Var med och bidra till den cirkulära ekonomin i Stockholms­regionen

 • Stängd 12 september 2023
 • Stockholm

Vill ni främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering för arbetet att minska klimatpåverkan genom projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.

Vem kan söka?

Samverkansplattformar, offentliga aktörer, akademi, företagsnoder med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att främja en cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Stockholmsregionen har en ambitiös vision om att vara en ledare inom cirkulär ekonomi. Det pågår många spännande insatser för att Stockholmsregionen ska bli klimatneutral. Inom näringslivet och den offentliga sektorn finns behov att genomföra nödvändiga satsningar för att uppnå de ambitiösa mål som formulerats och nu finns en möjlighet att få ekonomiskt stöd för insatserna genom Regionalfonden i Stockholms län. Med rätt initiativ, ´lösningar och samarbete kan Stockholmsregionen bli en förebild för andra regioner runt om i världen i sin hantering av resurser och material.

Men för att nå dit, finns det flera utmaningar som behöver övervinnas. En av de stora utmaningarna är att öka medvetenheten om fördelarna för företag att anta en cirkulär affärsmodell och hur det kan bidra till hållbar ekonomisk tillväxt. Aktörer runt om i regionen behöver också få kunskap och verktyg för att implementera nya cirkulära förhållningssätt i sin verksamhet.

En annan utmaning är att utveckla och etablera effektiva processer för insamling, sortering och återvinning för olika material. Det behövs ökad kunskap och beredskap för att optimera de möjligheter som regionens utvecklade återvinningscentraler och sorteringsenheter erbjuder för att främja en cirkulär ekonomi. Det är också viktigt med ökad samverkan mellan företag och kommuner för att skapa en mer integrerad värdekedja.

Det behövs också en kulturell förändring i synen på de produkter som används och utvecklas samt hur vi konsumerar dem.

Vi välkomnar en bredd av projekt, men ser bland annat gärna projekt som

 • stödjer små- och medelstora företag genom till exempel kompetenshöjning/omställning, kunskap, rådgivning eller coachning
 • gör testmiljöer tillgängliga för små och medelstora företag där produkter som bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi kan utvecklas och demonstreras
 • bidrar till cirkularitet i byggsektorn
 • bidrar till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små- och medelstora företag inom fordonsindustrin.
 • bidrar till cirkularitet i restaurangsektorn och inom livsmedelskonsumtion
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver en ökad klimatmedvetenhet och insatser från många aktörer, såväl privata företag, sociala entreprenörer som forskningsaktörer och utbildningsaktörer. Vi ser därför gärna sökanden från samverkansplattformar, företagsnoder men också kommuner och akademi med flera. Eftersom cirkulär ekonomi berör samtliga samhällssektorer ser vi gärna samverkansprojekt över sektorsgränser mellan aktörer från offentliga sektor, akademi, näringslivet eller civilsamhälle.

Bygg- och transportsektorn är de två sektorer som står för störst klimatpåverkan i regionen. Vi ser därmed gärna sökanden inom dessa områden. Alla sektorer där den cirkulära ekonomin kan utvecklas är dock aktuella för denna utlysning, som exempelvis livsmedelssektorn.

Vi ser det som positivt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida kraven som ett ägarskap innebär. Det är inte möjligt för företag att söka regionalfondsmedel för att utveckla sina egna tjänster eller produkter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Insatserna ska bidra till att möta Stockholmsregionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling, exempelvis genom att:

 • främja utveckling och implementering av mer effektiva, hållbara processer, innovativa lösningar och ny miljöteknik. Till exempel genom att öka produkters effektivitet, livslängd och reparerbarhet,
 • öka resurs- och energieffektivitet samt främja cirkulär omställning i små och medelstora företag, inklusive stödja små och innovationsbaserade företags process från innovation till implementering. Det handlar även om att utveckla alternativa material och främja användandet av återvunnet material i produkter, inklusive en hållbar utveckling av plastens livscykel,
 • identifiera resurs- och klimateffektiva synergiåtgärder och systematiskt främja övergången till en mer cirkulär ekonomi, till exempel genom industriell symbios och samverkan,
 • främja omställningen i regionens markanvändning och fysisk miljö så att förutsättningarna ökar för en cirkulär koldioxidsnål ekonomi,
 • främja en ökad klimatmedvetenhet, som stödjer hållbara konsumtionsmönster och ett hållbart beteende.

Med stöd från Regionalfonden kan även viktigt arbete göras inom exempelvis

 • kravställande i upphandlingar gällande tekniska lösningar, affärsmodeller och beteendeförändringar
 • främja företagens innovationsförmåga, kunskap och teknikanvändning inom ramen för den gröna omställningen. Detta kan bland annat handla om
  - design av produkter,
  - förädlade metoder för produktion,
  - intelligent resursanvändning, affärsmodeller för ökad resurs- och energieffektivitet samt klimatfrämjande åtgärder.
 • Livsmedel: Inom livsmedelssektorn är det särskilt efterfrågat med projekt som fokuserar på cirkulär hantering av matsvinn, att nyttja sidoströmmar och skapa cirkulära resursflöden, industriella testbäddar, mer effektiv vattenanvändning samt industriell symbios och nya cirkulära affärsmodeller där olika företag kan kombinera optimerade insatser (ex inom råvaruhantering, logistik, transport eller energilösningar).

