klimatmedvetenhet och insatser från många aktörer, såväl privata företag, sociala entreprenörer som forskningsaktörer och utbildningsaktörer. Vi ser därför gärna sökanden från samverkansplattformar, företagsnoder men också kommuner och akademi med flera.

Eftersom cirkulär ekonomi berör samtliga samhällssektorer ser vi gärna samverkansprojekt över sektorsgränser mellan aktörer från offentliga sektor, akademi, näringslivet eller civilsamhälle.  Bygg- och transportsektorn är de två sektorer som står för störst klimatpåverkan i regionen.  Vi ser därmed gärna sökanden inom dessa områden. Alla sektorer där den cirkulära ekonomin kan utvecklas är dock aktuella för denna utlysning.

Vi ser det som positivt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida kraven som ett ägarskap innebär. Det är inte möjligt för företag att söka regionalfondsmedel för att utveckla sina egna tjänster eller produkter.      

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

​Projektet ska bidra till att öka förmågor och i och med det även förändrade beteenden. Projektets aktiviteter ska leda till resultat (förmågor och beteenden) inom det som Tillväxtverket kallar resultatkedjor:

- direkta insatser till företag
- utveckling av stödstrukturer

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa förändrade förmågor och beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa förändrade förmågor och beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

Projekten kan ha en inriktning mot exempelvis:

 • att stödja små- och medelstora företag genom till exempel kompetenshöjning/omställning, kunskap, rådgivning eller coachning
 • att göra testmiljöer tillgängliga för små och medelstora företag där produkter som bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi kan utvecklas och demonstreras
 • att bidra till cirkularitet i byggsektorn och inom stadsutvecklingen
 • att bidra till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små- och medelstora företag
 • att bidra till cirkularitet i restaurangsektorn och inom livsmedelskonsumtion
 • att bidra till innovativa och resurseffektiva lösningar som utgör steg på vägen mot en cirkulär ekonomi.
 • att ge stöd till omställning till hållbar produktion i små och medelstora företag
 • att stärka området naturbaserade lösningar och grön arkitektur
 • att stärka området beteendets betydelse för en hållbar och resurseffektiv stadsutveckling,
 • kartläggning av kompetensbehov i omställning till ett grönt och hållbart näringsliv


Det behövs också samverkansytor för aktörer, däribland:

 • nätverk och plattformar där företag inom samma bransch, teknikområde eller värdekedjor kan samarbeta
 • insatser för samarbete och gemensam förståelse mellan de olika aktörerna och genom de olika stegen i stadsutveckling
  Även insatser inom digitalisering kan främja den cirkulära ekonomin, exempelvis:
 • insatser med koppling till smarta städer, där digitaliseringens möjligheter används för att göra städer klimatsmarta och resurseffektiva.
 • Insatser inom digitalisering och teknologisk utveckling som bidrar till effektivisering och hållbarhet.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. För utlysning 2024.2 finns en indikativ budget på totalt 80 miljoner kr att söka.

Ytterligare finansiering om ca 10 procent kan sökas från Tillväxtverkets nationella projektmedel anslag 1:1. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering i budgeten. OBS att nationell medfinansiering från Tillväxtverket endast är möjlig i projekt som ej omfattas av statsstödregelverk inkluderat gynnande av begränsat ekonomiskt värde sk försumbart stöd/de minimis.

Var uppmärksamma på att statsstödsregelverket kan innebära krav på att projektets budget ska innehålla en specifik nivå privat medfinansiering.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 12 augusti 2024 och stänger 13 september 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är 36 månader, för förstudier är rekommendationen nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Första möjliga dag att starta projektet är den dag ni skickar in ansökan. Projekten kan som längst pågå till 281231

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De regionala utmaningar som pekas ut i regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen är tydligt kopplade till behovet av att energi- och resurseffektivisera. Det finns behov av att skapa cirkulära strukturer som ger låg klimatpåverkan. Stockholmsregionens växthusgasutsläpp kommer främst från transport, bebyggelse och konsumtion men alla aktörer i länet, såväl offentliga som privata, behöver bidra. Mer om Stockholmsregionens klimatutmaningar hittar du i Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen (https://www.regionstockholm.se/globalassets/6.-om-landstinget/styrande-dokument/2-verksamhetsstod/regional-utveckling/klimatfardplan_2019_webb.pdf)

Stockholmsregionen har en stor utmaning med utfasning av fossil energi och att öka förnybar elförsörjning för att minska klimatavtrycket. Det behövs insatser för bättre hantera såväl mängden produkter som produceras och konsumeras som det avfall som därmed genereras. Ur detta perspektiv behövs smartare design, produktion samt mer hållbara konsumtionsmönster. Därför behövs insatser för att främja hållbara flöden av material och energi.

För att möta dessa utmaningar behövs förändringar i det nuvarande systemet mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att utveckla, testa och implementera innovativa teknologier och projekt kan vi minska avfall, förbättra återvinning och stärka regionens förmåga att skapa en hållbar framtid. En ambition för Stockholmsregionen är att främja cirkulär ekonomi och minska mängden avfall, med digitala lösningar / it / och processinnovation. Digitalisering är nödvändig för en smart, hållbar och tillgänglig stadsutveckling, en mer cirkulär ekonomi och för att understödja en industriell omställning, inte minst för länets små och medelstora företag.

