Utveckla vuxenutbildning för stålindustrin i Norrbotten

 • Stängd 30 maj 2023
 • Region Norrbotten

Nu är det möjligt att investera i utrustning för tekniska utbildningar för stålindustrin. Utbildningarna ska ges i kommunal regi, på gymnasial nivå, för vuxna. Aktörer kan söka EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning för projekt som bidrar till kompetensutveckling inom den gröna omställningen.

Vem kan söka?

Region Norrbotten och Luleå kommun.

Vad kan ni söka för?

Investeringsprojekt gällande utbildningsutrustning kopplat till stålindustrins kompetensbehov.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor. Projekten kan beviljas max 90 procent i stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

 • Stålindustrins omställning i Norrbotten

Stålindustrins värdekedja i Norrbotten har behov av ytterligare kompetens. Utlysningen vänder sig till projekt som investerar i fysiska och digitala utbildningsmiljöer för tekniska utbildningar inom den kommunala yrkesvuxutbildningen i Luleå kommun. Luleå kommun ska visa samarbetsavsikter med minst tre andra kommuner i Norrbotten.

Utbildningarna ska ha en koppling till stålindustrins värdekedja. Projekt ska bygga på en nära dialog mellan arbetsgivare och kommunal yrkesvuxutbildning. Samordning ska ske med andra relevanta insatser och beviljade projekt inom motsvarande utlysning i Västerbotten.

4. God utbildning för alla. Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. En uppslagen bok med en penna bredvid.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Region Norrbotten och Luleå kommun. Utifrån de investeringar som planeras inom Fonden för en rättvis omställning så är dessa de relevanta aktörerna för denna utlysning.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan söka stöd för projekt som:

 • investerar i utbildningsutrustning
 • utbildar lärare gällande ny fysisk och digital utrustning
 • samordnar kontakten mellan företag i stålindustrins värdekedja och yrkesvux.
 • tar fram nya kortare utbildningar för vuxna i samverkan med industrin
 • digitaliserar hela eller del av utbildning(ar).

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Fonden för en rättvis omställning och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med högst 50 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som projektets medfinansiering. Projekten kan beviljas stöd för maximalt 90 procent av total budget.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor.

När kan ni söka?

Här ska du informera om när ansökan öppnar och stänger, det vill säga när det är möjligt att söka stöd. Du kan även informera om när prioritering sker.

Exempel
Ansökan öppnar den 5 september och stänger 18 oktober.
Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige sker 1 december. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektaktiviteter kan pågå i upp till 36 månader inklusive avslutsaktiviteter.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Stålindustrin i Norrbotten står inför omfattande förändringar i samband med övergången till koldioxidneutralitet och ny teknik. För personer som är anställda inom stålindustrin har insatser för kompetensutveckling inletts. Konkurrensen om kompetens på industrisidan är stor och växande. Många företag inom stålindustrins värdekedja står dessutom inför stora pensionsavgångar.

För att den gröna omställningen ska bli framgångsrik behöver fler utbildas och omskolas för arbete inom stålindustrins värdekedja. Det största behovet finns inom yrkesutbildning på gymnasial nivå. Investeringar och en nära dialog mellan företag i stålindustrins värdekedja och kommunal yrkesvuxutbildning behövs för att säkra tillgången till rätt kompetens.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Fonden för en rättvis omställning ska bidra till. Beskriv vilket/vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Mål 5: Jämställdhet
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

För denna utlysning är även Mål 4: God utbildning, relevant.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Eva-Britt Grönberg

E-post: förnamn-förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 94 61

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.