För att möta utmaningarna behövs en utveckling av regionens strukturer som kan bidra till en ökad resurseffektivitet. Det kan handla om metoder och arbetssätt för att hantera avfall på ett mer cirkulärt sätt. Utmaningarna står mer utförligt beskrivna i regionalfondsprogrammet för Stockholms län.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

För utlysning 2023.2 finns en indikativ budget på totalt 20 miljoner kr att söka. Troligen kommer en högre budget att finnas.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 8 juni 2023 och stänger 12 september 2023. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Stockholm sker den 13 december 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De regionala utmaningar som pekas ut i regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen är tydligt kopplade till behovet av att energi- och resurseffektivisera. Det finns behov av att skapa cirkulära strukturer som ger låg klimatpåverkan. Stockholmsregionens växthusgasutsläpp kommer främst från transport, bebyggelse och konsumtion men alla aktörer i länet, såväl offentliga som privata, behöver bidra. Mer om Stockholmsregionens klimatutmaningar hittar du i Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen har en stor utmaning med utfasning av fossil energi och att öka förnybar elförsörjning för att minska klimatavtrycket. Det behövs insatser för bättre hantera såväl mängden produkter som produceras och konsumeras som det avfall som därmed genereras. Ur detta perspektiv behövs smartare design, produktion samt mer hållbara konsumtionsmönster. Därför behövs insatser för att främja hållbara flöden av material och energi.

För att möta dessa utmaningar behövs förändringar i det nuvarande systemet mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att utveckla, testa och implementera innovativa teknologier och projekt kan vi minska avfall, förbättra återvinning och stärka regionens förmåga att skapa en hållbar framtid. En ambition för Stockholmsregionen är att främja cirkulär ekonomi och minska mängden avfall, med digitala lösningar och processinnovation. Digitalisering är nödvändig för en smart, hållbar och tillgänglig stadsutveckling, en mer cirkulär ekonomi och för att understödja en industriell omställning, inte minst för länets små och medelstora företag.

Övergången till cirkulär ekonomi innebär intensifiering av en omställningsprocess som kräver en ökad kunskapsnivå hos både företag och en bred allmänhet. Det ska bidra till såväl en förstärkt klimatmedvetenhet som hållbara konsumtionsmönster.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål, och delmål, för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Insatser för cirkulär ekonomi förväntas ha en positiv påverkan på mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta framför allt genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4). Insatser inom cirkulär ekonomi förväntas också ha en bred positiv påverkan på mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel, kan insatserna bidra till delmål 12.1 Hållbara konsumtions- och produktionsmönster, delmål 12.2 Hållbar användning av naturresurser, delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall, delmål 12.5 som avser minskning av mängden avfall, och delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Insatser för cirkulär ekonomi ligger också väl i linje med mål 17 Partnerskap, då allting bygger på samverkan mellan en bred grupp av aktörer. I synnerhet är det delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap (offentlig-privata samt med det civila samhället) som insatserna förväntas bidra till.

Insatser för att främja övergången till en cirkulär ekonomi har potential att bidra till hållbar utveckling i Stockholmsregionen på bred front. Detta genom att, beroende på hur insatserna riktas tematiskt, stödja utvecklingen av en eller fler av följande framsteg som i sin tur har bäring på de globala målen: Industriell omställning genom hållbar produktion, Grönare transporter, Hållbart byggande och stadsutveckling samt Cirkulär ekonomi.

Genom insatsernas resultat och effekter med koppling till ovan nämnda framsteg kan de framförallt bidra till följande globala mål:
7: Hållbar energi för alla
8:Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12: Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
17: Genomförande av globalt partnerskap

En beskrivning av hur projektet förväntas bidra till globala mål, samt exempel på målkonflikter ska ingå i er ansökan.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Viktigt att ta kontakt med Tillväxtverket i ett tidigt skede

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Tillväxtverket kommer att hålla i ett informationstillfälle digitalt den 20 juni klockan 10-11. Anmäl dig genom följande länk: Informationstillfälle Regionalfonden

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Det ska även i ansökan framgå hur projektet kopplar an till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Projekten ska bidra till programmets indikatorer

Med hänsyn till programmets indikatorer och projektportfölj kan projekt med inriktning mot utpekade indikatorer komma att prioriteras före andra projekt, även om de i övrigt uppfyller krav och kvalitetskriterier. De utpekade indikatorerna är: (a) Antal företag som får stöd , (b) Antal organisationer som får stöd . Läs mer om vad indikatorerna innebär i lathund för indikatorer.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga boxar.

Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare som arbetar med Stockholmsprogrammet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning. För utlysningar kommer Strukturfondspartnerskapet yttra sig över prioritering av godkända ansökningar utifrån tre bedömningsgrunder: (1) Projektet bidrar till genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen, (2) Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet, (3) Projektet medför mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen. En mer utförlig beskrivning av partnerskapets prioriteringskriterier finns på www.sfpstockholm.se Länk till annan webbplats.. Bra att ha prioriteringskriterierna i åtanke vid skrivandet av ansökan.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Ni kan också skicka mejl till stockholm@tillvaxtverket.se

Övrigt

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på er projektidé inför er ansökan.

Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé. Mejla: stockholm@tillvaxtverket.se Tillväxtverket kommer att hålla i ett digitalt informationstillfälle den 20 juni kl 10.00-11.00. Anmäl dig via följande länk: Digitalt informationstillfälle: Regionalfondens utlysningar (invajo.com) Länk till annan webbplats.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.