Övergången till cirkulär ekonomi innebär intensifiering av en omställningsprocess som kräver en ökad kunskapsnivå hos både företag och en bred allmänhet. Det ska bidra till såväl en förstärkt klimatmedvetenhet som hållbara konsumtionsmönster.​

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till samt på vilket sätt projektet bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan. Beskriv också eventuella målkonflikter och hur de dessa ska hanteras i projektet.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål, och delmål, för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen (länka till: https://www.globalamalen.se/). Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Insatser för cirkulär ekonomi förväntas ha en positiv påverkan på mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta framför allt genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4). Insatser inom cirkulär ekonomi förväntas också ha en bred positiv påverkan på mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel, kan insatserna bidra till delmål 12.1 Hållbara konsumtions- och produktionsmönster, delmål 12.2 Hållbar användning av naturresurser, delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall, delmål 12.5 som avser minskning av mängden avfall, och delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Insatser för cirkulär ekonomi ligger också väl i linje med mål 17 Partnerskap, då allting bygger på samverkan mellan en bred grupp av aktörer. I synnerhet är det delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap (offentlig-privata samt med det civila samhället) som insatserna förväntas bidra till.

Insatser för att främja övergången till en cirkulär ekonomi har potential att bidra till hållbar utveckling i Stockholmsregionen på bred front. Detta genom att, beroende på hur insatserna riktas tematiskt, stödja utvecklingen av en eller fler av följande framsteg som i sin tur har bäring på de globala målen: Industriell omställning genom hållbar produktion, Grönare transporter, Hållbart byggande och stadsutveckling samt Cirkulär ekonomi.

Genom insatsernas resultat och effekter med koppling till ovan nämnda framsteg kan de framförallt bidra till följande globala mål:
7: Hållbar energi för alla
8:Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12: Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
17: Genomförande av globalt partnerskap

En beskrivning av hur projektet förväntas bidra till globala mål, samt exempel på målkonflikter ska ingå i er ansökan. En beskrivning av hur projektet förväntas bidra till globala mål, samt exempel på målkonflikter ska ingå i er ansökan.

Potentiella målkonflikter (underrubrik)
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:
För Globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik,vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".
För Globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För Globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad, vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok. (LÄNK)
De horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och ickediskriminering samt jämställdhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av insatser inom programmet.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Tillväxtverket kommer att hålla i ett informationstillfälle digitalt informationsmöte i samband med att utlysningens öppnar i augusti 2024.

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Det ska även i ansökan framgå hur projektet kopplar an till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Säkerställ att projektet bidrar till indikatorerna

Med hänsyn till programmets indikatorer och projektportfölj kan projekt med inriktning mot utpekade indikatorer komma att prioriteras före andra projekt, även om de i övrigt uppfyller krav och kvalitetskriterier. De utpekade indikatorerna är: (a) Antal organisationer som får stöd (b) Antal företag som får stöd (c) Antal företag som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller (d) Antal företag som utvecklar cirkulära produkter, processer och affärsmodeller (e) Små och medelstora företag som inför produkt- eller processinnovationer (f) Uppskattade växthusgasutsläpp (g) Antal organisationer som utvecklar produkter och processer (h) Antal användare av implementerade stödstrukturer. Läs mer om vad indikatorerna innebär här https://tillvaxtverket.se/download/18.7ccfab0f1817fe936937422e/1657029285957/Mall%20Indikatorer%20defintioner%20och%20m%C3%A4tmetod%20version%201.1%20(M61)%20(EU21).pdf

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom främst följande boxar; 2,5,8,9,11,13,

Projektägare/partners kan vara företag

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2.

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel:

 • metodutveckling
 • systemutveckling
 • processutveckling
 • nya modeller

så kan följande boxar vara aktuella: 5, 8, 9, 11,13.

Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare på Stockholmsprogrammet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning. För utlysningar kommer Strukturfondspartnerskapet yttra sig över prioritering av godkända ansökningar utifrån tre bedömningsgrunder: (1) Projektet bidrar till genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen, (2) Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet, (3) Projektet medför mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen. En mer utförlig beskrivning av partnerskapets prioriteringskriterier finns på www.sfpstockholm.se. (länk: https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-nya-block-och-bilder-trf/strukturfondspartnerskapet/pdf/prioriteringskriterier-sfp-stockholms-lan-2023-2027.pdf) Bra att ha prioriteringskriterierna i åtanke vid skrivandet av ansökan.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

​E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Eller till programmets mejladress:

stockholm@tillvaxtverket.se

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på er projektidé inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé.  Mejla: stockholm@tillvaxtverket.se  


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Vill ni veta mer om regionalfonden, aktuella utlysningar och statsstöd?

Vi bjuder in till ett digitalt informationstillfälle den 11 juni kl 10-11. Mer information och anmälan, se härLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Efter informationstillfället erbjuds också en fördjupning i statsstöd kl 11-12. Anmälan sker vi länk, se här Länk till annan webbplats.

Ung kvinna utomhus lämnar över en påse med varor till en kund.